Söù ñieäp cuûa Ñöùc Thaùnh Cha
nhaân dòp khai maïc phieân khoaùng ñaïi
laàn thöù 53 cuûa Lieân Hieäp Quoác

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Söù ñieäp cuûa Ñöùc Thaùnh Cha nhaân dòp khai maïc phieân khoaùng ñaïi laàn thöù 53 cuûa Lieân Hieäp Quoác.

Roma [Apic 9/09/98] - Trong söù ñieäp gôûi ñeán Lieân Hieäp Quoác hoâm thöù Tö [9/09/98] vöøa qua, nhaân dòp khai maïc phieân khoaùng ñaïi laàn thöù 53 cuûa Toå Chöùc, Ñöùc Thaùnh Cha caàu mong cho Baûn Tuyeân Ngoân Quoác Teá Nhaân Quyeàn ñöôïc moïi nguôøi ñoùn nhaän haàu ñaït ñöôïc "söï tieán boä cuûa gia ñình nhaân loaïi".

Ñöùc Thaùnh Cha tuyeân boá nhö sau: "Baûn Tuyeân Ngoân Quoác Teá Nhaân Quyeàn, trong ñoù moãi moät con nguôøi ñeàu ñöôïc nhìn nhaän laø chuû theå cuûa nhöõng quyeàn sieâu vieät vaø baát khaû xaâm phaïm, chöù khoâng phaûi laø nhöõng ñaëc aân ñöôïc caùc quoác gia hay chính phuû ban phaùt: baûn tuyeân ngoân naøy caàn phaûi ñöôïc thöïc thi ñeå ñaït söï tieán boä cho gia ñình nhaân loaïi".

Söù ñieäp cuûa Ñöùc Thaùnh Cha ñaõ ñöôïc ñoïc trong moät buoåi gaëp gôõ caàu nguyeän ñaïi keát dieãn ra trong nhaø thôø Thaùnh Gia ôû New York, döôùi söï chuû toïa cuûa Ñöùc Hoàng Y John O Connor, toång giaùm muïc New York, tröôùc khi khai maïc phieân khoaùng ñaïi cuûa Lieân Hieäp Quoác.

Ñöùc toång giaùm muïc Renato Martino, quan saùt vieân thöôøng tröïc cuûa Toøa Thaùnh taïi Lieân Hieäp Quoác, ñaõ nhaéc laïi raèng nhaân dòp kyû nieäm 50 naêm coâng boá Baûn Tuyeân Ngoân Quoác Teá Nhaân Quyeàn, Lieân Hieäp Quoác phaûi noã löïc taùi laäp coâng lyù cho "voâ soá nhöõng nguôøi bò ñaøn aùp vaø töôùc ñoaït phaåm giaù con ngöôøi vaø töï do".

Veà phaàn mình, oâng Kofi Annan, toång thö kyù Lieân Hieäp Quoác, ñaõ nhìn nhaän raèng caùc nhaø laõnh ñaïo tinh thaàn cuõng nhö taát caû moïi nguôøi coù nieàm tin treân khaép theá giôùi ñaõ vaø ñang hoaït ñoäng ñeå baûo veä söï soáng vaø caùc quyeàn con nguôøi.


Back to Radio Veritas Asia Home Page