Coâng boá 16 Saéc Leänh
coâng nhaän pheùp laï
cuûa caùc Chaân Phöôùc vaø Ñaày Tôù Chuùa

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Coâng boá 16 Saéc Leänh coâng nhaän pheùp laï cuûa caùc Chaân Phöôùc vaø Ñaày Tôù Chuùa, vaø coâng nhaän vieäc töû ñaïo cuûa moät soá vò trong cuoäc noäi chieán Taây Ban Nha vaø cuoäc baùch haïi ñaïo taïi Brazil.

Vatican - 21.12.98 - Saùng thöù Hai, 21/12/98, trong Ñeàn Vatican, vôùi söï hieän dieän cuûa ÑTC, Boä Phong Thaùnh cho coâng boá 16 Saéc Leänh coâng nhaän 5 pheùp laï cuûa caùc Chaân Phöôùc vaø Ñaây Tôù Chuùa (caùc vò Ñaùng Kính ) vaø saéc leänh coâng nhaän 10 vò töû ñaïo thôøi noäi chieán Taây Ban Nha vaøo naêm 1934, vaø 30 vò khaùc (trong ñoù coù nhieàu vò coøn nhoû tuoåi) bò baùch haïi taïi Brazil naêm 1645 vaø moät soá Saéc Leänh coâng nhaän nhaân ñöùc anh huøng cuûa 9 vò Ñaày Tôù Chuùa caû Nam, caû Nöõ, saùng laäp Doøng.

Trong soá naøy, nhaân vaät noåi baät hôn caû vaø ñöôïc bieát ñeán treân caû theá giôùi laø Cha Pio da Pietrelcina, (ñöôïc bieát ñeán nhö laø cha Pioâ Naêm Daáu Thaùnh) qua ñôøi taïi San Giovanni Rotondo mieàn Puglia (nöôùc YÙ) naêm 1968. Nhö vaäy Cha Pio seõ laø moät trong caùc vò ñöôïc phong Chaân Phöôùc nhanh hôn caû trong lòch söû Giaùo Hoäi.

Leã phong Chaân Phöôùc cho cha Pioâ Naêm Daáu Thaùnh ñaõ ñöôïc aán ñònh vaøo ngaøy moàng 2 thaùng 5 naêm 1999.

ÑTC Gioan Phaoloâ II, khi coøn laøm Toång Giaùm Muïc Cracoiva, ñaõ bieát Cha Pio vaø khi laøm Giaùo Hoaøng ñaõ ñeán kính vieáng vaø caàu nguyeän beân moä cuûa Cha trong nhaø thôø Santa Maria delle Grazie ôû San Giovanni Rotondo.

Sau ñaây chuùng toâi xin löôïc qua tieåu söû Cha Pio Naêm Daáu Thaùnh:

