Cuoäc hoïp baïn quoác teá
cuûa giôùi treû
taïi Milano

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Cuoäc hoïp baïn quoác teá cuûa giôùi treû taïi Milano.

Milano - 28.12.98 - Luùc 19:00 chieàu ngaøy 28/12/1998, taát caû caùc quaû chuoâng trong toaøn Toång Giaùo Phaän Milano (giaùo phaän lôùn nhaát cuûa Nöôùc YÙ goàm hôn 5 trieäu tín höõu vaø khoaûng 1,300 giaùo xöù ) ñeàu vang leân ñeå ñoùn chaøo caùc thanh nieân tuoåi töø 17 ñeán 30, tuoán veà Milano ñeå tham döï cuoäc hoïp baïn quoác teá laàn thöù 21, do Coäng Ñoaøn ñaïi keát Taizeù toå chöùc haèng naêm vaøo nhöõng ngaøy töø 28 thaùng 12 ñeán moàng moät thaùng Gieâng 1999 naêm môùi. Theo ban toå chöùc soá ngöôøi tham döï khoaûng gaàn 100 ngaøn: 80 ngaøn ñöôïc ñoùn tieáp trong caùc gia ñình trong Thaønh phoá Milano vaø phaàn coøn laïi truù nguï taïi caùc giaùo xöù, caùc tröôøng hoïc, cö xaù. Cuoäc hoïp baïn ñöôïc dieãn ra taïi boán khu vöïc khaùc nhau cuûa Hoäi Chôï quoác teá Milano. Luùc 19:00 chieàu thöù Hai 28/12/98, Thaày Roger, ngöôøi ñaõ saùng laäp Coäng Ñoaøn ñaïi keát Taizeù taïi mieàn Bourgogne, beân Phaùp vaøo naêm 1940, khai maïc baèng buoåi caàu nguyeän chung. Theo chöông trình, thì Buoåi caàu nguyeän ngaøy 31 thaùng 12/1998 do Ñöùc Hoàng Y Carlo Maria Martini, Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Milano, höôùng daãn.

Chöông trình caùc ngaøy hoïp baïn goàm caùc cuoäc hoäi nhoùm ñeå suy tö vaø ñaøo saâu Thaùnh Kinh, roài coù nhöõng chöùng taù ñôøi soáng cuûa caùc thanh nieân nam, nöõ thuoäc caùc nöôùc khaùc nhau. Ngoaøi ra, coøn coù nhöõng buoåi gaëp gôõ vaø trao ñoåi yù kieán giöõa caùc thanh nieân vaø caùc giaùo xöù tieáp ñoùn thanh nieân. Theo Ban toå chöùc, coøn coù nhöõng cuoäc giaûi trí vaø lieân hoan chung, ñeå gaây tình huynh ñeä giöõa caùc thanh nieân tham döï cuoäc hoïp baïn.

