ÑTC cöû haønh thaùnh leã
cho caùc sinh vieân Ñaïi Hoïc YÙ

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC cöû haønh thaùnh leã cho caùc sinh vieân Ñaïi Hoïc YÙ.

Vatican - 16.12.98 - Luùc 17 giôø thöù Tö 15.12.98, trong Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ, ÑTC cöû haønh thaùnh leã cho caùc giaùo sö vaø sinh vieân ñaïi hoïc Nhaø Nöôùc taïi Roma vaø trong Nöôùc YÙ. Haèng naêm ÑTC gaëp giôùi ñaïi hoïc hai laàn: moät trong Muøa Voïng tröôùc Leã Giaùng Sinh, moät trong Muøa Chay, tröôùc leãõ Phuïc Sinh. Cuoäc gaëp gôõ naøy trôû neân truyeàn thoáng cuûa Trieàu Giaùo Hoaøng cuûa ngaøi. Khi coøn laøm Toång Giaùm Muïc Cracovia, ngaøi vaãn thöôøng tieáp xuùc vôùi giôùi ñaïi hoïc vaø ngaøi cuõng laø giaùo sö ñaïi hoïc taïi Ñaïi Hoïc Coâng Giaùo Ba Lan.

Khi ÑTC vaø caùc vò ñoàng teá tieán vaøo Ñeàn Thôø, taát caû sinh vieân vaø giaùo sö hieän dieän ñöùng daäy chaøo ñoùn vò chuû teá baèng traøng phaùo tay thaät daøi vaø thaät noàng nhieät. Nhieàu sinh vieân vaãy khaên maàu saéc, ñeå ñöôïc ÑTC thaáy mình. Ngaøi ñaõ döøng laïi nhieàu laàn ñeå chaøo caùc sinh vieân hai beân loái ñi, luùc ñeán cuõng nhö luùc ra veà.

Thaùnh leã dieãn ra trong baàu khí trang nghieâm vaø soát saéng. Giaûng trong thaùnh leã, chuù giaûi lôøi ca vònh: "Chuùa gaàn keà nhöõng ai tìm kieám Ngöôøi", ÑTC noùi: "Vieäc loan baùo naøy yù nghóa caùch rieâng ñoái vôùi nhöõng ai ñöôïc daãn ñöa bôûi ñöùc tin vaø bôûi daán thaân ngheà nghieäp trong vieäc laøm cho nhöõng tìm kieám cuûa mình thaønh moät chieàu kích quan troïng cuûa ñôøi soáng".

ÑTC quaû quyeát: Ñöùng tröôùc Chuùa nay ñaõ gaàn keà, chuùng ta khoâng theå khoâng ñeå mình chaát vaán bôûi nhöõng caâu hoûi quan troïng cuûa ñôøi soáng. Toâi laø ai? YÙ nghóa naøo cuûa ñôøi soáng toâi? cuûa con ngöôøi toâi? ÑTC noùi tieáp: Kinh Thaùnh coù theå ñem ñeán nhöõng caâu traû lôøi döùt khoaùt vaø nhöõng caâu traû lôøi naøy taïo neân trong caùch naøo ñoù noäi dung cuûa Muøa Voïng cuûa Giaùo Hoäi, noäi dung naøy hieän taïi hoùa quaù khöù vaø töông lai. "Ngaøi laø Ñaáng phaûi ñeán hay chuùng toâi phaûi chôø ñôïi moät vò khaùc?". Nhaéc laïi nhieàu laàn caâu hoûi cuûa caùc moân ñeä cuûa Gioan Taåy Giaû, Ñöùc Gioan Phaoloâ II muoán nhaán maïnh ñeán lôøi môøi goïi suy tö : "Caùc sinh vieân thaân meán vaø caùc giaùo sö loãi laïc, caû ñoái vôùi anh chò em, vieäc chôø ñôïi Chuùa Kitoâ phaûi bieán thaønh vieäc söu taàm haèng ngaøy veà chaân lyù; chaân lyù höôùng daãn caùc neûo ñöôøng trong moïi khía caïnh".

Vaøo luùc keát thuùc thaùnh leã, ÑTC trao thaùnh giaù cho ñaïi dieän caùc sinh vieân, thuoäc 34 nha tuyeân uùy ñaïi hoïc, ñeå "nhaéc nhôû cho taát caû nhöõng ai höôùng nhìn maàu nhieäm Thöông Khoù vaø Soáng Laïi: maàu nhieäm ñem ñeán yù nghóa cho con ñöôøng ñöùc tin vaø söï soáng cuûa chuùng ta". Roài ngaøi theâm lôøi môøi goïi naøy: Haõy yeâu meán caùc Nha Tuyeân UÙy Ñaïi Hoïc cuûa caùc con, haõy ñem ñeán söï coäng taùc cuûa caùc con cho coâng vieäc muïc vuï, raát nhieàu vaø quan troïng, ñöôïc coå voõ daàn daàn...".


Back to Radio Veritas Asia Home Page