Huaán Ñöùc cuûa ÑTC
Giôø Kinh Truyeàn Tin
Tröa Chuùa Nhaät 5/07/98
Giôùi thieäu Toâng Huaán Ngaøy Chuùa Nhaät

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC Gioan Phaoloâ II giôùi thieäu Toâng Huaán môùi nhaát cuûa ngaøi veà "Ngaøy Chuùa Nhaät, Ngaøy cuûa Chuùa", trong buoåi ñoïc kinh Truyeàn Tin Tröa Chuùa Nhaät 5/07/98.

Anh chò em raát thaân meán,
1. Thöù Ba, muøng 7/07/98, toâng huaán Dies Domini, (Ngaøy cuûa Chuùa), veà vieäc thaùnh hoùa ngaøy Chuùa Nhaät, ñöôïc coâng boá. Toâi ñaõ kyù nhaän toâng huaán naày, ngaøy 31 thaùng 5, ngaøy leã Chuùa Thaùnh Thaàn Hieän Xuoáng, ñeå nhaán maïnh raèng toâng huaán ñaây laø hoa traùi ñaëc bieät cuûa naêm nay, laø naêm, trong thôøi gian chuaån bò cho naêm Thaùnh 2000, ñöôïc daønh ñaëc bieät cho suy tö veà Chuùa Thaùnh Thaàn.

Thaät vaäy, chính Chuùa Thaùnh Thaàn laø Ñaáng luoân luoân trình baøy cho kyù öùc cuûa Giaùo Hoäi nhöõng söï phong phuù cuûa Maàu Nhieäm Cöùu Roãi vaø trôï giuùp cho caùc tín höõu moïi thôøi ñaïi bieát khaùm phaù ra nhöõng söï phong phuù ñoù vaø soáng thöïc haønh chuùng.

Giöõa bieát bao öu tieân ngaøy nay ñang thoâi thuùc chuùng ta trong neáp soáng cuûa coäng ñoaøn Kitoâ, thì coù vieäc taùi khaùm phaù ngaøy Chuùa Nhaät. Thaät vaäy, ñoái vôùi nhieàu ngöôøi, thì ngaøy Chuùa Nhaät naày ñaõ bò xem vaø soáng chæ nhö laø "ngaøy cuoái tuaàn". Nhöng ngaøy Chuùa Nhaät thaät söï coù moät yù nghóa khaùc: laø moät ngaøy quan troïng trong tuaàn, ngaøy ñoù Giaùo Hoäi cöû haønh bieán coá Chuùa Phuïc Sinh. Ñaây laø Ngaøy Phuïc Sinh, Ngaøy Vuôït Qua cuûa tuaàn leã.

Vì theá ñaây laø Ngaøy toát nhaát cuûa Chuùa, nhö teân goïi nhaéc laïi cho chuùng ta Ngaøy Chuùa Nhaät, trong ngoân ngöõ Italia vaø caùc thöù tieáng khaùc, töông ñöông vôùi tieáng latinh "dies dominica" hay " Dies Domini".

2. Trong söï vaâng phuïc Ñieàu raên thöù ba, Ngaøy Chuùa Nhaät caàn phaûi ñöôïc thaùnh hoùa, nhaát laø vôùi vieäc tham döï vaøo Thaùnh Leã. Ngaøy xöa, trong nhöõng quoác gia coù truyeàn thoáng Kitoâ, vieäc tuaân giöõ ngaøy Chuùa Nhaät ñöôïc coå voõ neân deã daøng, nhôø bôûi khung caûnh vaên hoùa. Ngaøy nay, ñeå trung thaønh vôùi vieäc tuaân giöõ ngaøy Chuùa Nhaät, ngöôøi ta thöôøng phaûi ñi ngöôïc chieàu. Vì theá, caàn phaûi coù moät yù thöùc môùi cuûa ñöùc tin.

