Giaùo Hoäi Coâng Giaùo AÁn Ñoä
ñoøi chính phuû baûo veä an ninh
cho caùc nhaø truyeàn giaùo

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Giaùo Hoäi Coâng Giaùo AÁn Ñoä ñoøi chính phuû baûo veä an ninh cho caùc nhaø truyeàn giaùo.

(UCAN IC1029.0994 24/09/98) - AÁn Ñoä (New Delhi) - Thöù Naêm 24/09/98, Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÁn Ñoä loan tin coù 4 nöõ tu thuoäc Hoäi Thöøa Sai Ngoaïi Quoác (Foreign Missionary Sisters) ñaõ bò moät toaùn cöôùp coù voõ trang xaâm phaïm tieát haïnh taïi bang Madhya Pradesh, thuoäc mieàn Trung AÁn.

Linh Muïc Anand Jojo, phuï taù phoù toång thö kyù Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc cho haõng thoâng taán UCAN bieát laø khoaûng 15 ngöôøi coù voõ trang ñaõ phaù cöûa ñoät nhaäp vaøo doøng cuûa caùc nöõ tu taïi laøng Nawapada thuoäc quaän Jhabua cuûa bang Madhya Pradesh. Ngoaøi vieäc baïo haønh 4 nöõ tu, nhoùm ngöôøi naøy ñaõ luïc soaùt nhaø doøng vaø cöôùp ñi soá tieàn töông ñöông khoaûng 600 Myõ Kim. Nhaø doøng ñaõ baùo caùo leân sôû caûnh saùt vaø boä tröôûng gia cö cuûa bang Madhya Pradesh, oâng Harvansh Singh ñaõ ra leänh cho môû cuoäc ñieàu tra. Cha Anand Jojo noùi raèng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÁn Ñoä cöïc löïc phaûn ñoái vuï baïo ñoäng naøy nhaém vaøo caùc nhaø truyeàn giaùo vaø ñoøi buoäc giôùi höõu traùch truy baét caùc thuû phaïm.

Vuï baïo ñoäng môùi nhaát naøy ñang laøm cho coäng ñoaøn Kitoâ giaùo taïi AÁn Ñoä kinh hoaøng vaø Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÁn Ñoä ñang döï tính ñeán gaëp thuû töôùng vaø toång thoáng AÁn Ñoä ñeå ñoøi chính phuû baûo veä cho caùc nhaø truyeàn giaùo. Hai vò Giaùm Muïc AÁn Ñoä laø Ñöùc Cha Pascal Topno, Toång Giaùm Muïc Bhopal vaø Ñöùc Cha George Anathil, Giaùm Muïc Indore, ñaõ laäp töùc leân ñöôøng ñeán laøng Nawapada ñeå an uûi caùc nöõ tu. Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÁn Ñoä seõ quyeát ñònh veà vieäc toå chöùc bieåu tình treân toaøn nöôùc veà vuï baïo ñoäng noùi treân sau khi nhaän ñöôïc baùo caùo cuûa hai vò Giaùm Muïc. Trong khi ñoù, Lieân Hieäp Coâng Giaùo Toaøn AÁn Ñoä cuõng baøy toû söï kinh hoaøng veà bieán coá noùi treân vaø goïi ñaây laø moät phaàn cuûa aâm möu qui moâ hôn ñeå choáng laïi ngöôøi Kitoâ vaø caùc nhaø truyeàn giaùo ñang hoaït ñoäng taïi caùc mieàn queâ ôû AÁn Ñoä. Ban laõnh ñaïo cuûa toå chöùc naøy cuõng ñang döï tính ñeán gaëp thuû töôùng vaø toång thoáng Narayanan vaø thuû töôùng Vajpayee ñeå xin chính phuû baûo veä an ninh cho caùc nhaø truyeàn giaùo.

Veà phaàn mình, Ñöùc Cha Karan Masih, thuoäc giaùo hoäi mieàn Baéc AÁn ñaõ goïi vuï taán coâng naøy laø ñieàu ñaùng xaáu hoå ñoái vôùi moät nöôùc AÁn Ñoä hieän ñaïi. Ngaøi noùi nhö sau: "Khoâng moät nôi naøo treân theá giôùi, maø caùc linh muïc vaø nöõ tu cuûa Kitoâ giaùo laïi bò ñoái xöû taøn teä nhö taïi AÁn Ñoä naøy. Thaät laø ñaùng buoàn khi chuùng ta ñang böôùc luøi vaøo thôøi Trung Coå".


Back to Radio Veritas Asia Home Page