ÑTC cöû haønh troïng theå
Thaùnh Leã Ñöùc Meï Voâ Nhieãm
trong Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC cöû haønh troïng theå Thaùnh Leã Ñöùc Meï Voâ Nhieãm trong Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ.

Vatican - 08.12.98 - Luùc 9:30 saùng thöù Ba, muøng 08.12.98, trong Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ, Ñöùc Thaùnh Cha ñaõ chuû söï Thaùnh Leã möøng kính Ñöùc Trinh Nöõ Maria voâ nhieãm nguyeân toäi, Quan Thaày cuûa Ñoaøn theå Coâng Giaùo Tieán Haønh Quoác Gia Italia. Cuøng ñoàng teá vôùi ÑTC, coù hai Ñöùc Hoàng Y Camillo Ruini, chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc YÙ vaø Ñöùc Hoàng Y James Stafford, chuû tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh phuï traùch giaùo daân, moät soá Giaùm Muïc vaø gaàn 200 linh muïc ñang phuïc vuï trong Ñoaøn Theå Coâng Giaùo Tieán Haønh.

Giaûng trong thaùnh leã, ÑTC nhaéc laïi söï quan troïng cuûa ngaøy Leã Ñöùc Meï Voâ Nhieãm, ñaõ ñöôïc choïn laøm Nöõ Vöông vaø Quan Thaày cuûa Ñoaøn Theå Coâng Giaùo tieán haønh YÙ. Ñoaøn theå coù nhieäm vuï ñaán thaân caùch rieâng trong vieäc truyeàn giaùo nhaèm coå voõ cuoäc gaëp gôõ giöõa Phuùc AÂm vaø caùc neàn vaên hoùa vaø daán thaân trong vieäc canh taân con ñöôøng thieâng lieâng cuûa caùc tín höõu Kitoâ, ñeå moãi moät tín höõu Kitoâ coù theå trôû neân ngöôøi coäng taùc cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn, "Ñaáng ñoùng vai chuû choát trong vieäc rao giaûng Tin Möøng". ÑTC noùi: "Trong khung caûnh naøy, coâng vieäc cuûa anh chò em, thaønh vieân cuûa Coâng Giaùo Tieán Haønh, phaûi ñöôïc thöïc hieän theo nhöõng ñöôøng höôùng roõ raøng; nhöõng ñöôøng höôùng naøy toâi muoán gôïi laïi ñaây laø: huaán luyeän haøng giaùo daân lôùn maïnh trong ñöùc tin; phaùt trieån vaø phoå bieán moät löông taâm Kitoâ tröôûng thaønh, löông taâm naøy phaûi höôùng ñeán nhöõng löïa choïn baûo veä söï soáng con ngöôøi; vieäc linh hoaït xaõ hoäi daân söï vaø caùc neàn vaên hoùa, trong söï coäng taùc vôùi taát caû nhöõng ai saün saøng phuïc vuï con ngöôøi". Ñeå ñaït tôùi nhöõng ñöôøng höôùng naøy, ÑTC khuyeán khích Ñoaøn Theå Coâng Giaùo Tieán Haønh haõy hoaït ñoäng cho söï taêng tröôûng cuûa coäng ñoàng tín höõu Kitoâ, trong söï hôïp taùc chaët cheõ vôùi caùc linh muïc vaø giaùm muïc, ñeå goùp phaàn caùch hieäu nghieäm vaøo coâng vieäc truyeàn giaùo, ñöôïc cuï theå hoùa trong vieäc rao giaûng, gaëp gôõ vaø ñoái thoaïi vôùi taát caû nhöõng ai, caû vôùi caùc ngöôøi ñaõ ñöôïc röûa toäi, soáng trong laõnh ñaïm, ngoaøi leà vaø, nhieàu khi, thuø nghòch vôùi Giaùo Hoäi. Coâng vieäc rao giaûng Tin Möøng qui moâ naøy phaûi nhaèm chính xaõ hoäi ngaøy nay, moät xaõ hoäi bò tuïc hoùa. ÑTC khuyeân caùc hoäi vieân cuûa Coâng Giaùo Tieán Haønh ñöøng queân nhöõng vaán ñeà lôùn lao ñoøi söï daán thaân toái ña, nhö vieäc ñoùn nhaän vaø toân troïng söï soáng, vieäc baûo veä gia ñình, beânh vöïc söï töï do vaø coâng bình trong vieäc huaán luyeän vaø giaùo huaán caùc theá heä môùi vaø sau cuøng, vieäc coâng nhaän caùch cuï theå quyeàn coù vieäc laøm.

Keát thuùc baøi giaûng, ÑTC khuyeán khích caùc hoäi vieän Coâng Giaùo Tieán Haønh hoaït ñoäng haêng say, ñeå nöôùc YÙ ñöøng khi naøo thieáu aùnh saùng huy hoaøng cuûa Phuùc AÂm. "Nhö vaäy, anh chò em seõ trôû neân nhöõng chöùng nhaân ñaùng tin caäy cuûa nieàm hy voïng Kitoâ vaø anh chò em seõ coù theå phoå bieán nieàm hy voïng naøy cho moïi ngöôøi".

Sau Thaùnh leã, ÑTC trôû veà phoøng laøm vieäc, roài ra beân cöûa soå, ñeå ñoïc Kinh Truyeàn Tin vôùi caùc tín höõu vaø caùc ngöôøi haønh höông ñang tuï hoïp taïi Quaûng Tröôøng Thaùnh Pheâro. Vaø theo nhö tin ÑTC ñaõ loan baùo laø vaøo luùc 4 giôø chieàu, ngaøi ñeán kính vieáng Ñaøi Ñöùc Meï voâ nhieãm taïi Quaûng tröôøng Taây Ban Nha, theo nhö thoùi quen haèng naêm.


Back to Radio Veritas Asia Home Page