Ñaïi Hoäi RIMINI veà
Tình Baèng Höõu Giöõa Caùc Daân Toäc

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ñaïi Hoäi RIMINI veà Tình Baèng Höõu Giöõa Caùc Daân Toäc.

Haèng naêm, trong thôøi gian Muøa Heø taïi AÂu Chaâu, phong traøo Coâng Giaùo coù teân goïi laø "Hieäp Thoâng vaø Giaûi Phoùng" toå chöùc Ñaïi Hoäi Quoác Teá veà Tình Baèng Höõu Giöõa Caùc Daân Toäc taïi RIMINI, hay ñöôïc goïi taét laø Ñaïi Hoäi Tình Baïn Rimini. Ñaïi Hoäi Tình Baïn Rimini naêm nay 1998, laø ñaïi hoäi quoác teá laàn thöù 19, vaø ñaõ ñöôïc khai maïc hoâm Chuùa Nhaät ngaøy 23/08/98 vaø seõ keùo daøi cho ñeán thöù Baûy 29 thaùng 8/1998 naày, vôùi chuû ñeà laø: "Ñôøi soáng khoâng phaûi laø moät giaác mô". Chuû ñeà noùi leân chuû yù cuûa Ñaïi Hoäi Tình Baïn Rimini naêm nay nhaèm khaûo saùt nhöõng khía caïnh khaùc nhau cuûa cuoäc "khuûng hoaûng veà yù nghóa cuoäc ñôøi". Trong voøng moät tuaãn leã Ñaïi Hoäi, vôùi söï tham döï cuûa nhieàu thaønh phaàn khaùc nhau trong giaùo hoäi Coâng Giaùo, giaùo só vaø giaùo daân daán thaân trong caùc laõnh vöïc vaên hoùa, khoa hoïc, xaõ hoäi, vaø nhöõng ñaïi dieän cuûa caùc coäng ñoàng Kitoâ, ban Toå Chöùc ñaõ xeáp chöông trình cho haèng traêm sinh hoaït ñuû loaïi nhö hoäi thaûo, trieån laõm vaø trình dieãn ñaëc bieät. Tröôùc khi ñaïi hoäi khai maïc, Baø Emilia Guarnieri, chuû tòch cuûa Hieäp Hoäi "Tình Baïn Rimini" ñaõ giaûi thích yù nghóa cuûa chuû ñeà ñöôïc choïn, theo hai khía caïnh sau ñaây.

Tröôùc heát, lôøi quaû quyeát "Ñôøi soáng khoâng phaûi laø moät giaác mô" muoán ñaùp laïi moät khuynh höôùng, moät caùm doã cuûa neàn vaên hoùa ngaøy nay. Con ngöôøi xem nhö coøn ít khaû naêng ñöông ñaàu vôùi cuoäc soáng, vôùi nhöõng vaán ñeà, neân muoán chaïy troán trong nhöõng giaác mô, xem cuoäc ñôøi nhö moät giaác mô. Ñaïi Hoäi muoán nhaéc laïi raèng: Ñôøi soáng khoâng phaûi laø moät giaác mô.

Töø ñoù sang khía caïnh thöù hai cuûa chuû ñeà: khía caïnh noùi leân roõ raøng thaùi ñoä chaáp nhaän cuoäc soáng. Cuoäc ñôøi coù yù nghóa, laø moät thöïc taïi ñaùng soáng. Con ngöôøi coù khaû naêng lyù trí, ñöôïc môøi goïi xöû duïng khaû naêng tri thöùc cuûa mình ñeå hieåu bieát, hoïc hoûi kinh nghieäm vaø xaây döïng töø beân trong xaõ hoäi. Cuoäc ñôøi khoâng phaûi laø moät giaác mô. Nguôøi ta khoâng ñöôïc chaïy troán tröôùc thöïc taïi cuoäc soáng.

