Baùo "ngöôøi quan saùt Roma"
leân aùn vieäc toång thoáng Bill Clinton phuû quyeát
döï luaät caám phaù thai

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Baùo "ngöôøi quan saùt Roma", cô quan ngoân luaän baùn chính thöùc cuûa Toøa Thaùnh, leân aùn vieäc toång thoáng Bill Clinton phuû quyeát döï luaät caám phaù thai.

Roma [Apic 15/09/98] - Baùo "nguôøi quan saùt Roma", cô quan ngoân luaän baùn chính thöùc cuûa Toøa Thaùnh Vatican, leân aùn vieäc toång thoáng Bill Clinton phuû quyeát döï luaät caám phaù thai baùn phaàn.

Döï luaät caám phaù thai baùn phaàn ñaõ ñöôïc caû hai vieän cuûa Quoác Hoäi Hoa Kyø thoâng qua ngaøy 3/01/98 vöøa qua. Tröôùc ñaây, ngaøy 10/04 /1996, toång thoáng Clinton ñaõ phuû quyeát döï luaät. Theo döï truø, ngaøy 18/09/98, Thöôïng Vieän Hoa Kyø seõ ñem döï luaät naøy ra bieåu quyeát moät laàn nöõa. Theo luaät, Thöôïng Vieän phaûi ñaït 2 phaàn 3 soá phieáu môùi coù theå ñaùnh ñoå phuû quyeát cuûa toång thoáng.

Phaù thai baùn phaàn ñöôïc hieåu laø phaù thai vaøo nhöõng thaùng cuoái cuøng tröôùc khi thai nhi chaøo ñôøi. Baùc só thöôøng duøng moät duïng cuï y khoa ñeå choïc thuûng soï cuûa ñöùa beù. Baùo "nguôøi quan saùt Roma" goïi kyû thuaät gieát nguôøi naøy laø haønh ñoäng ñoäc aùc voâ tieàn khoaùng haäu trong lòch söû cuûa söï ñoäc aùc cuûa con ngöôøi. Linh muïc Gino Concetti, nhaø thaàn hoïc luaân lyù thöôøng ñaûm traùch caùc muïc luaân lyù treân baùo nguôøi quan saùt Roma noùi ñeán "vöïc thaúm cuûa söï daõ man" vaø "tuyeät ñænh cuûa söï ñoäc aùc tinh vi vaø bæ oåi nhöùt". Cha Concettti vieát nhö sau: "Moät haønh ñoäng daõ man nhö theá laïi dieãn ra luùc thai nhi saép chaøo ñôøi, ngöôøi ta laøm nhö theå noù chæ laø moät toång hôïp cuûa nhöõng teá baøo phieàn toaùi".

Daïo thaùng 4 naêm 1996, caùc Ñöùc Giaùm Muïc Hoa Kyø ñaõ maïnh meõ phaûn ñoái söï phuû quyeát cuûa toång thoáng Clinton. Trong laù thö gôûi cho oâng Clinton, caùc Ñöùc Giaùm Muïc goïi ñaây laø moät haønh ñoäng saùt haïi treû con.

Ngöôøi phaùt ngoân cuûa Toøa Thaùnh laø oâng Navarro Valls cuõng ñaõ uûng hoä laäp tröôøng cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Hoa Kyø. Trong dòp naøy, nguôøi phaùt ngoân cuûa Toøa Thaùnh noùi raèng vieäc hôïp thöùc hoùa haønh ñoäng gieát ngöôøi naøy seõ laøm nguy haïi cho töông lai cuûa Hoa Kyø veà maët luaân lyù vaø ñaïo ñöùc.


Back to Radio Veritas Asia Home Page