Huaán Ñöùc cuûa ÑTC
giôø kinh Truyeàn Tin
tröa Chuùa Nhaät 23/08/98
Ngaøy Chuùa Nhaät, ngaøy maïc khaûi

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Kinh Truyeàn Tin Tröa Chuùa Nhaät 23/08/98.

Anh chò em raát thaân meán,
1. Giaûi thích nhöõng chuû ñeà cuûa Toâng Thö veà Ngaøy Chuùa Nhaät (Dies Domini), hoâm nay chuùng ta noùi ñeán chuû ñeà cuoái cuøng, trình baøy cho chuùng ta bieát veà Ngaøy Chuùa Nhaät, nhö laø ngaøy maïc khaûi yù nghóa cuûa thôøi gian.

Moãi ngaøy, moãi ngöôøi chuùng ta bò baét buoäc nhìn thaáy thôøi gian cuûa cuoäc ñôøi mình qua ñi thaät nhanh. Vaø neáu chuùng ta nhìn ñeán nhöõng giaây phuùt quan troïng cuûa lòch söû, thì thöû hoûi laøm sao chuùng ta khoâng chaát vaán chính mình veà töông lai, veà ñieàu gì ñang chôø ñôïi chuùng ta, veà muïc ñích maø chuùng ta ñang höôùng ñeán?

Kitoâ giaùo traû lôøi cho nhöõng caâu hoûi treân vöøa quaû quyeát raèng Chuùa Kitoâ laø yù nghóa cuûa lòch söû. Trong maàu nhieäm cuûa Ngaøi, Ñaáng vöøa laø Chuùa vöøa laø con ngöôøi, Ngaøi hieän dieän ôû khôûi ñaàu cuûa theá giôùi (x. Gn 1,3), vaø Ngaøi laø cuøng ñích cuûa taïo vaät (x. Col 1,16). Nhö laø Ñaáng cöùu chuoäc, Ngaøi laø ñaáng, maø trong ngaøi taát caû ñöôïc thieát laäp laïi (x. Eph 1,10), ñeå ñöôïc cöùu roãi vaø ñöôïc ñöa veà cuøng Thieân Chuùa Cha.

Theo aùnh saùng cuûa maàu nhieäm naày, lòch söû ñoái vôùi ngöôøi Kitoâ maëc laáy moät yù nghóa tích cöïc, maëc cho nhöõng thöû thaùch vaø nhöõng nguy hieåm ñoâi khi thaät laø traàm troïng, maø toäi loãi mang ñeán cho lòch söû. Chuùa Kitoâ maïnh meõ hôn toäi loãi vaø söï cheát. Vaø ngaøy Chuùa Nhaät, khi quy höôùng thôøi gian veà söï phuïc sinh cuûa Chuùa, (ngaøy Chuùa Nhaät) laø moät söï môû roäng höôùng veà töông lai, laø moät nieàm xaùc tín ñaày an uûi, moät loan baùo tröôùc cho ngaøy Chuùa Kitoâ seõ trôû laïi trong vinh quang.

2. Ñeå giuùp chuùng ta soáng maàu nhieäm Chuùa Kitoâ trong thôøi gian, thì phuïng vuï ñöôïc toå chöùc theo nhieàu giai ñoaïn khaùc nhau cuûa Naêm Phuïng Vuï; Ngoaøi nhöõng giaây phuùt caên baûn nhö muøa Giaùng Sinh, Muøa Phuïc Sinh, Hieän Xuoáng, thì coøn coù nhöõng leã möøng khaùc nöõa ñöôïc giaùo hoäi cöû haønh troïng theå nhö ngaøy leã buoäc, vôùi boån phaän phaûi tham döï vaøo bí tích Thaùnh Theå, nhö trong ngaøy Chuùa Nhaät, laø ngaøy ñöôïc xem nhö laø "ngaøy öu tieân".

Nhôø soáng moät caùch saâu xa nhöõng söï phong phuù cuûa ngaøy Chuùa Nhaät vaø nhöõng söï phong phuù cuûa troïn caû naêm Phuïng Vuï, nhöõng ngöôøi Kitoâ seõ caøng ngaøy caøng coù yù thöùc veà thöïc theå cuûa mình. Ñieàu naày seõ giuùp hoï chuaån bò toát cho Ñaïi Toaøn Xaù vaøo naêm 2000. Leã möøng naày chaéc chaén coù taàm quan troïng khaùc thöôøng. Tuy nhieân, "Naêm Thaùnh seõ qua ñi, vaø seõ ñeán nhöõng naêm thaùnh vaø nhöõng leã möøng long troïng khaùc nöõa. Nhöng ngaøy Chuùa Nhaät, vôùi söï cöû haønh thöôøng haèng, seõ tieáp tuïc ghi daáu cuoäc haønh höông cuûa Giaùo Hoäi, cho ñeán Ngaøy Chuùa Nhaät khoâng bao giôø taøn" (Dies Domini 87).

3. Chuùng ta haõy nhìn leân Meï Maria, vaø xin Meï giuùp chuùng ta khaùm phaù laïi troïn caû taàm quan troïng cuûa Ngaøy cuûa Chuùa, maø moät vaên só thôøi xöa ñaõ goïi moät caùch gôïi yù nhö laø "ngaøy chuû cuûa moïi ngaøy". Xin Meï giuùp chuùng ta caûm nghieäm ñöôïc doøng lieân tuïc cuûa moïi ngaøy nhö laø aân suûng vaø traùch nhieäm, vôùi nieàm xaùc tín chaéc chaén laø "Thieân Chuùa yeâu thöông chuùng ta"; thaät vaäy, loøng thöông xoùt cuûa Chuùa, nhö Meï Maria tuyeân boá trong lôøi kinh Linh Hoàn Toâi Chuùc Tuïng Chuùa (Magnificat), (loøng thöông xoùt Chuùa) töø theá heä naày sang theá heä khaùc haèng bao boïc nhöõng ai kính sôï Ngaøi (Lc 1,50).

Taâm tö toâi giôø ñaây höôùng ñeán nhöõng daân toäc yeâu quyù cuûa Coäng Hoøa Daân Chuû Congo. Toâi muoán noùi leân trong giaây phuùt naày laø toâi raát gaàn guûi hoï. Toâi muoán ngoû lôøi vôùi nhöõng nhoùm choùng ñoái nhau, ñeå xin hoï ñöøng laøm cho daân chuùng bò thieáu thoán nhöõng ñieàu caàn thieát cho cuoäc soáng, vaø traùnh ñi nhöõng baïo löïc, taøn phaù vaø cöôùp boùc. Ngoaøi ra toâi keâu goïi moïi thaønh phaàn coù lieân heä ñeán vaän maïnh cuûa quoác gia naày, haõy daønh öu tieân cho vieäc ñoái thoaïi. Ñoái thoaïi laø con ñöôøng nhaân baûn, phuø hôïp vôùi lyù trí, coù theå coù ñöôïc, coù khaû naêng traùnh gaây ra nhöõng tang thöông vaø cheát choùc, vaø daãn ñöa ñeán giaûi phaùp hoøa bình vaø laâu daøi, ñeå cuoäc xung ñoät khoâng lan roäng ra beân ngoaøi laõnh thoå ñaát nöôùc. Chuùng ta haõy trao phoù nhöõng nieàm hy voïng vaø nhöõng mong öôùc cuûa chuùng ta cho Meï Maria, Nöõ Vöông Hoøa Bình.


Back to Radio Veritas Asia Home Page