Vaøi neùt veà
Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi Thuïy Ñieån

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

THÔØI SÖÏ: Vaøi neùt veà Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi Thuïy Ñieån.

Môùi ñaây, Ñöùc Cha William Kenney, ngöôøi Anh, nhöng soáng taïi Thuïy Ñieån hôn 30 naêm nay, vaø hieän laø giaùm muïc phuï taù Giaùo Phaän Stockolm, thuû ñoâ Thuïy Ñieån, ñaõ tuyeân boá vôùi ñaëc phaùi vieân nhaät baùo Coâng Giaùo YÙ Töông Lai (Avvenire) soá ra ngaøy 05.09.98 raèng: Ngaøy nay Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi Thuïy Ñieån ñang phaûi ñoái phoù vôùi moät cuoäc rao giaûng Tin Möøng vaø, nhö nhieàu nöôùc khaùc, phaûi taùi khaùm phaù nguoàn goác rieâng cuûa mình, sau moät thôøi gian laâu daøi chòu aûnh höôûng cuûa naïn tuïc hoùa gaây nhieàu tai haïi cho thuaàn phong myõ tuïc, cho xaõ hoäi vaø gia ñình.

Ñöùc Cha William Kenney coøn cho bieát theâm nhö sau:

Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi Thuïy Ñieån saép coù theå ñöôïc höôûng moät luaät môùi; luaät môùi naøy seõ coù hieäu löïc keå töø naêm 2004. Luaät môùi seõ thay ñoåi vò theá phaùp lyù cuûa giaùo phaän Coâng Giaùo Stockolm, giaùo phaän duy nhaát cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi Thuïy Ñieån vaø laø moät giaùo phaän roäng meânh moâng bao goàm taát caû laõnh thoå Thuïy Ñieån, nhöng soá ngöôøi Coâng Giaùo raát ít vaø soáng thöa thôùt nhieàu nôi. Ñöùc Cha phuï taù giaûi thích veà lôïi ích cuûa luaät môùi nhö sau:

"Cho tôùi nay, giaùo hoäi Coâng Giaùo chuùng toâi taïi Thuïy Ñieån chæ ñöôïc coi nhö laø moät hoäi tö nhaân. Vôùi luaät môùi seõ coù hieäu löïc vaøo naêm 2004, chuùng toâi seõ ñöôïc nhìn nhaän chính thöùc nhö laø moät phaùp nhaân. Ngöôøi Coâng Giaùo taïi Thuïy Ñieån hieän ñang ôû trong moät tình traïng thaät ñaëc bieät. Cho ñeán naêm 1952, vì aûnh höôûng saâu roäng cuûa Giaùo Hoäi Tin Laønh Luther treân phong tuïc vaø xaõ hoäi, neân vieäc thieát laäp caùc tu vieän Coâng Giaùo bò caám tuyeät ñoái". Ñöùc Cha William Kenney noùi tieáp theâm raèng: "Vôùi thôøi gian qua ñi, tình hình ñaõ thay ñoåi nhieàu. Sau ñeä nhò theá chieán, nhieàu ngöôøi Coâng Giaùo YÙ, Ba Lan, Croat vaø töø nöôùc khaùc (trong soá naøy coù caû ngöôøi Vieät Nam ñeán sau naêm 1975) di daân, tò naïn taïi Thuïy Ñieån, nhôø ñoù Giaùo Hoäi Coâng Giaùo trôû neân ñoâng ñaûo hôn. Naêm 1940, toång soá ngöôøi Coâng Giaùo chæ coù 4 ngaøn; ngaøy nay leân tôùi 165 ngaøn, trong soá naøy coù 80% khoâng phaûi laø ngöôøi Thuïy Ñieån". Vôùi nieàm vui, Ñöùc Cha William Kenney cho bieát: Taïi Thuïy Ñieån ngaøy nay coù moät hieän töôïng môùi: vieäc trôû laïi Giaùo Hoäi Coâng Giaùo cuûa nhieàu tín höõu Tin Laønh. Tuy khoâng nhaéc ñeán côn khuûng hoaûng cuûa Giaùo Hoäi Tin Laønh Luther Thuïy Ñieån, moät Giaùo Hoäi ñöôïc nhìn nhaän nhö laø "Quoác Giaùo", nhöng ai cuõng hieåu raèng Giaùo Hoäi Tin Laønh Luther naøy cuõng ñang gaëp côn khuûng hoaûng traàm troïng. Caùc muïc sö ñang phaûi ñoái phoù vôùi nhieàu khoù khaên, môùi coù theå giöõ ñöôïc ñoaøn chieân mình.

