Thôøi Söï haèng tuaàn
vaø Huaán Ñöùc cuûa ÑTC
trong thaùng 7~12 naêm 1998

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Thôøi Söï trong thaùng 12/1998

Thôøi Söï trong thaùng 11/1998

Thôøi Söï trong thaùng 10/1998

Thôøi Söï trong thaùng 9/1998

Thôøi Söï trong thaùng 8/1998

Thôøi Söï trong thaùng 7/1998

Nhöõng baøi Thôøi Söï vaø Huaán Ñöùc trong thaùng 1~6 naêm 1998
Nhöõng baøi Thôøi Söï vaø Huaán Ñöùc trong naêm 1997

Söù Ñieäp vaø Dieãn Vaên cuûa ÑTC

Click here to download free Vietnamese Fonts (VNI) for WWW

Back to Radio Veritas Asia Home Page