Huaán ñöùc cuûa ÑTC
tröôùc Kinh Truyeàn Tin
Tröa Chuùa nhaät 22.11.98

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Baøi huaán ñöùc cuûa ÑTC tröôùc Kinh Truyeàn Tin Tröa Chuùa nhaät 22.11.98, Chuùa Nhaät Leã Chuùa Kitoâ Vua, keát thuùc Naêm Phuïmg Vuï C.

ÑTC ñaõ noùi nhö sau:

1 - Hoâm nay Chuùa Nhaät sau cuøng cuûa Naêm Phuïng Vuï, chuùng ta cöû haønh leã troïng Chuùa Gieâsu Kitoâ, Chuùa chuùng ta, Vua Vuõ Truï. Keát thuùc ñoaïn ñöôøng moät naêm, Giaùo Hoäi tuyeân xöng: Ñaáng ñaõ chòu ñoùng ñinh vaø ñaõ soáng laïi laø Chuùa cuûa theá giôùi vaø cuûa lòch söû ; aùnh saùng cuûa Leã Phuïc Sinh chieáu doïi treân toaøn Vuõ Truï vaø soi saùng Vuõ Truï. Ñaây laø aùnh saùng cuûa Tình Yeâu vaø cuûa Chaân Lyù, cöùu theá gian khoûi söï cheát do bôûi toäi loãi, vaø ñoåi môùi chöông trình cuûa taïo döïng, ngoõ haàu taát caû moïi söï chieám laïi ñöôïc yù nghóa troïn veïn cuûa chuùng, vaø ñöôïc giao hoøa vôùi Thieân Chuùa vaø vôùi nhau. Trong khi chuùng ta laø löõ khaùch traàn theá, caùi nhìn cuûa chuùng ta höôùng veà trôøi, queâ thaät sau cuøng cuûa chuùng ta. Ñeå tieán ñeán vieäc thöïc hieän ñaày ñuû Nöôùc Thieân Chuùa, Phuùc AÂm khuyeân chuùng ta ñöøng chaïy theo "thuû laõnh theá gian naøy" (Ga 12, 31; 16, 11) , keû gieo raéc nhöõng chia reõ vaø göông muø, nhöng ngöôïc laïi haõy theo Chuùa Kitoâ caùch trung thaønh vaø khieâm toán. Ngöôøi höôùng daãn chuùng ta veà Nöôùc Hoøa Bình vaø Coâng Lyù, nôi ñaây Thieân Chuùa seõ laø taát caû trong moïi nguôøi, cho moïi ngöôøi.

2 - Giaùo hoäi trong lòch söû laø moät baùo tröôùc cuûa Nöôùc Thieân Chuùa vaø cuõng minh chöùng nöôùc naøy vôùi tính caùch: laø coâng giaùo, nghóa laø hoaøn caàu, laø chung cho moïi daân toäc. Saùng nay, trong Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ, Khoùa Hoïp khoaùng ñaïi ñaëc bieät cuûa Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm muïc veà Chaâu Ñaïi Döông ñaõ ñöôïc khai maïc baèng Thaùnh Leã troïng theå. Ñeà taøi cuûa Khoùa Hoïp naøy laø "Chuùa Gieâsu Kitoâ: ñi theo Con Ñöôøng cuûa Ngöôøi, rao giaûng Chaân Lyù cuûa Ngöôøi, soáng Söï Soáng cuûa Ngöôøi". Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc ñaùnh daáu moät chaëng theâm nöõa cuûa con ñöôøng cuûa Giaùo Hoäi, moät Giaùo Hoäi caûm taï Chuùa veà ôn cuûa Tin Möøng ban cho taát caû caùc daân toäc vaø moät Giaùo Hoäi tieán veà Ngaøn Naêm thöù ba, baèng vieäc daán thaân vôùi ñaø tieán môùi trong boån phaän rao giaûng Tin Möøng cho theá giôùi. Toâi chaøo möøng taát caû caùc Giaùm Muïc cuûa Chaâu Ñaïi Döông, töø nôi xa ñeán Roma ñeå cuøng vôùi caùc Nghò Phuï khaùc tham döï vaøo coâng vieäc cuûa Khoùa Hoïp. Hôn nöõa, toâi xin anh chò em coù maët taïi ñaây vaø taát caû Daân Chuùa caàu nguyeän cho bieán coá Giaùo Hoäi quan troïng naøy, bieán coá maø chuùng ta öôùc mong ñem laïi nhöõng thaønh quaû veà canh taân thieâng lieâng, khoâng nhöõng cho caùc coäng ñoàng cuûa Chaâu Ñaïi Döông, nhöng coøn cho taát caû caùc tín höõu theá giôùi.

3 - Thöïc ra, taát caû caùc tín höõu laø ngöôøi ñoùng vai chính, baèng chöùng taù ñôøi soáng, cuûa söù meänh chung veà phuïc vuï Nöôùc Chuùa. Caùch rieâng, caùc linh muïc ñöôïc môøi goïi truyeàn baù trong moïi goùc cuûa Traùi Ñaát naøy, (truyeàn baù) Tin Möøng cuûa Tình Yeâu Thieân Chuùa. Anh chò em raát thaân meán, trong khi nhôù laïi raèng hoâm nay ôû Roma cöû haønh Ngaøy Chuûng Vieän, toâi môøi goïi anh chò em ñaâng leân Chuùa lôøi caàu nguyeän rieâng cho caùc ôn keâu goïi linh muïc. Chuùa Gieâsu ñaõ daïy caàu xin Chuùa Cha, ñeå Ngöôøi sai thôï gaët trong caùnh ñoàng cuûa Ngöôøi. Chuùng ta haõy caàu nguyeän baèng khaån xin söï baàu cöû cuûa Ñöùc Maria raát thaùnh, Nöõ Vöông caùc Thaùnh Toâng Ñoà, ñeå taïi Roma, taïi Nöôùc YÙ vaø treân caû theá giôùi coù nhieàu ôn keâu goïi vaø ôn keâu goïi thaùnh thieän gioáng hình aûnh Chuùa Chieân nhaân laønh.


Back to Radio Veritas Asia Home Page