ÑTC tieáp
Taân Ñaïi Söù Coäng Hoøa Slovak
trình thö uûy nhieäm

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC tieáp Taân Ñaïi Söù Coäng Hoøa Slovak trình thö uûy nhieäm.

Vatican - 09.10.98 - Saùng thöù Saùu 9/10/98, ÑTC ñaõ tieáp Giaùo Sö Marian Servatka, Taân Ñaïi Söù Coäng Hoøa Slovak, trình thö uûy nhieäm. Taân Ñaïi Söù naêm nay 47 tuoåi, coù gia ñình vaø hai ngöôøi con, ñaäu tieán só Trieát Hoïc taïi Ñaïi Hoïc Bratislava, thuû ñoâ cuûa Coäng Hoøa Slovak, vaø ñaõ giöõ nhieàu chöùc vuï quan troïng trong vaø ngoaøi nöôùc. Tröôùc khi ñöôïc boå nhieäm laøm Ñaïi Söù caïnh Toøa Thaùnh, Tieán Só Marian Servatkha laø Ñaïi Dieän Ngoaïi Giao Slovak taïi Coäng Hoøa Ba Lan töø naêm 1994.Trong dieãn vaên ñaùp töø Taân Ñaïi Söù, ÑTC caàu chuùc, vôùi vieäc thay ñoåi chính phuû sau cuoäc baàu cöû vöøa qua, Coäng Hoøa Slovak coù theå tieáp tuïc con ñöôøng ñaõ khôûi söï: laø tieán ñeán daân chuû, töï do vaø tieán boâï xaõ hoäi. Sau ñoù, ÑTC gôïi laïi nhöõng taâm tình cuûa ngaøi veà hai chuyeán vieáng thaêm taïi Coäng Hoøa Slovak: chuyeán vieáng thaêm thöù nhaát vaøo naêm 1990, luùc Slovak chöa trôû thaønh moät quoác gia ñoäc laäp; chuyeán vieáng thaêm thöù hai naêm 1995, sau khi Slovak trôû thaønh moät quoác gia hoaøn toaøn chuû quyeàn. ÑTC coøn nhaéc laïi thôøi gian quaù khöù xöa kia, nhieàu vò Tieàn Nhieäm cuûa ngaøi, töø Ñöùc Adriano ñeä II (867-872) cho ñeán Ñöùc Phaoloâ VI (1963-1978), ñaõ coù nhöõng quyeát ñònh mang yù nghóa cao caû ñoái vôùi daân toäc Slovak. Chaúng haïn nhö Ñöùc Phaoloâ VI laø nguôøi ñaõ ñaõ thaáy tröôùc Giaùo Tænh Slovak laø moät ñôn vò töï trò.

Töø hôn moät ngaøn naêm nay, giöõa Giaùo Hoäi vaø Daân Toäc Slovak vaãn coù moät moái lieân keát chaët cheõ, moät truyeàn thoáng veà thieâng lieâng vaø veà vaên hoùa: daân toäc Slovak vaãn trung thaønh vôùi truyeàn thoáng naøy cho tôùi ngaøy nay. Trong nhieàu caùch bieåu loä loøng trung thaønh naøy, ÑTC nhaéc ñeán söï hieän dieän caøng ngaøy caøng ñöôïc cuûng coá theâm cuûa ngöôøi Coâng Giaùo trong caùc toå chöùc giaùo duïc vaø trong hoaït ñoäng chính trò vaø xaõ hoäi, nhaèm beânh vöïc gia ñình. Trong phaàn cuoái dieãn vaên, ÑTC môøi goïi chuaån bò ñoùn nhaän Ñaïi Toaøn Xaù vaøo naêm 2000: ñaây laø thì giôø kieåm ñieåm xem "neàn vaên hoùa söï soáng, hoøa giaûi vaø tình lieân ñôùi coù ñöôïc coå voõ hay khoâng. Lôøi keâu goïi naøy cuûa ÑTC dó nhieân töông phaûn vôùi nhöõng khuynh höôùng khaùc: nhö chuû nghóa caù nhaân, tieâu thuï, höôûng laïc thuù, nhaân danh nhöõng lyù töôûng giaû doái veà töï do... vaø laø nhöõng chuû nghóa thöôøng ñöa ñeán nhöõng haäu quaû tieâu cöïc ñeø naëng treân vai caùc ngöôøi heøn yeáu hôn.


Back to Radio Veritas Asia Home Page