Huaán Ñöùc cuûa ÑTC
Giôø Kinh Truyeàn Tin
Tröa Chuùa Nhaät 6/12/98:
Chuùa Nhaät II Muøa Voïng

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Kinh Truyeàn Tin Tröa Chuùa Nhaät 6/12/98: Chuùa Nhaät II Muøa Voïng.

Anh chò em raát thaân meán,
1. Ngaøy 15 thaùng 10/1998 vöøa qua, thoâng ñieäp coù töïa ñeà laø Ñöùc Tin vaø Lyù Trí (Fides et Ratio) ñaõ ñöôïc coâng boá. Thoâng ñieäp ngoû lôøi vôùi caùc giaùm muïc cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo vaø baøn veà nhöõng chuû ñeà coù lieân heä ñaëc bieät ñeán nhöõng ai quan taâm ñeán trieát hoïc vaø thaàn hoïc. Nhöng nhöõng ñieåm noäi dung chính cuõng coù lieân quan ñeán taát caû moïi ngöôøi. Vì theá, hoâm nay vaø trong nhöõng Chuùa Nhaät keá tieáp, toâi seõ trình baøy vaøi ñieåm noäi dung noåi baät naày. Nhö moïi ngöôøi bieát, Thoâng Ñieäp baøn veà nhöõng töông quan giöõa Ñöùc Tin vaø Lyù Trí. Nhöng neáu phaân tích cho taän cuøng, thì ñieåm chính muoán noùi ñeán nôi ñaây laø Söï Thaät, maø thaàn hoïc laãn trieát hoïc ñeàu ñöôïc goïi phuïc vuï cho. Veà phöông dieän naày, caàn nhaán maïnh laø vieäc ñi tìm söï thaät laø moät ñoøi hoûi ñaëc bieät vaø khoâng theå traùnh neù ñöôïc cuûa con ngöôøi. Baét ñaàu töø luùc xöû duïng trí khoân, con ngöôøi laø moät höõu theå bieát ñaët vaán ñeà. Chuùng ta bieát roõ nhöõng treû nhoû thöôøng ñaët bieát bao laø caâu hoûi taïi sao, vaø nhieàu khi laø nhöõng caâu hoûi nghieâm chænh vaø khoù traû lôøi. Vaøi caàu hoûi phaùt sinh töø tính toø moø hay töø nhu caàu giaûi quyeát nhöõng vaán ñeà cuï theå. Nhöng nhöõng caâu hoûi saâu xa hôn, thì phaùt sinh töø söï kinh ngaïc cuûa con ngöôøi tröôùc maàu nhieäm veà chính mình vaø veà toaøn theå taïo vaät. Ñoâi khi cuõng coù nhöõng caâu hoûi phaùt sinh töø söï ñau khoå. Nhöng luoân luoân nhöõng caâu hoûi ñoù ñeàu noùi leân yù thöùc veà nhöõng giôùi haïn cuûa mình vaø veà nhöõng coá gaéng ñeå vöôït qua nhöõng giôùi haïn ñoù.

2. Chuùng ta ñang soáng trong moät thôøi maø trong ñoù ñöôïc gia taêng moät caùch khaùc thöôøng soá löôïng vaø toác ñoä thoâng tin. Nguy hieåm laø soá löôïng choùng maët cuûa bieát bao tin töùc veà bieát bao vaán ñeà, coù theå boùp ngheït nhöõng thaéc maéc veà nhöõng vaán ñeà heát söùc quan troïng cuûa cuoäc soáng. Ñoù laø nhöõng vaán ñeà nhö sau: "Toâi laø ai? Toâi töø ñaâu ñeán vaø seõ ñi veà ñaâu? Taïi sao coù söï döõ? Ñieàu gì seõ xaûy ra sau caùi cheát?" (FR,1). Ñaây laø nhöõng vaán ñeà luoân luoân naèm ôû trung taâm söï chuù yù cuûa Trieát Hoïc vaø Toân Giaùo. Moïi ngöôøi ñeàu bieát lôøi keâu goïi:Haõy bieát mình.

Thaäy vaäy, chính khi con ngöôøi haêng say ñi tìm vaø ñi tìm ñuùng höôùng caâu traû lôøi cho nhöõng caâu hoûi caên baûn treân, thì con ngöôøi môùi cho thaáy laø mình khoân ngoan. Trieát hoïc, coù nghóa laø "yeâu meán söï khoân ngoan", aên reã trong söï ñi tìm caên baûn naày. Veà phaàn mình, Ñöùc Tin khoâng sôï, nhöng ñuùng hôn coå voõ hoaït ñoäng cuûa lyù trí. Toâi ñaõ vieát nôi phaàn môû ñaàu cuûa thoâng ñieäp nhö sau: Ñöùc Tin vaø Lyù Trí laø nhö ñoâi caùnh maø nhôø ñoù tinh thaàn con ngöôøi bay leân cho ñeán söï chieâm ngaém Chaân Lyù."

3. Anh chò em raát thaân meán, Chuùng ta haõy nhìn leân Meï Maria raát thaùnh, maãu göông cao caû cho vieäc ñi tìm Chaân Lyù. Laø Meï cuûa Ñaáng laø chính söï khoân ngoan, ñôøi soáng Meï laø moät cuoäc haønh höông ñi qua giöõa nhöõng caâu hoûi heát söùc quan troïng, maø qua ñoù lyù trí cuûa Meï ñöôïc môû ra ñeå ñoùn nhaän aùnh saùng Ñöùc Tin. Xin Meï giuùp chuùng ta, ñeå chuùng ta ñöøng troán chaïy tröôùc nhöõng caâu hoûi quan troïng, heát söùc thieát yeáu cho cuoäc ñôøi mình.

Sau nhöõng lôøi treân, ÑTC ñoïc kinh truyeàn tin vaø ban pheùp laønh cho moïi tín höõu hieän dieän.


Back to Radio Veritas Asia Home Page