Thoâng caùo
keát thuùc Khoùa hoïp khoaùng ñaïi
cuûa Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh "Cor Unum"

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

THÔØI SÖÏ: Thoâng caùo keát thuùc Khoùa hoïp khoaùng ñaïi cuûa Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh "Cor Unum".

Khoùa hoïp khoaùng ñaïi cuûa Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh "Cor Unum" (cô quan ñöôïc thaønh laäp töø 30 naêm nay, ñeå phuï traùch vaø phoái hôïp caùc hoaït ñoäng baùc aùi cuûa ÑTC), khai maïc thöù Naêm 12.11.98 vöøa qua baèng buoåi tieáp kieán cuûa ÑTC. Sau ñoù caùc vò tham döï Khoùa Hoïp baét ñaàu thaûo luaän veà ñeà taøi: "Tieán veà Ñaïi Toaøn Xaù. Naêm 1999: Chuùa Cha cuûa Tình Yeâu Thöông". Khaùc haún vôùi caùc naêm tröôùc ñaây, khoùa hoïp laàn naøy ñöôïc toå chöùc taïi trung taâm Nagiaret, ngoaøi thaønh phoá Roma, ñeå coù theå laøm vieäc thoaûi maùi hôn vaø nhaát laø suy tö vaø caàu nguyeän trong baàu khí yeân tónh. Khoùa hoïp ñöôïc keát thuùc ngaøy 16 thaùng 11/1998 baèng moät thoâng caùo chung veà coâng vieäc ñaõ laøm vaø chöông trình seõ ñöôïc thöïc hieän trong töông lai.

Theo dieãn vaên cuûa ÑTC, nhieäm vuï cuûa Hoäi Ñoàng Cor Unum goàm hai vieäc: rao giaûng Tin Möøng Tình Yeâu vaø thöïc hieän caùc coâng vieäc cuûa Ñöùc AÙi, (Annuncio e Caritaø). Hai coâng vieäc naøy khoâng ñöôïc taùch lìa nhau vaø vaãn ñöôïc thöïc hieän ngay töø ñaàu Giaùo Hoäi. Lôøi giaûng daïy phaûi luoân luoân ñöôïc theo sau baèng vieäc laøm cuï theå, caùch rieâng trong thôøi ñaïi "laïm phaùt veà lôøi noùi" naøy - (ÑTC duøng danh töø naøy: inflazione delle parole).

Trong Khoùa hoïp khoaùng ñaïi vöøa qua, caùc vò tham döï quyeát ñònh thöïc hieän hai chöông trình sau ñaây:

Chöông trình nhaát goàm 100 (moät traêm) döï aùn, nhaèm lieân keát trong tình lieân ñôùi giöõa caùc giaùo phaän giaàu coù taïi caùc quoác gia kyõ ngheä vôùi caùc giaùo phaän ngheøo naøn taïi caùc quoác gia treân ñöôøng phaùt trieån; ñoàng thôøi keâu goïi caùc cô quan, caùc toå chöùc cöùu trôï Coâng Giaùo quoác teá vaø Phong Traøo Töï Nguyeän theá giôùi... daán thaân trong tình lieân ñôùi vaø coäng taùc höõu hieäu vaøo chöông trình naøy. Thí duï: Caritas Ñöùc Quoác (coù tôùi 70 ngaøn nhaân vieân laøm vieäc) , hay "Manos Unidas" cuûa Taây Ban Nha, goàm baåy ngaøn phuï nöõ, hoaït ñoäng taïi moãi laøng trong caû nöôùc. Ngoaøi caùc ñoaøn theå coù toå chöùc, coøn raát nhieàu töï nguyeän caù nhaân hoaït ñoäng treân caû theá giôùi ñeå giuùp ñôõ tha nhaân vaø baèng nhieàu caùch khaùc nhau.

Chöông trình hai ñöôïc goïi laø "Panis Caritatis" (baùnh ñöùc aùi). Chieán dòch naøy ñöôïc tung ra thaùng 9 naêm vöøa qua (1997) . Cho tôùi nay Hoäi Ñoàng Cor Unum ñaõ giuùp ñöôïc nhieàu gia ñình ngheøo vaø ñaõ thu ñöôïc 200 trieäu lire YÙ ñeå giuùp ñôõ caùc nöôùc bò chieán tranh taïi mieàn Caùc Hoà Lôùn ôû Chaâu Phi. Hoäi Ñoàng cuõng cho bieát: trong naêm 1998 Cô Quan Baùc AÙi cuûa ÑTC ñaõ cung caáp soá tieàn 800 ngaøn Myõ kim cho nhöõng vieän trôï khaån caáp taïi hôn 30 quoác gia bò thieân tai ôû Chaâu AÙ, Chaâu Phi vaø Chaâu Myõ Latinh vaø ngöôøi daân taïi mieàn Campania nöôùc YÙ bò naïn luït vaø ñoäng ñaát. Veà thaêng tieán con ngöôøi, Cô quan baùc aùi cuûa ÑTC cuõng ñaõ cung caáp 450 ngaøn Myõ kim cho 20 quoác gia khaùc nhau.

