Huaán Ñöùc cuûa ÑTC
giôø kinh Truyeàn Tin
Tröa Chuùa Nhaät 13/09/1998
Moâi tröôøng hoïc ñöôøng

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Kinh Truyeàn Tin Tröa Chuùa Nhaät 13/09/98.

Anh chò em raát thaân meán,
1. Taïi nhieàu quoác gia, thaùng 9 laø thaùng trong ñoù ñöôïc baét ñaàu laïi nhöõng sinh hoaït hoïc ñöôøng. Toâi muoán daønh giaây phuùt naày ñeå höôùng ñeán caùc ngöôøi treû ñang chuaån bò töïu tröôøng trong nhöõng ngaøy naày, vôùi lôøi caàu chuùc moät naêm hoïc nhieàu daán thaân vaø ñaït ñöôïc nhieàu thaønh quaû.

Caùc baïn sinh vieân hoïc sinh thaân meán, chuùng con haõy yeâu meán tröôøng hoïc. Chuùng con haõy trôû veà laïi maùi tröôøng vôùi nieàm vui; haõy xem ñoù nhö laø moät hoàng aân cao caû, moät quyeàn lôïi caên baûn, moät quyeàn lôïi chaéc chaén ñi keøm theo nhöõng boån phaän. Chuùng con haõy nghó ñeán bieát bao baïn ñoàng tuoåi, taïi nhieàu quoác gia treân theá giôùi, bò thieáu caû möùc hoïc vaán toái thieåu. Vieäc muø chöû laø moät tai öông, moät "khieám khuyeát" traàm troïng, theâm vaøo vôùi tai öông naïn ñoùi vaø nhöõng thoáng khoå khaùc nöõa. Lieân heä ñeán naïn muø chöû, khoâng nhöõng coøn coù vaøi vaán ñeà kinh teá hay chính trò, nhöng coøn coù vaán ñeà veà chính phaåm giaù con ngöôøi. Quyeàn ñöôïc höôûng söï giaùo duïc laø quyeàn ñöôïc soáng moät caùch ñaày ñuû nhö laø con ngöôøi. Cha xin chuùc möøng chuùng con (ñöôïc ñi hoïc) , hôûi caùc baïn hoïc sinh thaân meán. Vaø toâi cuõng chuùc möøng caùc thaày coâ, nhöõng keû phaûi chu toaøn coâng vieäc boån phaän trong nhöõng hoaøn caûnh thöôøng khoâng deã daøng. Coâng vieäc cuûa caùc thaày coâ laø moät söù maïng cao caû. Xaõ hoäi caàn phaûi yù thöùc veà ñieàu naày caøng ngaøy caøng hôn; vaø xaõ hoäi phaûi cung caáp cho tröôøng hoïc nhöõng gì caàn thieát, ñeå tröôøng hoïc coù theå chu toaøn nhöõng traùch vuï cuûa mình: nhöõng gì ñöôïc chi ra cho coâng cuoäc giaùo duïc, luoân luoân laø moät ñaàu tö sinh nhieàu hoa traùi toát.

2. Vieäc baét ñaàu moät naêm hoïc cho chuùng ta cô hoäi ñeå suy nghó veà ôn goïi cuûa tröôøng hoïc. Trong phaïm vi hoïc ñöôøng naày, coù bieát bao ñieàu coù theå vaø caàn phaûi ñöôïc xem xeùt laïi. Tuy nhieân coù moät ñieàu caàn phaûi roõ raøng; ñoù laø tröôøng hoïc khoâng theå naøo giôùi haïn mình vaøo vieäc cung caáp cho ngöôøi treû nhöõng quan nieäm veà caùc ngaønh khaùc nhau cuûa söï hieåu bieát; hoïc ñöôøng coøn caàn phaûi giuùp cho nhöõng ngöôøi treû bieát ñi tìm, trong chieàu höôùng ñuùng, ñi tìm yù nghóa cuûa cuoäc soáng. Ñoù laø traùch nhieäm cuûa hoïc ñöôøng, nhaát laø trong thôøi ñaïi nhö thôøi hieän taïi, trong ñoù nhöõng thay ñoåi lôùn treân bình dieän xaõ hoäi vaø vaên hoùa coù theå laøm cho ngöôøi ta nghi ngôø veà nhöõng giaù trò luaân lyù neàn taûng. Tröôøng hoïc caàn giuùp cho nhöõng ngöôøi treû bieát ñoùn nhaän nhöõng giaù trò luaân lyù caên baûn naày, vöøa coã voõ cho söï phaùt trieån ñieàu hoøa cuûa moïi chieàu kích nôi nhaân caùch ngöôøi treû, töø chieàu kích theå lyù vaø thieâng lieâng cho ñeán chieàu kích vaên hoùa vaø giao tieáp. Vaø hoïc ñöôøng chu toaøn traùch vuï vöøa noùi, nhôø ñöùng gaàn beân caïnh gia ñình; vaø gia ñình naém giöõ traùch vuï tröôùc tieân vaø khoâng theå pheá boû ñi ñöôïc trong coäng vieäc giaùo duïc. Vì theá caùc baäc laøm cha meï coù quyeàn lôïi vaø boån phaän phaûi choïn tröôøng hoïc naøo ñaùp öùng toát ñeïp nhaát cho nhöõng giaù trò vaø nhöõng ñoøi buoäc giaùo duïc cuûa con caùi.

3. Khi höôùng veà Ñöùc Nöõ Ñoàng Trinh vôùi lôøi kinh Truyeàn Tin, chuùng ta haõy nhôù ñeán coâng vieäc giaùo duïc maø Meï chu toaøn chung vôùi Thaùnh Giuse, ñoái vôùi Chuùa Gieâsu. Gia Ñình Nazareth laø moät "tröôøng hoïc nhoû" cho Ñaáng, tuy laø Vò Thaày Troïn Haûo Nhaát, nhöng ñaõ muoán trôû thaønh ñoà ñeä, nhö taát caû nhöõng treû thô vaø ngöôøi treû treân theá giôùi. Nguyeän xin Meï Maria raát thaùnh, Ñaáng laø Meï vaø laø Thaày cuûa Chuùa Gieâsu, trôï giuùp cho caùc baäc laøm cha meï vaø nhöõng nhaø giaùo duïc ñöôïc chu toaøn toát traùch vuï cuûa hoï, moät traùch vuï coù tính caùch quyeát ñònh cho töông lai cuûa con caùi cuûa hoï cuõng nhö cho töông lai cuûa toaøn theå nhaân loaïi.


Back to Radio Veritas Asia Home Page