Baûn vaên baøi suy tö cuûa Thaày Roger, ñöôïc duøng nhö caên baûn vaø höôùng daãn trong nhöõng ngaøy gaëp gôõ naøy, ñaõ ñöôïc göûi ñeán 73 quoác gia khaùc nhau. Nhöõng baøi suy tö vaø phaùt bieåu yù kieán trong cuoäc Hoïp Baïn, ñöôïc phieân dòch cuøng moät luùc baèng 29 thöù tieáng. Caùc thanh nieân chôø ñôïi chaøo möøng Naêm môùi 1999 taïi 450 giaùo xöù trong Thaønh phoá Milano. Vaãn theo Ban Toå Chöùc, thì coù hôn 32 ngaøn thanh nieân ñeán töø Ba Lan, töøng ngaøn ñeán töø caùc Coäng Hoøa mieàn Baltique vaø töø Rumani. Nhö vaäy coù theå noùi: con soá tham döï ñeán töø caùc nöôùc Ñoâng AÂu chieám ña soá. Phaàn coøn laïi ñeán töø caùc nöôùc Taây AÂu, moät soá ñeán töø Thaùnh Ñòa vaø Coäng Hoøa Serbie. Sau tröa thöù Hai, 28 thaùng 12/1998, coù baåy xe hôi lôùn chôû caùc thanh nieân töø Nga ñeán Milano. Ngoaøi söù ñieäp cuûa Ñöùc Gioan Phaoloâ II, nhö chuùng toâi vöøa thuaät laïi treân ñaây, coøn coù caùc vò quan troïng sau ñaây cuõng göûi dieän vaên cho Thaày Roger vaø cho caùc ngöôøi tham döï: OÂng Toång Thö Kyù Lieân Hieäp Quoác, Kofi Annan; Ñöùc Giaùo chuû Constantinopoli, Bartolomeo ñeä nhaát; Ñöùc Giaùo Chuû Moscowa, Alexis ñeä nhò; Ñöùc Toång Giaùm Muïc Canterbury, giaùo chuû Anh giaùo... Nhö vaäy, cuoäc hoïp baïn khoâng nhöõng coù tính caùch quoác teá, maø coøn mang theo yù nghóa saâu xa veà ñaïi keát nöõa.


"ÑTC göûi ñieän vaên cho Thaày Roger veà cuoäc gaëp gôõ quoác teá thanh nieân taïi Milano (mieàn Baéc YÙ)

ÑTC göûi ñieän vaên cho Thaày Roger veà cuoäc gaëp gôõ quoác teá thanh nieân taïi Milano (mieàn Baéc YÙ).

Vatican - 28.12.98 - Nhaân dòp khai maïc cuoäc gaëp gôõ quoác teá thanh nieân ñöôïc toå chöùc taïi Milano, mieàn baéc nöôùc YÙ, nhaân danh ÑTC, Ñöùc Hoàng Y Angelo Sodano, Quoác Vuï Khanh Toøa Thaùnh, ñaõ göûi böùc ñieän vaên chuùc möøng cho Thaày Roger, Beà Treân Coäng Ñoaøn ñaïi keát Taizeù. Trong ñieän vaên, ÑTC noùi leân söï gaàn guõi cuûa ngaøi baèng tö töôûng vaø baèng lôøi caàu nguyeän. Cuoäc gaëp gôõ quoác teá laán thöù 21 naøy do Coäng Ñoaøn Taizeù toå chöùc vôùi söï coäng taùc cuûa Toång Giaùo Phaän Milano, ñöôïc khai maïc luùc 19 giôø thöù Hai 28.12.98 vaø beá maïc vaøo ngaøy Ñaàu Naêm Döông Lòch 1999.

ÑTC vui möøng veà ñeà taøi ñaõ ñöôïc löïa choïn cho vieäc suy tö trong nhöõng ngaøy hoïp baïn naøy: "Laïy Cha, con xin phuù linh hoàn trong tay Cha"; nhöõng lôøi ñöôïc Chuùa Gieâsu noùi treân Thaùnh Giaù, tröôùc khi taét thôû. ÑTC giaûi thích: "Ñeà taøi naøy môøi goïi moãi moät ngöôøi trong chuùng ta haõy tín nhieäm phuù thaùc cho tình yeâu thöông cuûa Chuùa Cha, Ñaáng laøm cho moïi ngöôøi soáng trong tinh thaàn cuûa naêm cuoái cuøng cuûa vieäc chuaån bò Ñaïi Toaøn Xaù".

Trong khi taän tình caàu chuùc thaønh coâng cho cuoäc gaëp gôû, ÑTC khaån xin söï traøn ñaày Phuùc Laønh cuûa Thieân Chuùa xuoáng treân Thaày Roger, treân caùc Coäng Ñoàng Kitoâ ñöôïc chính Thaày tieáp ñoùn taïi Taizeù vaø treân taát caû caùc ngöôøi tham döï cuoäc gaëp gôõ Milano naøy.


Back to Radio Veritas Asia Home Page