ÑTC tieáp
caùc vò tham döï Khoùa Hoïp khoaùng ñaïi
cuûa Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh Ñoàng Taâm (Cor Unum)

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC tieáp caùc vò tham döï Khoùa Hoïp khoaùng ñaïi cuûa Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh Ñoàng Taâm (Cor Unum).

Vatican - 12.11.98 - Saùng thöù Naêm, ngaøy 12 thaùng 11/1998, ÑTC tieáp caùc vò tham döï Khoùa Hoïp khoaùng ñaïi cuûa Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh "Cor Unum", cô quan töø gaàn 30 naêm nay chòu traùch nhieäm vaø phoái hôïp caùc hoaït ñoäng baùc aùi cuûa ÑTC. Tham döï khoùa khoaùng ñaïi laàn naøy, ngoaøi caùc vò Hoàng Y vaø Giaùm Muïc ñeán töø caùc mieàn khaùc nhau treân theá giôùi, coøn coù caùc vò traùch nhieäm veà caùc toå chöùc quan troïng quoác teá veà cöùu trôï, trong ñoù coù Cô Quan Cöùu Trôï Coâng Giaùo (Catholic Relief Service) cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Hoa Kyø, Toå Chöùc "Naém Tay Nhau" (Manos Unidas) cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Taây Ban Nha, vaø Toå Chuùc Töø Thieän Caritas cuûa caùc quoác gia.

Vôùi taát caû caùc vò tham döï, ÑTC baøy toû söï haøi loøng veà nhöõng saùng kieán cuûa Hoäi Ñoàng, ñöôïc ñöa ra cho naêm 1999, naêm cuûa Tình Baùc AÙi, theå theo yù muoán cuûa ÑTC. ÑTC ñaõ noùi vôùi caùc tham döï vieân nhö sau: "Coâng vieäc cuûa anh chò em ñöôïc ghi vaøo trong con ñöôøng cuûa vieäc taùi rao giaûng Tin Möøng, do Giaùo Hoäi muoán trong Ngaøn Naêm môùi, moät vieäc rao giaûng Tin Möøng ñoøi hoûi lieân keát coâng vieäc laøm cuï theå vôùi lôøi noùi, chöùng taù ñôøi soáng vôùi vieäc rao giaûng".

ÑTC nhaéc laïi raèng: "Tình yeâu Thieân Chuùa ñi qua thöïc taïi con ngöôøi, caû trong nhöõng khía caïnh phöùc taïp vaø gay go nhaát". Do ñoù ñaây laø yù nghóa vaø muïc ñích cuûa söù vuï maø Giaùo Hoäi thi haønh töø laâu vaø luoân luoân, ñeå giuùp ñôõõ caùc ngöôøi cuøng cöïc.

ÑTC nhaán maïnh theâm raèng: "Töø bao ñôøi, taâm hoàn con ngöôøi töï ñaët ra nhöõng vaán naïn veà nhöõng vaán ñeà lôùn lao, thí duï nhö maàu nhieäm veà ñöùc coâng bình cuûa Thieân Chuùa tröôùc vaán ñeà söï döõ vaø ñau khoå. Ñoái vôùi nhöõng ai nhìn vaøo tha nhaân vôùi tình yeâu thöông, söï khoán cöïc hieän dieän trong theá gian laø lyù do ñeå lo laéng saâu xa vaø, nhieàu luùc, söï ñau khoå baát coâng cuûa nhieàu ngöôøi coù theå gaây neân söï hoà nghi veà loøng nhaân haäu vaø veà söï quan phoøng cuûa Thieân Chuùa". Nhöng ñöùng tröôùc nhöõng tình hình nhö vaäy, chuùng ta khoâng theå laõnh ñaïm; traùi laïi Naêm Ñaïi Toaøn Xaù saép ñeán phaûi trôû neân cô hoäi thuaän tieän ñeå gia taêng loøng quaûng ñaïi cuûa chuùng ta ñoái vôùi taát caû nhöõng ai gaëp khoù khaên. Ñaây laø chaëng ñöôøng phaûi ñi qua, theo göông cuûa Chuùa Kitoâ, Ñaáng ñoàng hoùa mình vôùi nhöõng ai ñoùi khaùt, nhöõng ai beänh taät vaø bò giam trong tuø. Hieän dieän trong theá giôùi cuûa söï tuùng cöïc vaø cuûa söï ñau khoå, caùc tín höõu Kitoâ muoán ñem ñeán cho con ngöôøi ngaøy nay nhöõng daáu hieäu huøng hoàn cuûa tình thöông cuûa Thieân Chuùa Cha. Vaø Giaùo Hoäi caûm thaáy mình ñöôïc trôû neân söù giaû cuûa vieäc loan baùo ôn thaùnh vaø loøng thöông xoùt, ñöôïc Thieân Chuùa Cha trao ban trong Chuùa Kitoâ."


Back to Radio Veritas Asia Home Page