Thaùnh leã caàu nguyeän cho
Ñöùc Phaoloâ ñeä luïc vaø Gioan Phaoloâ ñeä nhaát,
nhaân dòp kyû nieäm 20 naêm caùc ngaøi qua ñôøi

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

THÔØI SÖÏ: Thaùnh leã caàu nguyeän cho Ñöùc Phaoloâ ñeä luïc vaø Gioan Phaoloâ ñeä nhaát, nhaân dòp kyû nieäm 20 naêm caùc ngaøi qua ñôøi.

Chieàu thöù Hai 28.09.98, trong Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ, vôùi söï hieän dieän cuûa nhieàu Giaùm Muïc, Linh Muïc, Nam Nöõ Tu Só, giaùo daân vaø Ngoaïi Giao ñoaøn caïnh Toøa Thaùnh, Ñöùc Hoàng Y Angelo Sodano, Quoác Vuï Khanh, nhaân danh ÑTC, ñaõ cöû haønh thaùnh leã kyû nieäm 20 naêm qua ñôøi cuûa Ñöùc Phaoloâ ñeä luïc (qua ñôøi ngaøy 6.08.78 taïi Castelgandolfo) vaø Ñöùc Gioan Phaoloâ ñeä nhaát (qua ñôøi ngaøy 28.09.78 taïi Vatican) , sau 33 ngaøy laøm Giaùo Hoaøng. Ñaây laø moät trong caùc trieàu Giaùo Hoaøng ngaén nhaát cuûa lòch söû Giaùo Hoäi. Taát caû caùc vò Hoàng Y hieän dieän ôû Roma ñaõ ñoàng teá vôùi Ñöùc Hoàng Y Quoác Vuï Khanh. Trong soá giaùo daân döï thaùnh leã, coù ñoaøn haønh höông goàm 500 ngöôøi ñeán töø Giaùo Phaän Belluno-Feltre (baéc nöôùc YÙ) , giaùo phaän cuûa Ñöùc Gioan Phaoloâ ñeä nhaát.

Giaûng trong thaùnh leã, Ñöùc Hoàng Y Quoác Vuï Khanh nhaéc ñeán ba ñieåm quan troïng, ñöôïc coi laø moät baøi suy tö saâu xa giuùp chuùng ta, caùc tín höõu Kitoâ, caùch rieâng caùc vò chuû chaên coù traùch nhieäm höôùng daãn Giaùo Hoäi ñòa phöông, luoân luoân soáng trong hieäp nhaát vaø hieäp thoâng vôùi Giaùo Hoäi hoaøn caàu, do vò keá nghieäp thaùnh Pheâroâ laõnh ñaïo. "ÔÛ ñaâu coù Pheâroâ, ôû ñoù coù Giaùo Hoäi Coâng Giaùo". Coù ba ñieåm chính ñöôïc Ñöùc Hoàng Y Quoác Vuï Khanh trình baøy trong baøi giaûng cuûa ngaøi nhö sau:

Ñöùc Phaoloâ ñeä Luïc vaø Ñöùc Gioan Phaoloâ ñeä nhaát, hai vò Giaùo Hoaøng qua ñi trong thôøi gian gaàn nhau: Ñöùc Phaoloâ ñeä Luïc sau moät trieàu Giaùo Hoaøng daøi 15 naêm; traùi laïi Ñöùc Gioan Phaoloâ ñeä nhaát, sau 33 ngaøy ñöôïc choïn laøm Giaùo Hoaøng. Caû hai ñeàu ñeå laïi söï meán nhôù trong taâm hoàn Daân Chuùa. Ñöùc Hoàng Y Quoác Vuï Khanh noùi: "Vieäc kính nhôù hai Vò Giaùo Hoaøng naøy ñöa chuùng ta nhìn veà dó vaõng vôùi yù thöùc saâu roäng veà hoàng aân lôùn lao Chuùa ban cho Giaùo Hoäi qua caùc vò Giaùo Hoaøng. Ñöùc Phaoloâ ñeä luïc vaø Ñöùc Gioan Phaoloâ ñeä nhaát ñaõ laø nhöõng vò Chuû chaên ñöôïc Chuùa Thaùnh Thaàn taùc taïo gioáng hình aûnh cuûa Chuùa Kitoâ, chuû chaên nhaân laønh. Giaùo hoäi caûm taï Chuùa veà göông saùng choùi cuûa caùc ngaøi ñeå laïi veà tu ñöùc vaø veà muïc vuï. Caû hai , tuy trong thôøi gian quaûn trò Giaùo hoäi daøi, ngaén khaùc nhau, ñeàu laø nhöõng vò Giaùo Hoaøng cuûa Coâng Ñoàng chung Vatican II, cuûa moät Giaùo Hoäi luoân luoân caûm thaáy mình ñöôïc Chuùa Thaùnh Thaàn thuùc ñaåy tieán ñeán söï haêng say môùi meû trong vieäc rao giaûng Tin Möøng vaø trong vieäc ñoái thoaïi vôùi theá giôùi hieän ñaïi".