Theo baø Kerstin Wallin, 54 tuoåi, ngöôøi Thuïy Ñieån, thuoäc Giaùo Hoäi Tin Laønh Luter, vaø laø kyù giaû cuûa baùo "Goteborgs Posten", thì hieän nay Giaùo Hoäi Tin Laønh Luther ñang bò côn khuûng hoaûng traàm troïng vaø ñaây laø moät vaán ñeà keùo daøi töø laâu. Giaùo Hoäi ñang tìm loái thoaùt khoûi côn khuûng hoaûng naøy, ñeå ñaùp laïi nhöõng ñoøi hoûi môùi cuûa ngöôøi thôøi nay; nhöng xem ra khoâng thaønh coâng. Con ngöôøi thôøi nay ñang tìm ñeán vôùi caùc Giaùo Hoäi Coâng Giaùo, Chính Thoáng, caû Hoài Giaùo nöõa, hôn laø tìm ñeán vôùi Giaùo Hoäi Tin Laønh Luther". Baø Kerstin Wallin minh chöùng raèng: Ngaøy nay coù nhieàu thanh nieân nam, nöõ Thuïy Ñieån naêng lui tôùi Coäng Ñoàng Ñaïi Keát Taizeù, ñeå tìm söï yeân laëng. Taizeù laø nôi yeân tónh thuaän tieän cho vieäc caàu nguyeän vaø suy tö, xa moïi tieáng ñoäng, xa caûnh naùo nhieät quay cuoàng cuûa thaønh thò. Ngoaøi Coäng Ñoàng Taizeù ra, nhieàu thanh nieân Thuïy Ñieån, öa thích caùc leã nghi cuûa Giaùo Hoäi Chính Thoáng. Taïi Goteborg, thaønh phoá coù 433 ngaøn daân cö, vaø coù tôùi 16 nhaø thôø cuûa Chính Thoáng. Baø cuõng cho bieát: baùo chí Thuïy Ñieån raát toân troïng ñoái vôùi nhöõng hieän töôïng toân giaùo môùi naøy.

Veà moái quan heä giöõa Giaùo Hoäi Tin Laønh vaø Coâng Giaùo, Ñöùc Cha William Kenney xaùc nhaän raèng: "Caùc moái quan heä vôùi caùc vò laõnh ñaïo Giaùo Hoäi Tin Laønh caûi caùch raát toát. Chuùng toâi tieáp xuùc thöôøng xuyeân vôùi nhau; duø coù nhöõng khaùc bieät, nhöng chuùng toâi vaãn tieáp tuïc caùc cuoäc gaëp gôõ. Ngaøy nay Giaùo Hoäi Tin Laønh Luther taïi Thuïy Ñieån, coù moät söï toân troïng lôùn lao ñoái vôùi Giaùo Hoäi Coâng Giaùo. Caû caùc tín höõu Tin Laønh Luther, xöa raát baûo thuû ôû mieàn Baéc Thuïy Ñieån, nhöng nay thì saün saøng tham döï caùc cuoäc ñoái thoaïi ñaïi keát".

Moät ñaëc ñieåm khaùc nöõa cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi Thuïy Ñieån laø: Giaùo Hoäi treû trung. Naêm 1997 coù 1,145 ngöôøi lôùn ñöôïc röûa toäi, gia nhaäp coäng ñoàng Coâng Giaùo vaø coù 403 leã an taùng theo leã nghi Coâng Giaùo. Ngöôøi daân Tin Laønh caûi caùch Luther, ôû mieàn Baéc AÂu, xeùt chung, tröôùc ñaây vaãn coi Giaùo Hoäi Roma nhö moät "nôi cuûa tham nhuõng vaø cuûa quyeàn bính", nhöng ngaøy nay nhöõng thaønh kieán xöa kia ñaõ daàn daàn bieán maát, nhaát laø sau chuyeán vieáng thaêm muïc vuï taïi Thuïy Ñieån cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II thaùng Saùu naêm 1989. Ñöùc Cha William Kenney quaû quyeát: "Tö töôûng cuûa ngöôøi Tin Laønh Luther vaø cuûa caû nhöõng ngöôøi khoâng tín ngöôõng, veà ÑTC Gioan Phaoloâ II, cuõng gioáng tö töôûng cuûa caùc daân toäc Chaâu AÂu khaùc. Ngaøi ñöôïc toân troïng nhieàu, vì nhöõng tranh ñaáu xaõ hoäi, beânh vöïc nhöõng ngöôøi ngheøo khoå thuoäc theá giôùi thöù ba vaø beânh vöïc caùc daân toäïc bò ñaøn aùp bôûi nhöõng baát coâng veà kinh teá; Nhöng cuõng coù moät soá ngöôøi khoâng ñoàng yù vôùi ngaøi veà laäp tröôøng vaø giaùo huaán luaân lyù veà phaùi tính. Neân nhôù raèng Thuïy Ñieån, khoâng nhöõng laø moät quoác gia bò tuïc hoùa, nhöng coøn laø moät quoác gia raát töï do vaø giaàu coù, höôùng veà tieâu thuï vaø höôûng thuù vui vaät chaát". Vaø Ñöùc Cha phuï taù keát luaän nhö sau: Trong boái caûnh naøy, coâng vieäc rao giaûng Tin Möøng, vaø con ñöôøng tieán tôùi cuûa Giaùo Hoäi beù nhoû naøy dó nhieân seõ gaëp nhieàu khoù khaên.


Back to Radio Veritas Asia Home Page