Caùc vò tham döï Khoùa Hoïp khoaùng ñaïi cuûa Hoäi Ñoàng ñeàu chuû tröông raèng: ñeå thöïc hieän nhöõng chöông trình ñaõ phaùc hoïa vaø ñöôïc chaáp nhaän, caàn phaûi ñi saâu vaøo vieäc huaán luyeän caùc nhaân vieân, caùc vò coù traùch nhieäm vaø caùc ngöôøi coäng taùc cuûa caùc cô quan, cuûa caùc toå chöùc baùc aùi Coâng Giaùo vaø cuûa Phong Traøo Töï Nguyeän. Ñaây laø ñieàu kieän caàn thieát, ñeå laøm cho caùc chöông trình vieän trôï, cöùu trôï trong phaïm vi thaêng tieán vaø phaùt trieån toaøn dieän con ngöôøi, cuõng nhö trong vieäc cöùu trôï khaån caáp caùc thieân tai, trôû neân höõu hieäu.

Sau cuøng Khoùa Hoïp khoaùng ñaïi chuù troïng ñeán nhöõng chöông trình tröïc tieáp ngay ñeán Ñaïi Toaøn Xaù, töùc Ñaïi Hoäi theá giôùi veà Baùc AÙi, do Hoäi Ñoàng Cor Unum ñaõ trieäu taäp taïi Roma töø ngaøy 12 ñeán 15 thaùng 5 naêm 1999 vaø cuoäc gaëp gôõ theá giôùi cuûa Phong Traøo töï nguyeän vôùi ÑTC, ñöôïc taäp trung vaøo Thaùnh Leã ñoàng teá do ÑTC chuû söï saùng Chuùa Nhaät 16 thaùng 5/1999. Ñaïi hoäi seõ dieãn ra taïi Domus Pacis, vôùi söï tham döï cuûa caùc vò chuû tòch caùc UÛy Ban Giaùm Muïc quoác gia veà Muïc Vuï xaõ hoäi-baùc aùi treân caû theá giôùi vaø cuûa caùc Ñaïi Dieän caùc Toå Chöùc, caùc Hoäi Ñoaøn, Caùc Doøng Tu vaø caùc Phong Traøo Giaùo Hoäi, hoaït ñoäng trong laõnh vöïc xaõ hoäi-baùc aùi.

Sau khoùa hoïp, Ñöùc OÂng Karel Kasteel, thö kyù Hoäi Ñoàng Cor Unum, tuyeân boá treân Ñaøi Phaùt Thanh Vatican nhö sau: "Naêm nay caàn phaûi cöùu xeùt ñeán con ñöôøng tieán veà Naêm Thaùnh, Naêm Ôn Thaùnh, Naêm AÂn Phuùc. Taát caû chuùng toâi thaønh vieân cuûa Hoäi Ñoàng, cô quan cuûa ÑTC lo vieäc baùc aùi, khoâng nhöõng phaûi chuaån bò chính mình nhö theá naøo, ñeå hieåu saâu xa nhaân ñöùc thaàn hoïc "Baùc AÙi", nhöng caû vieäc thaêng tieán con ngöôøi, thaêng tieán xaõ hoäi nöõa; phaûi laøm theá naøo ñeå taát caû ñi vaøo trong chöông trình raát phong phuù cuûa Naêm Thaùnh". Ñöùc OÂng thö kyù noùi theâm: "Vì theá, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Crescenzo Sepe, Toång Thö Kyù UÛy Ban Trung Öông Naêm Thaùnh, ñaõ ñeán ñeå giaûi thích cho chuùng toâi nhöõng chöông trình naøo ñaõ coù roài. Chuùng toâi ñaõ coù theå xem chöông trình cuûa chuùng toâi vaøo: chöông trình cuûa Ñaïi Hoäi theá giôùi veà Ñöùc AÙi vaøo thaùng Naêm 1999. Chuùng toâi seõ môøi tham döï Ñaïi hoäi naøy taát caû caùc vò traùch nhieäm baát cöù ôû caáp baäc naøo, hoaït ñoäng baát cöù trong laõnh vöïc naøo, thöïc söï daán thaân trong ñöùc aùi cuûa Chuùa Kitoâ. Söï hieän dieän cuûa ÑTC taïi Ñaïi hoäi naøy laø moät vieäc raát yù nghóa. Ñaïi hoäi naøy seõ ñoøi hoûi nhieàu coâng vieäc, nhieàu toå chöùc, nhöng UÛy Ban trung öông Naêm Thaùnh ñang chuaån bò ñeå tieáp ñoùn bieát bao ngöôøi vaø yù muoán cuûa chuùng toâi laø toå chöùc heát söùc chu ñaùo Ñaïi hoäi baùc aùi naøy". Ñöùc OÂng Kasteel keát thuùc: "Roài dó nhieân coøn nhieàu ñieàu khaùc nöõa. Toâi muoán noùi ñeán nhöõng ñieàu kín ñaùo, ngöôøi ta khoâng bieát söï laønh ñang ñöôïc laøm. Chuùng ta phaûi laøm nhieàu hôn nöõa ñeå laøm cho theá giôùi bieát söï laønh . Nhö vaäy seõ coù ít ngöôøi thaát voïng vaø seõ ít ngöôøi noùi caùch bi quan: "Vaäy caùc oâng khoâng thaáy söï döõ thaéng aø? Khoâng phaûi vaäy, khoâng ñuùng chuùt naøo; chính söï laønh ñang thaéng vaø hieån thaéng".


Back to Radio Veritas Asia Home Page