Chuùa Thaùnh Thaàn
vaø Nhöõng Haït Gioáng Söï Thaät
trong tö töôûng con ngöôøi

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Chuùa Thaùnh Thaàn vaø Nhöõng Haït Gioáng Söï Thaät trong tö töôûng con ngöôøi.

Tin Vatican (RG 16/09/98) - Luùc 9:30 saùng thöù Tö 16.09.98, ÑTC töø ø Castelgandolfo trôû veà Vatican, ñeå tieáp chung caùc ñoaøn haønh höông, khoaûng 20 ngaøn ngöôøi, ñeán töø nhieàu quoác gia treân theá giôùi.

Trong baøi huaán ñöùc, ÑTC tieáp tuïc loaït baøi giaùo lyù veà Chuùa Thaùnh Thaàn, vôùi ñeà taøi laøø: "Chuùa Thaùnh Thaàn vaø nhöõng haït gioáng chaân lyù trong tö töôûng con ngöôøi."

Nhaéc laïi giaùo huaán cuûa Coâng Ñoàng Chung Vatican II, ÑTC noùi raèng: Thaùnh Thaàn Chaân Lyù höôùng daãn khoâng nhöõng caùc tín höõu maø thoâi, nhöng, baèng moät caùch maàu nhieäm, Ngaøi coøn höôùng daãn taát caû moïi ngöôøi thaønh thöïc ñi tìm chaân lyù vaø coá gaéng soáng lieâm khieát, cho duø hoï khoâng bieát ñeán Tin Möøng, khoâng phaûi vì loãi cuûa hoï. Vì theá, Giaùo Hoäi laø baïn höõu cuûa moïi vieäc nghieân cöùu ñích thöïc cuûa tö töôûng con ngöôøi; Giaùo Hoäi chaân thaønh toân troïng gia taøi cuûa söï khoân ngoan cuûa caùc neàn vaên hoùa khaùc nhau".

ÑTC öôùc mong coù "moät cuoâïc gaëp gôõ môùi" giöõa Tin Möøng vaø neàn vaên hoùa, tröôùc theàm cuûa Ngaøn Naêm thöù ba.

Theo nguoàn tin cuûa Haõng Tin Coâng Giaùo Thuïy Só, thì noäi dung cuûa baøi huaán ñöùc saùng thöù Tö 16/09/98, nhö vöøa ñöôïc toùm laïi treân ñaây, laø moät loan baùo tröôùc cho noäi dung cuûa moät Thoâng Ñieäp môùi maø ÑTC saép coâng boá vaøo thaùng 10/1998 tôùi ñaây, nhaân dòp leã kyû nieäm 20 naêm Ngaøi ñöôïc choïn laøm giaùo hoaøng. Ñeà taøi cuûa thoâng ñieäp môùi coù theå laø: Töông quan giöõa Ñöùc Tin vaø Lyù Trí con ngöôøi.

ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ ñöôïc choïn leân keá vò thaùnh Pheâroâ ôû Roma, ngaøy 16 thaùng 10 naêm 1978. Ngaøy 22 thaùng 10 cuøng naêm (78), ñuùng ngaøy Chuùa Nhaät Truyeàn Giaùo, ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ long troïng khai maïc trieàu giaùo hoaøng cuûa ngaøi. Vì theá Chuùa Nhaät Truyeàn Giaùo naêm nay, 1998, vaøo ngaøy 18 thaùng 10, Giaùo Phaän Roma seõ long troïng möøng 20 naêm Ñöùc Gioan Phoaloâ II laøm chuû chaên toái cao cuûa Giaùo Hoäi. Ñaây cuõng laø dòp ÑTC Gioan Phaoloâ II möøng 40 naêm thuï phong giaùm muïc (ngaøy 28 thaùng 9 naêm 1958). Ñöùc Coá Giaùo Hoaøng Pioâ XII ñaõ choïn ngaøi laøm giaùm muïc ngaøy 4 thaùng 7 naêm 1958. Ngaøy 28 thaùng 9, 1958 laø ngaøy Ngaøi ñöôïc taán phong giaùm muïc. Ñöùc Coá Giaùo Hoaøng Phaoloâ VI ñaõ boå nhieäm ngaøi laøm Toång Giaùm Muïc Cracovia naêm 1964, vaø ngaùy 26 thaùng 6 naêm 1967, ñaõ naâng Ngaøi leân baäc Hoàng Y. ÑTC Gioan Phaoloâ II sinh ngaøy 18 thaùng 5 naêm 1920, taïi Wadowice, BaLan, vaø ñöôïc thuï phong linh muïc ngaøy 1 thaùng 11 naêm 1946.


Back to Radio Veritas Asia Home Page