ÑTC tieáp
taân Ñaïi Söù Coäng Hoøa Nicaragua
trình thö uûy nhieäm

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC tieáp taân Ñaïi Söù Coäng Hoøa Nicaragua trình thö uûy nhieäm.

Castel Gandolfo - 14.09.98 - Saùng thöù Hai 14/09/98, taïi Castel Gandolfo, ÑTC tieáp taân Ñaïi Söù Coäng Hoøa Nicaragua ñeán trình thö uûy nhieäm. Taân Ñaïi Söù laø Coâ Luvy Salerni Navas, sinh ngaøy 16 thaùng Gieâng naêm 1965 - môùi 33 tuoåi - coù theå laø moät vò Ñaïi Söù treû nhaát cuûa Ngoaïi giao ñoaøn caïnh Toøa Thaùnh, nhöng khoâng phaûi laø phuï nöõ duy nhaát giöõ chöùc vuï ñaïi dieän ngoaïi giao caïnh Toøa Thaùnh, bôûi vì Ñaïi Söù Hoa Kyø, Ñaïi Söù Coäng Hoøa Philippines caïnh Toøa Thaùnh, cuõng laø phuï nöõ.

Taân Ñaïi Söù Salerni Navas toát nghieäp veà Khoa Hoïc, coù baèng caáp veà Anh Ngöõ vaø ñaõ giöõ nhieàu chöùc vuï khaùc nhau trong ban quaûn trò caùc xí nghieäp tö. Thaùng Gieâng naêm 1992, Coâ ñöôïc boå nhieäm laøm Coá vaán Toøa Ñaïi Söù Nicacaragua caïnh Toøa Thaùnh. Vaø giôø ñaây, ñöôïc boå nhieäm leân chöùc Ñaïi Söù cuûa Nicaragua caïnh Toøa Thaùnh.

Trong dieãn vaên ñoïc buoåi tieáp Taân Ñaïi Söù, ÑTC noùi: Caùc giaù trò luaân lyù vaø quan nieäm Kitoâ veà ñôøi soáng con ngöôøi taïo thaønh con ñöôøng ñöôïc Giaùo Hoäi ñeà cao ñeå beânh vöïc phaåm giaù vaø lyù leõ cuûa con ngöôøi, caùch rieâng tröôùc nhöõng thaùch ñoá lôùn lao cuûa thôøi ñaïi, nhö vieäc chieán ñaáu choáng naïn ngheøo khoå vaø quyeàn coù coâng aên vieäc laøm, ñeå coù theå soáng xöùng ñaùng phaåm giaù con ngöôøi.

Nhaéc laïi chuyeán vieáng thaêm muïc vuï taïi Nicaragua thaùng Hai naêm 1996, ÑTC noùi leân söï haøi loøng saâu xa cuûa ngaøi tröôùc nhöõng böôùc tieán quyeát lieät trong vieäc hoøa giaûi quoác gia, cuõng nhö trong dieãn tieán xaõ hoäi chính trò cuûa caùc cô caáu vaø xaõ hoäi Nicaragua, baèng vieäc chieán ñaáu choáng laïi caûnh ngheøo khoå cuûa ngöôøi daân. Vì theá, ÑTC goïi nhöõng bieän phaùp nhaèm taùi laäp moät xaõ hoäi coâng bình hôn , trong ñoù moïi ngöôøi coâng daân thaáy caùc quyeàn cuûa mình ñöôïc coâng nhaän nhöng ñoàng thôøi cuõng yù thöùc veà caùc boån phaän vaø traùch nhieäm cuûa mình tröôùc ngöôøi khaùc, laø nhöõng bieän phaùp khoâng theå boû qua ñöôïc.

Veà nhöõng yeáu toá caàn thieát ñeå tieán treân con ñöôøng ñaõ khôûi söï, ÑTC neâu leân nhöõng yeáu toá sau ñaây: (1.) moät chöông trình giaùo duïc nhaèm ñeán vieäc toân troïng söï soáng vaø phaåm giaù con ngöôøi. (2.) nhöõng ñöôøng höôùng chính trò baûo ñaûm cuoäc chung soáng xaõ hoäi, baûo ñaûm quyeàn coù vieäc laøm ñeå nuoâi soáng gia ñình, vaø nhaát laø coå voõ coâng lyù vaø hoøa bình. Nhö vaäy, ngöôøi ta coù theå yeâu caàu caùc ngöôøi coâng daân daán thaân trong vieäc beânh vöïc caùc giaù trò hieån nhieân nhö : chaân lyù, töï do, söï thoâng caûm nhau vaø tình lieân ñôùi". ÑTC khoâng queân nhaéc laïi raèng: vieäc phaùt trieån con ngöôøi vaø caùc daân toäc phaûi laø moät vieäc phaùt trieån toaøn dieän, nghóa laø phaûi löu yù ñeán caùc khía caïnh chính trò, kinh teá, ñaïo ñöùc luaân lyù vaø thieâng lieâng. ÑTC cuõng nhaéc ñeán nhöõng "cheânh leäch xaõ hoäi lôùn lao giöõa caùc ngöôøi ngheøo vaø nguôøi giaàu: ñaây laø moät vaán ñeà voâ cuøng quan troïng taïi Chaâu Myõ Latinh. ÑTC noùi: "Veà ñieåm naày, nhöõng con soá veà caùc nhoùm ngöôøi hieän ñang soáng trong hoaøn caûnh cuøng cöïc, maëc duø taøi saûn thieân nhieân raát phong phuù. Söï cheânh leäch lôùn lao veà kinh teá gaây haïi traàm troïng cho moái quan heä giöõa con ngöôøi vôùi con ngöôøi, cho cuoäc chung soáng daân söï vaø ñöa ñeán söï ñoài baïi caùc giaù trò luaân lyù. Nhöõng haäu quaû cuï theå: vieäc li taùn nhieàu gia ñình, phong tuùng trong thuaàn phong myõ tuïc, coi thöôøng vieäc toân troïng söï soáng. Trong tình traïng naøy, ÑTC Gioan Phaoloâ II nhaán maïnh ñaán vieäc caàn thieát thöïc hieän nhöõng löïa choïn öu tieân, nhaèm laáy laïi caùc giaù trò luaân lyù, vôùi nhöõng chöông trình vaø saùng kieán chung, ñeå coù theå ñem ñeán cho ngöôøi daân "coâng vieäc laøm xöùng ñaùng vaø beàn bæ". Keát thuùc baøi dieãn vaên, ÑTC nhaéc laïi vieäc baûo veä gia ñình vaø vieäc choáng naïn muø chöõ, vôùi söï löu yù rieâng ñeán caùc nhoùm ngöôøi heøn yeáu nhö caùc phuï nöõ, caùc ngöôøi giaø caû vaø caùc treû em".


Back to Radio Veritas Asia Home Page