Anh chò em raát thaân meán, ñöøng sôï môû roäng thôøi giôø cuûa anh chò em cho Chuùa Kitoâ. Thôøi giôø daâng cho Chuùa khoâng phaûi laø thôøi giôø uoång phí. Ngöôïc laïi, ñaây laø thôøi giôø coù lôïi cho nhaân tính chuùng ta, laø thôøi gian mang ñeán aùnh saùng vaø hy voïng cho nhöõng ngaøy soáng chuùng ta.

Vôùi böùc Toâng Thö naày, toâi muoán tröôùc heát ngoû lôøi vôùi caùc vò Chuû Chaên, vöøa chia seû vôùi caùc ngaøi moái quan taâm muïc vuï caên baûn naày. Ngoaøi ra, moät caùch naøo ñoù, toâi muoán ñoái thoaïi moät caùch côûi môû vôùi taét caû vaø töøng ngöôøi tín höõu, nhö toâi coù thoùi quen laøm trong nhöõng laàn vieáng thaêm cuûa toâi taïi caùc giaùo xöù Roma. Trong nhöõng laàn gaëp nhau ñeå ñoïc kinh Truyeàn Tin Tröa Chuùa Nhaät saép ñeán, toâi seõ trôû laïi baøn theâm veà ñeà taøi naày.

Anh chò em raát thaân meán, toâi xin daâng taëng Vaên Kieän môùi naày cho taát caû anh chò em, vaøo luùc khôûi ñaàu cuûa thôøi gian nghæ heø, cuûa luùc nghæ ngôi hôïp lyù naày. Thôøi gian nghæ khoâng coù nghóa laø thôøi gian troáng khoâng. Taïi sao anh chò em khoâng mang theo vôùi mình taäp vaên kieän nhoû naày vaø daønh ra vaøi giôø ñoïc vaên kieän naày trong thö thaû? Anh chò em coù theå seõ coù nhöõng khaùm phaù hay ho, ít ra treân vaøi khía caïnh naøo ñoù.

3. Chuùng ta haõy khaån caàu xin meï Maria giuùp cho coäng ñoaøn Kitoâ bieát ñoùn nhaän noäi dung cuûa Toâng Huaán naày. Xin Meï thoâi thuùc caùc tín höõu ñeán vieäc töï vaán veà caùch thöùc hoï soáng ngaøy Chuùa Nhaät vaø xin Meï khuyeán khích caùc vò chuû chaên bieát daønh cho ñeà taøi naày taát caû söï chuù yù nhö noù ñaùng ñöôïc, maëc cho nhöõng khoù khaên rieâng cuûa thôøi ñaïi chuùng ta. Ñoù seõ laø moät ñoùng goùp quyù giaù cho vieäc cöû haønh Naêm Thaùnh 2000.

1. Dies Domini - Ngaøy cuûa Chuùa - Ngaøy Chuùa Nhaät. Ngaøy kính Thieân Chuùa taïo döïng vuõ truï.

2. Dies Christi - Ngaøy cuûa Chuùa Kitoâ, ngaøy cöû haønh Maàu Nhieäm Phuïc Sinh cuûa Chuùa Gieâsu Kitoâ.

3. Dies Ecclesiae - Ngaøy cuûa Giaùo Hoäi - ngaøy coäng ñoaøn giaùo hoäi quy tuï laïi ñeå cöû haønh bí tích Thaùnh Theå.

4. Dies Hominis - Ngaøy cuûa con ngöôøi, ngaøy con ngöôøi ñöôïc nghæ, höôûng nieàm vui, soáng tình lieân ñôùi.

5. Dies Dierum - Ngaøy cuûa moïi Ngaøy, ngaøy leã cuûa moïi ngaøy leã, ngaøy bieåu loä cho chuùng ta bieát yù nghóa cuûa thôøi gian.

Chuùng toâi seõ laàn löôït noùi veà nhöõng yù nghóa naày trong caùc baøi thôïi söï sau naày.


Back to Radio Veritas Asia Home Page