ÑTC tieáp caùc vò Giaùo Chuû
caùc Giaùo Hoäi Ñoâng Phöông

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC tieáp caùc vò Giaùo Chuû caùc Giaùo Hoäi Ñoâng Phöông.

Vatican - 29.09.98 - Saùng thöù Ba 29.09.98, trong Ñeàn Vatican, ÑTC tieáp caùc vò giaùo chuû caùc Giaùo Hoäi Ñoâng Phöông ñeán Roma tham döï Khoùa Hoïp khoaùng ñaïi cuûa Boä caùc Giaùo Hoäi Ñoâng Phöông, do Ñöùc Hoàng Y Achille Silvestrini höôùng daãn.

Boä caùc Giaùo Hoäi Ñoâng Phöông do Ñöùc Pio IX thaønh laäp naêm 1862, tröïc thuoäc Boä Truyeàn Giaùo. Naêm 1917, döôùi thôøi Ñöùc Benedicto XV, Boäï caùc Giaùo Hoäi Ñoâng Phöông taùch khoûi Boä Truyeàn Giaùo vaø trôû thaønh Boä ñoäc laäp. Sôû tröôøng cuûa Boä laø lo veà caùc giaùo phaän, caùc giaùm muïc, haøng giaùo só, nam nöõ tu só vaø giaùo daân thuoäc leã nghi Ñoâng Phöông. Ngoaøi ra, Boä coøn coù quyeàn hoaøn toaøn veà Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi Ai Caäp, mieàn Sinai, Eritrea, mieàn baéc Ethiopie, mieàn Nam Albania, Bulgarie, Cipro, Hy Laïp , Iran, Irak, Liban, Palestine, Syrie, Jordanie, Thoå Nhó Kyø vaø A Phuù Haõn.

Tham döï Khoùa Hoïp khoaùng ñaïi laàn naøy coù khoaûng 30 Hoàng Y, trong ñoù coù nhöõng vò Hoàng Y giaùo chuû vaø saùu vò Giaùo Chuû khoâng phaûi laø Hoàng Y, hai Toång Giaùm Muïc vaø hai giaùm muïc, vôùi khoaûng 40 coá vaán vaø chuyeân vieân.

Trong dieãn vaên daøi ñoïc cho caùc Giaùo Chuû, tröôùc heát ÑTC nhaéc ñeán loøng öu aùi cuûa caùc Vò Giaùm Muïc Roma daønh cho caùc Giaùo Hoäi Ñoâng Phöông. Ngaøy 24.10.1894, Ñöùc Leo XIII ñaõ gaëp caùc vò Giaùo Chuû Coâng Giaùo Ñoâng Phöông. Trong cuoäc gaëp gôõ naøy ngaøi ñaõ noùi vôùi caùc Vò baèng nhöõng lôøi tha thieát nhö sau: "Ñeå toû tình yeâu meán cuûa Toâi ñoái vôùi anh em, Toâi ñaõ môøi anh em ñeán Roma, vôùi öôùc muoán ñöôïc thaûo luaän vôùi anh em vaø naâng cao uy tín cuûa quyeàn Giaùo Chuû". ÑTC Gioan Phaoloâ II noùi: "Hoâm nay toâi cuõng laëp laïi vôùi anh em nhöõng lôøi thaønh thöïc treân ñaây trong buoåi gaëp gôõ naøy". ÑTC coøn nhaéc ñeán nhöõng daáu hieäu cuï theå khaùc baøy toû tình yeâu thöông ñoái vôùi caùc Vò Giaùo Chuû vaø caùc Giaùo Hoäi cuûa caùc ngaøi, nhö vieäc tham döï Coâng Ñoàng Chung Vatican II vaø ngaøy 18.10.1990, theo tinh thaàn cuûa Coâng Ñoàng, ngaøi ñaõ cho coâng boá Boä Giaùo Luaät cuûa caùc Giaùo Hoäi Ñoâng Phöông (Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium). Ba naêm sau, ÑTC Gioan Phaoloâ II laïi cho coâng boá Toâng Thö : "AÙnh Saùng Ñoâng Phöông" (Orientale Lumen) , ñeå ñeà cao nhöõng kho taøng quí baùu vaø nhöõng truyeàn thoáng töø thôøi caùc Thaùnh Toâng ñoà nôi caùc Giaùo Hoäi Ñoâng Phöông. Nhöõng gia taøi naøy khoâng chæ daønh rieâng cho caùc Giaùo Hoäi Ñoâng Phöông maø coøn cho Giaùo Hoäi hoaøn caàu nöõa. Cuoäc gaëp gôõ hoâm nay cuõng noùi leân söï toân troïng vaø tình yeâu meán cuûa vò Giaùm Muïc Roma ñoái vôùi caùc vò Giaùo Chuû vaø caùc Giaùo Hoäi do caùc ngaøi cai quaûn vôùi tö caùch laø "nhöõng vò laõnh ñaïo vaø ngöôøi cha".

