ÑTC tieáp chung
caùc Giaùm Muïc mieàn Taây Baéc Hoa Kyø
ñeán Roma vieáng Toøa Thaùnh

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC tieáp chung caùc Giaùm Muïc mieàn Taây Baéc Hoa Kyø ñeán Roma vieáng Toøa Thaùnh ("AdLimina".)

Vatican - 09.10.98 - Saùng thöù Saùu, 9/10/98, trong Ñeàn Vatican, sau thaùnh leã ñoàng teá vôùi caùc giaùm muïc thuoäc mieàn Taây Baéc Hoa Kyø, ÑTC ñaõ tieáp chung caùc ngaøi vaø trong baøi dieãn vaên troïng, ÑTC ñaõ nhaán maïnh ñeán moät soá ñieåm cuûa vieäc canh taân phuïng vuï sau Coâng Ñoàng Chung Vatican II.

Ngaøi nhaéc ñeán nhöõng khoâng hieåu bieát, nhöõng laïm duïng, nhöõng ñieåm thaùi cöïc vaø nhieàu luùc ñi ñeán nhöõng göông muø cho ngöôøi giaùo daân. ÑTC ñaõ nhaéc laïi taàm quan troïng cuûa vieäc phaûi toân troïng ñuùng luaät leä phuïng vuï, bôûi vì "linh muïc laø ngöôøi phuïc vuï cho Phuïng vuï, chôù khoâng phaûi laø ngöôøi khaùm phaù hay taùc taïo ra phuïng vuï, vaø laøm maát yù nghóa thöïc söï cuûa chính phuïng vuï, laøm lu môø tính caùch thaùnh thieâng cuûa phuïng vuï." ÑTC nhaán maïnh caùch rieâng ñeán vieäc phaûi hieåu roõ lôøi keâu goïi cuûa Coâng Ñoàng veà "vieäc tham döï ñaày ñuû, coù yù thöùc vaø tích cöïc cuûa caùc tín höõu vaøo vieäc cöû haønh Phuïng Vuï". ÑTC giaûi thích nhö sau: "Tham döï ñaày ñuû khoâng coù nghóa laø moãi ngöôøi ñeàu ñöôïc laøm taát caû moïi söï nhö nhau; vieäc naøy coù theå ñöa ñeán "giaùo só hoùa" haøng giaùo daân vaø "giaùo daân hoùa" haøng giaùo só... Tham döï tích cöïc khoâng phaûi laø loaïi tröø söï yeân laëng vaø vieäc laéng nghe. Tham döï caùch yù thöùc cuõng khoâng coù nghóa laø luoân luoân tìm caùch laøm cho nhöõng gì khoâng roõ raøng trôû neân roõ raøng trong phuïng vuï, do ñoù coù söï nguy hieåm naøy laø ñi ñeán choå "röôøm raø vaø taàm thöôøng hoùa vieäc phuïng töï". ÑTC noùi tieáp: "Vieäc duøng tieáng ñòa phöông dó nhieân môû kho taøng quí baùu cuûa phuïng vuï cho caùc ngöôøi tham döï, nhöng ñieàu naøy khoâng coù nghóa laø tieáng Latinh vaø nhaát laø caùc baøi haùt Latinh , xöùng hôïp moät caùch huy hoaøng nhö vaäy vôùi thieân taøi cuûa Leã Nghi Roma, phaûi hoaøn toaøn loaïi boû".

Sau cuøng ÑTC nhaéc laïi vieäc canh taân hieäu nghieäm cuûa vieäc giaûng Lôøi Chuùa. Khoâng theå giaûng Lôøi Chuùa moät caùch xöùng ñaùng vaø hieäu nghieäm, neáu khoâng coù söï laøm quen ñuû vôùi truyeàn thoáng Giaùo Phuï vaø ngaøi nhaéc laïi moái lieân laïc giöõa Phuïng Vuï vaø söù meänh rao giaûng Tin Möøng cuûa Giaùo Hoäi.


Back to Radio Veritas Asia Home Page