Nhìn vaøo hai vò Giaùo Hoaøng göông maãu qua ñi, Ñöùc Hoàng Y chuû teá môøi goïi moïi ngöôøi nhìn veà hình aûnh saùng ngôøi cuûa caùc Vò Giaùo Hoaøng cuûa theá kyû 20 naøy: taát caû laø nhöõng vò noåi baät veà thaùnh thieän vaø xöùng hôïp vôùi nhöõng ñoøi hoûi cuûa thôøi ñaïi, khoâng nhöõng treân phöông dieän Giaùo Hoäi, maø caû treân phöông dieän lòch söû chung nhaân loaïi nöõa. Ñöùc Hoàng Y nhaéc laïi vaén taét hình aûnh töøng vò nhö sau: Sau Trieàu Giaùo Hoaøng laâu daøi cuûa Ñöùc Leo XIII, theá kyû 20 ñöôïc khai maïc trong daáu hieäu thaùnh thieän: Ñöùc thaùnh Giaùo Hoaøng Pio X (1903-1914) , vôùi khaåu hieäu "Thieát laäp laïi moïi söï trong Chuùa Kitoâ" (Instaurare omnia in Christo) qua vieäc giaûng daïy giaùo lyù, canh taân phuïng vuï vaø phoå bieán loøng suøng kính saâu roäng ñoái vôùi Thaùnh Theå trong ñôøi soáng Kitoâ. Ñöùc Benedicto XV (1914-1922) ñaõ höôùng daãn Giaùo Hoäi vôùi söï khoân ngoan vaø nhìn xa thaáy roäng trong luùc ñeä nhaát theá chieán buøng noå taïi Chaâu AÂu. Ñöùc Pio XI (1922-1939) ñaåy maïnh coâng vieäc truyeàn giaùo, toâng ñoà giaùo daân, thieát laäp caùc toå chöùc vaên hoùa vaø moái bang giao quoác teá. Ngaøi laø vò Giaùo Hoaøng coù coâng lôùn lao trong vieäc taùi laäp hoøa bình giöõa Chính Phuû YÙ vaø Toøa Thaùnh qua Thoûa Öôùc lòch söû kyù keát giöõa hai beân ngaøy 11.02.1929. Nhôø ñoù, Vatican trôû thaønh "Quoác gia-thaønh phoá" ñoäc laäp vaø hoaøn toaøn coù chuû quyeàn rieâng. Ñöùc Pio XII (1939-1958), Vò Giaùo Hoaøng thoâng minh, nhaân ñöùc, thaày daïy chaân lyù vaø luaân lyù cho moät theá giôùi bò ñaûo loän sau ñeä nhò theá chieán (1939-1945). Ngaøi coù coâng ñaët neàn moùng cho Coâng Ñoàng Chung Vatican II. Ñöùc Gioan XXIII (1958-1963): moät vò chuû chaên ñöôïc yeâu meán caû nôi nhöõng ngöôøi ngoaøi Coâng Giaùo, vì söï ñôn sô, loøng nhaân haäu Phuùc AÂm vaø nhaát laø vì söï can ñaûm trieäu taäp Coâng Ñoàng chung Vatican II, ñeå vaïch moät con ñöôøng môùi cho Giaùo Hoäi. Vôùi Thoâng Ñieäp thôøi danh "Hoøa bình döôùi theá" (Pacem in terris) Ñöùc Gioan 23 ñaõ chæ veõ cho theá giôùi nhöõng con ñöôøng ñeå ñi ñeán moät neàn hoøa bình ñích thöïc.