Nhaéc ñeán söï hieäp nhaát vaø hieäp thoâng giöõa caùc Giaùo Hoäi Ñoâng Phöông vaø Taây Phöông, ÑTC noùi: "Giaùo Hoäi, raäp theo hình aûnh Chuùa Ba Ngoâi, laø maàu nhieäm cuûa söï soáng vaø cuûa hieäp thoâng, laø Baïn cuûa Ngoâi Lôøi nhaäp theå, laø nhaø ôû cuûa Thieân Chuùa. Ñeå höôùng daãn vaø quaûn trò Giaùo Hoäi, Chuùa Gieâsu ñaõ choïn 12 Toâng Ñoà vaø Ngöôøi ñaõ muoán caùc giaùm muïc, nhöõng keû Keá Vò caùc Toâng Ñoà, laø nhöõng vò chuû chaên Daân Chuùa trong cuoäc löõ haønh traàn theá tieán veà Nöôùc Trôøi, döôùi söï höôùng daãn cuûa Vò Keá Nghieäp Vò Thuû Laõnh caùc Toâng Ñoà" (xem LG 18).

ÑTC noùi tieáp: "Anh em thaân meán trong Chuùa Kitoâ, anh em tin raèng giöõa nhöõng Giaùo Hoäi vaø nhöõng coäng ñoàng Giaùo Hoäi, Giaùo Hoäi Coâng Giaùo yù thöùc roõ raøng raèng mình ñaõ baûo toàn ñöôïc Thöøa Taùc Vuï cuûa vò keá nghieäp Toâng Ñoà Pheâroâ, Giaùm Muïc Roma, ngöôøi maø Thieân Chuùa ñaõ ñaët nhö nguyeân taéc vaø neàn taûng vónh vieãn vaø höõu hình cuûa söï hieäp nhaát" (LG 23) ; vaø Chuùa Thaùnh Thaàn luoân luoân hoä trôï ngaøi, ñeå ngaøi laøm cho taát caû caùc ngöôøi khaùc döï phaàn vaøo ôn laønh thieát yeáu naøy" (Ut unum sint, 88). Söï hieän dieän cuûa anh em hoâm nay ñaây trong cuoäc gaëp gôõ naøy laø chöùng taù soáng ñoäng cuûa söï hieäp thoâng ñöôïc xaây döïng treân Lôøi Chuùa vaø treân vieäc vaâng phuïc Lôøi cuûa Ngöôøi." ÑTC noùi ñeán nhöõng khoù khaên cuûa söï hieäp nhaát vaø hieäp thoâng, nhöõng khoù khaên gaây neân do nhöõng chia reõ ñau ñôùn, ñaõ ñöôïc nhaéc laïi trong Thoâng Ñieäp veà Hieäp Nhaát (Ut unum sint) (soá 88). Trong vaên kieän naøy, ÑTC ñaõ môøi goïi haõy thieát laäp vôùi ngaøi moät cuoâïc ñoái thoaïi huynh ñeä vaø kieân nhaãn veà nhöõng theå thöùc cho vieäc thi thaønh thöøa taùc vuï hieäp nhaát. Lôøi môøi goïi naøy tröôùc heát ñöôïc göûi tôùi caùc Giaùo Chuû caùc Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Ñoâng Phöông, ñeå cuøng nhau tìm ra nhöõng hình thöùc xöùng hôïp cho vieäc thi haønh Thöøa Taùc Vuï cuûa Pheâroâ, ñeå coù theå thöïc hieän vieäc phuïc vuï cuûa ñöùc aùi. ÑTC noùi: "Toâi xin anh em giuùp toâi, nhaân danh traùch nhieäm trong vieäc taùi laäp söï hieäp thoâng hoaøn toaøn vôùi caùc Giaùo Hoäi Chính Thoáng, vì anh em, nhöõng vò Giaùo Chuû cuûa caùc Giaùo Hoäi voán coù nhöõng lieân laïc vaø nhöõng chia seû veà gia taøi thaàn hoïc, phuïng vuï, tu ñöùc vaø giaùo luaät vôùi Giaùo Hoäi Chính Thoáng. Trong tinh thaàn naøy vaø vì chính lyù do ñoù, toâi öôùc muoán raèng caùc Giaùo Hoäi cuûa anh em saün saøng hôïp taùc vaøo vieäïc ñoái thoaïi ñaïi keát cuûa ñöùc aùi vaø vaøo vieäc ñoái thoaïi giaùo lyù treân caáp baäc ñòa phöông cuõng nhö treân caáp baäc hoaøn caàu". ÑTC nhaán maïnh theâm raèng: söï coäng taùc cuûa caùc giaùo chuû vôùi Vò Giaùm Muïc Roma seõ coù theå toû ra cho caùc giaùo hoäi Chính Thoáng bieát raèng: truyeàn thoáng cuûa vieäc hôïp taùc giöõa Roma vaø caùc Toøa Giaùo Chuû vaãn ñöôïc baûo toàn, tuy coù bò giôùi haïn vaø bò thöông - vaø vaãn coù theå phaùt trieån ñeå ñem laïi lôïi ích cho Giaùo Hoäi Chuùa, lan roäng treân caû traùi ñaát naøy.

