Huaán Ñöùc cuûa ÑTC
Giôø Kinh Truyeàn Tin
Tröa thöù Ba 8/12/98
Leã Ñöùc Meï Voâ Nhieãm Nguyeân Toäi

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Kinh Truyeàn Tin tröa Ngaøy Leã Ñöùc Meï Voâ Nhieãm Nguyeân Toäi, thöù Ba 8/12/98.

Anh chò em raát thaân meán,
1. "Laïy Meï Maria, Meï laø Ñaáng raát ñeïp xinh" (Tota pulchra es Maria!). Vôùi nhöõng lôøi treân, Giaùo Hoäi höôùng veà Meï Chuùa Kitoâ, trong ngaøy leã troïng kính Ñöùc Maria Voâ Nhieãm Nguyeân Toäi. Meï Maria laø ngöôøi nöõ ñöôïc gìn giöõ cho khoûi maéc toäi toå toâng; Meï ñaõ ñöôïc Thieân Chuùa Cha nghó ñeán tröôùc vaø tuyeån choïn laøm Meï cuûa Ñaáng Cöùu Theá. Qua vieäc trao ban moät dung maïo con ngöôøi cho Ñaáng laø Con Thieân Chuùa, laø "vinh quang cuûa Thieân Chuùa Cha", Ñöùc Nöõ Ñoàng Trinh, hôn moïi taïo vaät khaùc, ñaõ thaáy chieáu saùng treân Meï dung maïo cuûa Thieân Chuùa Cha, Ñaáng giaøu aân suûng vaø loøng nhaân töø.

Ôn Voâ Nhieãm Nguyeân Toäi laø ôn ngoaïi thöôøng vaø laø ñaëc aân khoâng theå dieãn taû ñöôïc. Nhôø ôn cao caû naày, Meï Maria ñöôïc gìn giöõ hoaøn toaøn khoûi laøm noâ leä cho söï döõ vaø ñöôïc Thieân Chuùa yeâu thöông ñaëc bieät; Meï loan baùo tröôùc trong ñôøi soáng Meï con ñöôøng soáng cuûa nhöõng keû ñöôïc cöùu chuoäc, cuûa Daân ñöôïc Chuùa Kitoâ cöùu roãi.

2. Ngaøy leã ñaày yù nghóa kính Meï Maria ñöôïc ñaët trong khung caûnh cuûa Muøa Voïng, thôøi gian cuûa söï chuaån bò ñaày tænh thöùc vaø ñaày tinh thaàn caàu nguyeän ñeå ñoùn möøng Giaùng Sinh. Nguyeän xin Ñaáng hôn ai heát ñaõ bieát ñôïi chôø Chuùa ngöï ñeán, haõy ñoàng haønh vôùi chuùng ta vaø chæ cho chuùng ta bieát phaûi laøm sao ñeå cuoäc haønh höông cuûa chuùng ta ñeán Ñeâm Thaùnh Beâlem ñöôïc trôû neân soáng ñoäng vaø höõu hieäu. Cuøng vôùi Meï, chuùng ta haõy soáng nhöõng tuaàn leã Muøa Voïng naày trong tinh thaàn caàu nguyeän; vaø ñöôïc aùnh sao cuûa Meï höôùng daãn, chuùng ta haõy mau tieán böôùc treân con ñöôøng thieâng lieâng ñang höôùng chuùng ta ñeán vieäc cöû haønh Maàu Nhieäm Nhaäp Theå moät caùch soát saéng nhaát. Hôn nöõa, Muøa Voïng naày ñöa chuùng ta vaøo naêm cuoái cuøng cuûa coâng cuoäc chuaån bò cho Ñaïi Toaøn Xaù naêm 2000. Ñaây laø moät lyù do theâm nöõa ñeå gia taêng coá gaéng cuûa chuùng ta, ngoõ haàu cuoäc chôø ñôïi Ñaáng Cöùu Theá ñeán trôû neân quaûng ñaïi hôn vaø tænh thöùc hôn.

3. Vôùi vieäc cöû haønh Bí Tích Thaùnh Theå do toâi chuû söï trong Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ, Ñaïi Hoäi Laàn thöù 10 cuûa Phong Traøo Coâng Giaùo Tieán Haønh Italia vöøa keát thuùc. Ñaïi Hoäi naày kyû nieäm 100 naêm thaønh laäp Phong Traøo, vaø 30 naêm thaønh laäp quy cheá, ñöôïc canh taân sau Coâng Ñoàng Vatican II. Nhö thoùi quen moïi naêm, ngaøy hoâm nay, nhöõng thaønh vieân cuûa Phong Traøo Coâng Giaùo Tieán Haønh Italia laëp laïi söï gaén boù cuûa mình vaø ñaët söï daán thaân Kitoâ cuûa mình trong baøn tay cuûa Ñöùc Nöõ Ñoàng Trinh, vöøa trao phoù cho Meï nhöõng döï aùn vaø nhöõng hoaït ñoäng toâng ñoà. Nguyeän xin Meï raát thaùnh cuûa Ñaáng Cöùu Theá luoân luoân baûo veä hieäp hoäi lôùn lao naày trong giaùo hoäi vaø laøm cho coâng vieäc cuûa Ñaïi Hoäi trong nhöõng ngaøy naày veà chuû ñeà: "Nhöõng chöùng nhaân cuûa nieàm hy voïng trong thaønh phoá cuûa con ngöôøi", ñöôïc mang laïi nhieàu thaønh quaû. Nguyeän xin Meï Maria luoân canh phoøng cho thaønh Roma, vôùi tình hieàn maãu cuûa Meï. Theo thoùi quen haèng naêm, chieàu ngaøy 8/12/98, toâi ñeán quaûng tröôøng Taây Ban Nha, ñeå daâng leân meï lôøi kính chuùc truyeàn thoáng. Phaàn toâi, toâi cuõng keát hieäp vôùi cuoäc haønh höông naày, moät cuoäc haønh höông keát thaønh giaây phuùt coù yù nghóa cuûa loøng suøng kính Meï Maria nôi ngöôøi daân Roma. Nhö theá, cuøng chung vôùi nhau, chuùng ta haõy soáng giai ñoaïn cuoái cuøng cuûa cuoäc haønh höông thieâng lieâng tieán ñeán Ñaïi Naêm Thaùnh 2000.

Laïy Meï Maria, Nguôøi nöõ ñoàng trinh Voâ Nhieãm Nguyeân Toäi, xin haõy ñoàng haønh vôùi chuùng con vaø baûo veä chuùng con luoân maõi.


Back to Radio Veritas Asia Home Page