Laø vò moân ñeä raát xöùng ñaùng cuûa Thaùnh Phanxico Thaønh Assisi, Cha Pio, sinh naêm 1887 taïi Pietrelcina, thuoäc Toång Giaùo Phaän Benevento. Ñöôïc röûa toäi ngay ngaøy hoâm sau vôùi teân thaùnh laø Phanxico. Caäu Phanxico traûi qua tuoåi thô aáu vaø thanh nieân trong moâi tröôøng bình thaûn: gia ñình, nhaø thôø, ñoàng ruoäng vaø nhaø tröôøng. Hoài 18 tuoåi, Phanxico vaøo tu Doøng Caùc Anh Em Heøn moïn Cappucins ôû Morcone. Sau ñoù ñöôïc maëc aùo doøng vaø nhaän teân laø "Pio". Sau nhöõng naêm nhaø taäp, Thaày Pio tuyeân khaán taïm vaø naêm 1907 khaán troïn ñôøi. Naêm 1910, thuï phong linh muïc taïi Benevento vaø sau ñoù ôû laïi trong Doøng vôùi anh em cho tôùi naêm 1916 vì vaán ñeà söùc khoûe. Thaùng 9 cuõng naêm 1916 naøy, Cha ñöôïc sai tôùi nhaø Doøng taïi San Giovanni Rotondo vaø ôû laïi ñaây cho tôùi luùc qua ñôøi, neâu göông saùng nhaân ñöùc cho bieát bao tín höõu. Caùc tín höõu naøy, töø naêm 1918 ñaõ thaáy nôi ngaøi nhöõng daáu tích cuûa Cuoäc Thöông Khoù Chuùa vaø nhieàu ñaëc suûng khaùc. Ñöôïc ñoát chaùy bôûi tình yeâu Chuùa vaø tha nhaân, Cha Pio soáng ñaày ñuû ôn goïi cuûa mình, ñeå goùp coâng vaøo vieäc cöùu chuoäc con ngöôøi, theo söù meänh rieâng ñaõ ghi daáu ñôøi soáng cuûa ngaøi. Cha thöïc hieän chöông trình cöùu chuoäc naøy baèng ba phöông theá: höôùng daãn caùc linh hoàn - giaûi hoøa caùc ngöôøi toäi loãi vôùi Thieân Chuùa trong Bí Tích Giaûi Toäi - vaø cöû haønh Thaùnh Leã. Thaùnh Leã luoân luoân laø ñieåm cao nhaát cuûa hoaït ñoäng toâng ñoà cuûa Cha. Tham döï thaùnh leã vôùi ngaøi, caùc tín höõu caûm thaáy toät ñieåm vaø söï hoaøn toaøn cuûa con ñöôøng thieâng lieâng cuûa ngaøi.

Veà phöông dieän xaõ hoäi, Cha Pio daán thaân raát nhieàu ñeå laøm giaûm bôùt nhöõng ñau khoå vaø nhöõng caûnh cuøng cöïc cuûa bieát bao gia ñình, caùch rieâng baèng vieäc thieát laäp "Casa Solievo della Sofferenza" (nhaø giaûm bôùt söï ñau khoå) (nay trôû neân beänh vieän toái taân taïi nöôùc YÙ, tröïc thuoäc Toøa Thaùnh).

Veà phöông dieän thieâng lieâng, Cha laäp ra "Caùc nhoùm caàu nguyeän" vaø goïi laø: "vöôøn gieo vaõi ñöùc tin vaø toå aám cuûa tình yeâu". Naêm 1971, sau khi Cha Pio qua ñôøi ñöôïc vöøa ba naêm, ÑTC Phaoloâ VI noùi ñeán "nhöõng moân ñeä treân caû theá giôùi cuûa Cha Pio". Ñaây thöïc laø moät maàu nhieäm gaây ngaïc nhieân lieân læ moïi ngöôøi. Töø naêm 1918, naêm Cha ñöôïc in daáu thaùnh cho tôùi naêm 1968, naêm Cha qua ñôøi, khoâng bao giôø Cha ra khoûi thò xaõ San Giovanni Rotondo. Bí quyeát cuûa söï hieän dieän khaép caû theá giôùi cuûa Cha dó nhieân phaûi tìm trong söï nhaän thöùc maø ngöôøi daân, coù tín ngöôõng hay voâ tín ngöôõng, ñaõ coù vaø hieän coøn coù veà hình aûnh cuûa Cha "moät ngöôøi cuûa Thieân Chuùa", mang daáu thaùnh Chuùa Kitoâ trong mình, moät ngöôøi cuûa Thieân Chuùa ñaõ hieåu vaø ñaõ soáng ñaày ñuû ôn goïi "ñoàng cöùu chuoäc".

Daân chuùng treân caû theá giôùi ñaõ caûm thaáy, ñaõ hieåu ngay vaø moät caùch laï luøng raèng: nhöõng daáu thaùnh chæ coù theå giaûi thích nhö laø "nhöõng lyù do cuûa tính caùch ñaùng tin" veà söù meänh cuûa Cha Pio treân theá giôùi: chòu ñoùng ñanh ñeå thöïc hieän ôn cöùu chuoäc.


Back to Radio Veritas Asia Home Page