ÑTC nhaéc ñeán nhöõng quyeàn lôïi vaø nhöõng ñaëc aân cuûa caùc Giaùo Chuû Coâng Giaùo Ñoâng Phöông, theo giaùo huaán cuûa Coâng Ñoàng Vatican II, caàn ñöôïc thích nghi vôùi nhöõng hoaøn caûnh thôøi nay. Chính Coâng Ñoàng Firenze (mieàn trung nöôùc YÙ do Ñöùc Eugenio IV trieäu taäp, naêm 1438-1445, veà hieäp nhaát) sau khi nhaéc ñeán quyeàn toái cao cuûa vò Giaùm Muïc Roma, ñaõ vieát nhö sau: "Chuùng ta caàn canh taân thöù töï cuûa caùc vò Giaùo Chuû ñaùng kính khaùc, nhö caùc khoaûn luaät ñaõ aán ñònh, theo traät töï nhö sau: Sau Vò Giaùm Muïc Roma, roài ñeán vò Giaùo Chuû Constantinopoli, roài Vò Giaùo Chuû Alexandria chieám choã thöù ba, vò giaùo chuû Antiochia, choã thöù boán vaø vò giaùo chuû Gieârusalem, choã thöù naêm".

ÑTC noùi theâm: "Toâi tin chaéc raèng: Khoùa hoïp khoaùng ñaïi naøy cuûa Boä caùc Giaùo Hoäi Ñoâng Phöông, trong caùc ñeà taøi baøn thaûo, coù ghi ñeà taøi naøy, vaø coù theå cung caáp cho toâi nhöõng yù kieán veà vieäc naøy".

ÑTC keát thuùc: "Anh em ñaùng kính trong Chuùa Kitoâ, söùc maïnh rao giaûng Tin Möøng cuûa caùc Giaùo Hoäi cuûa anh em taïo neân, tröôùc theàm cuûa Naêm Ñaïi Toaøn Xaù, moät thaùch ñoá cao caû nhaát chöa töøng coù tröôùc ñaây, ñoái vôùi vieäc rao giaûng trung thaønh vaø côûi môû Tin Möøng Chuùa Kitoâ, cuõng nhö ñoái vôùi vieäc canh taân ñôøi soáng vaø söù vuï cuûa Giaùo Hoäi hoaøn caàu vaø cuûa caùc Giaùo Hoäi cuûa anh em. "Laïy Chuùa Gieâsu, xin haõy ngöï ñeán" (KH 22,20). Ñaây laø lôøi caàu xin cuûa Giaùo Hoäi.


Back to Radio Veritas Asia Home Page