Cuoái cuøng khai trieån ñeà taøi "caùc vò Giaùo Hoaøng laø daáu chæ cuûa söï hieäp nhaát vaø hieäp thoâng Giaùo Hoäi", Ñöùc Hoàng Y Quoác Vuï Khanh Toøa Thaùnh nhaán maïnh raèng: Giaùo Hoäi ñaõ ñöôïc Chuùa Gieâsu xaây caát treân taûng ñaù Pheâroâ, treân neàn moùng vöõng chaéc cuûa ñöùc tin Pheâroâ. Qua hai ngaøn naêm, Taûng ñaù Pheâroâ vaãn ñöùng vöõng, tröôùc bieát bao phong ba, baõo taùp. Coâng Ñoàng Chung Vatican II ñònh nghóa Giaùo Hoäi nhö sau: "Giaùo Hoäi laø bí tích, nghóa laø daáu chæ vaø khí cuï cuûa söï keát hôïp maät thieát vôùi Thieân Chuùa vaø cuûa söï hieäp nhaát toaøn theå nhaân loaïi" (LG, 1). Söï hieäp nhaát vaø hieäp thoâng Giaùo Hoäi ñöôïc xaây döïng treân Pheâroâ vaø caùc Vò Keá Nghieäp Pheâroâ. Ñöùc Hoàng Y Sodano tröng laïi lôøi cuûa Ñöùc Gioan Phaoloâ ñeä nhò vieát trong Thoâng Ñieäp veà Hieäp Nhaát (Ut unum sint) nhö sau: "Giöõa taát caû caùc Giaùo Hoäi vaø Coäng Ñoàng Giaùo Hoäi, Giaùo Hoäi Coâng Giaùo yù thöùc roõ raøng raèng mình ñaõ baûo toàn ñöôïc Thöøa Taùc Vuï Pheâroâ, Giaùm Muïc Roma, ngöôøi maø Thieân Chuùa ñaõ ñaët nhö nguyeân taéc vaø neàn taûng vónh vieãn vaø höõu hình cuûa söï hieäp nhaát vaø laø ngöôøi maø Chuùa Thaùnh Thaàn luoân luoân hoã trôï, ñeå laøm cho moïi ngöôøi khaùc tham döï vaøo söï hieäp nhaát vaø hieäp thoâng naøy". Ñöùc Hoàng Y noùi theâm: "Chuùa Thaùnh Thaàn laø chuû ñoäng cuûa maàu nhieäm hieäp thoâng, vì Ngöôøi laø linh hoàn cuûa Giaùo Hoäi. Nhö Coâng Ñoàng Vatican II daïy: "Ngöôøi hieäp nhaát Giaùo Hoäi trong hieäp thoâng vaø trong phuïc vuï. Ngöôøi daãn daét vaø trang ñieåm Giaùo Hoäi baèng nhieàu aân hueä khaùc cuûa Ngöôøi"... (LG , 4) . Ñöùc Hoàng Y quaû quyeát: "Trong moãi moät thôøi ñaïi, caùc Vò Giaùo Hoaøng ñoùng moät vai troø quyeát ñònh trong vieäc coå voõ vaø höôùng daãn nhaân loaïi ñeán hoøa bình, ñoái thoaïi, hieäp nhaát, huynh ñeä, lieân ñôùi, hy voïng vaø toân troïng caùc giaù trò cao quí cuûa con ngöôøi. Thöøa taùc vuï Pheâroâ trong Giaùo Hoäi vaø cho Giaùo Hoäi, laø thöøa taùc vuï phuïc vuï chaân lyù vaø hieäp thoâng". Ñöùc Hoàng Y Quoác Vuï Khanh tröng laïi lôøi Ñöùc Phaoloâ ñeä luïc noùi vôùi caùc ñoaøn haønh höông trong moät buoåi tieáp kieán chung nhö sau:

"Caùc con, tín höõu cuûa Chuùa Kitoâ, Ñaáng ñaõ thieát laäp Giaùo Hoäi, trong khi caùc con gaëp Vò Giaùo Hoaøng, caùc con haõy nghó ñeán Giaùo Hoäi; Giaùo Hoäi ñöôïc taäp trung nôi ngaøi vaø caùc con caûm thaáy trong luùc naøy ñaây hôn luùc naøo heát hieäp thoâng vôùi moïi anh chò em mình trong ñöùc tin, cuøng vôùi taát caû coäng ñoàng hoaøn vuõ cuûa caùc tín höõu, hôn nöõa, trong moät yù nghóa naøo ñoù, vôùi taát caû nhaân loaïi. Ñuùng nhö vaäy, ñaây laø trung taâm, ñaây laø traùi tim, ñaây laø söï hieäp nhaát cuûa tính caùch Coâng Giaùo".

Ñöùc Hoàng Y Sodano nhaéc theâm chöùng töø cuûa Ñöùc Gioan Phaoloâ Ñeä Nhaát nhö sau:

"Vò keá nghieäp Ñöùc Phaoloâ ñeä luïc, töùc Ñöùc Gioan Phaoloâ ñeä nhaát, trong dieãn vaên ñoïc cho Vieän Hoàng Y ngay sau ngaøy ñöôïc baàu laøm Giaùo Hoaøng, ñaõ noùi: "....moät söï hieäp thoâng vöôït moïi khoaûng caùch, khoâng bieát ñeán nhöõng khaùc bieät chuûng toäc, ñöôïc phong phuù hoùa baèng caùc giaù trò ñích thöïc hieän dieän trong caùc neàn vaên hoùa, laøm cho caùc daân toäc xa caùch nhau veà ñòa dö, veà ngoân ngöõ vaø veà taâm traïng, trôû thaønh moät ñaïi gia ñình... Toâi bieát raèng Toâi ñaõ ñöôïc ñaët leân laøm duïng cuï vaø daáu chæ cuûa söï hieäp nhaát naøy; vaø quyeát taâm cuûa Toâi laø hieán toaøn nghò löïc ñeå beânh vöïc vaø gia taêng maõi söï hieäp nhaát trong Giaùo Hoäi".

Ñöùc Hoàng Y Sodano keát thuùc baøi giaûng cuûa ngaøi nhö sau: "Trong khi daâng thaùnh leã cho hai Vò Giaùo Hoaøng Montini vaø Luciani, chuùng ta cuõng haõy xin caùc ngaøi baàu cöû cho Giaùo Hoäi ñang tieán treân ñöôøng thöïc hieän hoaøn toaøn lôøi Caàu Nguyeän cuûa Chuùa Gieâsu: "Xin cho moïi ngöôøi ñöôïc neân moät" (Ut unum sint) (Ga 17, 21).


Back to Radio Veritas Asia Home Page