Ñoù laø hai khía caïnh giaûi thích cho chuû ñeà cuûa Ñaïi Hoäi Tình Baïn Rimini. Veà phaàn mình, ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ gôûi moät söù ñieäp cho Ñaïi Hoäi. Söù ñieäp cuûa ÑTC cuõng laøm noåi baät hai khía caïnh ñöôïc nhaém ñeán trong chuû ñeà cuûa Ñaïi Hoäi. Ñoàng yù vôùi Ñaïi Hoäi veà cuoäc khuûng hoaûng hieän nay veà yù nghóa cuûa cuoäc ñôøi, ÑTC giaûi thích theâm raèng cuoäc khuûng hoaûng veà yù nghóa, laø moät khuûng hoaûng veà moái töông quan giöõa con ngöôøi vôùi thöïc taïi, trong moïi chieàu kích cuûa noù. ÑTC noùi: Con ngöôøi ngaøy nay nhaän thaáy raèng tö töôûng mình ñöôïc döïa treân nhöõng neàn taûng heát söùc moûng doøn vaø khoâng töông xöùng, ñeå öùng ñaùp moät caùch ñaày ñuû tröôùc thöïc taïi heát söùc phong phuù."

ÑTC nhaän xeùt raèng cuoäc khuûng hoaûng veà moái töông quan giöõa con ngöôøi vôùi thöïc taïi tröôùc heát ñöôïc gaëp thaáy trong thaùi ñoä "æ laïi vaøo khoa hoïc" (scientisme); ñaây laø thaùi ñoä cho raèng ngöôøi ta coù theå ruùt goïn söï hieåu bieát chaéc chaén caùc thöïc taïi veà chæ söï chaéc chaén cuûa khoa hoïc thöïc nghieäm coù theå kieåm chöùng ñöôïc maø thoâi. Ñaây coù theå noùi laø thaùi ñoä ngaây thô ruùt goïn moïi thöïc taïi veà nhöõng gì con ngöôøi coù theå quan saùt vaø ño löôøng ñöôïc maø thoâi. Nguôøi coù thaùi ñoä æ laïi vaøo khoahoïc, thì chæ chaáp nhaän nhöõng thöïc taïi naøo coù theå ño löôøng, kieåm chöùng, thaáy ñöôïc moät caùch cuï theå maø thoâi. Nhö theá, con ngöôøi töï giôùi haïn mình vaøo moät phaàn nhoû cuûa thöïc taïi maø thoâi. Caùc nhaø khoa hoïc ngaøy nay ñaõ baét ñaàu töø boû thaùi ngaây thô ruùt goïn naày, vì hoï nhaän thaáy ngoaøi thöïc taïi ño löôøng ñöôïc, coøn coù nhieàu thöïc taïi phong phuù cao caû khaùc nöõa. Duø sao, thaùi ñoä muoán ruùt goïn thöïc taïi, bieåu loä cho ta thaáy ñöông söï ñang gaëp phaûi moät khuûng hoaûng tröôùc thöïc taïi vöôït ra ngoaøi nhöõng khaû naêng cuûa ñöông söï, vaø naèm beân ngoaøi kinh nghieäm höõu haïn cuûa ñöông söï. Cuoäc khuûng hoaûng naày ñöôïc boäc loä trong ngheä thuaät, vaên chöông, kòch ngheä, qua nhöõng yeáu toá noùi leân söï phi lyù, söï thieáu vaéng yù nghóa cuûa cuoäc ñôøi, söï bi thaûm cuûa cuoäc soáng con ngöôøi. Nhìn qua nhöõng phaûn öùng cuûa con ngöôøi trong côn khuûng hoaûng veà moái töông quan giöõa con ngöôøi vaø thöïc taïi, ÑTC ruùt ra keát luaän sau ñaây, trong söù ñieäp cuûa ngaøi gôûi cho Ñaïi Hoäi Tình baïn Rimini:

"Con nguôøi khoâng theå naøo boû qua ñöôïc côn khao khaùt ñang thoâi thuùc con ngöôøi ñi veà Ñaáng Tuyeät Ñoái. Con ngöôøi khoâng theå naøo baèng loøng vôùi thaùi ñoä quaû quyeát nhöõng gì vuôït ra ngoaøi khaû naêng kieåm nghieäm cuûa mình, laø ñieàu khoâng coù thaät nöõa." Chaïy troán thöïc taïi, vôùi quaû quyeát cuoäc ñôøi laø moät giaác mô, (thaùi ñoä chaïy troán naày) khoâng theå naøo ñöùng vöõng laâu beàn ñöôïc, nhaát laø khi con ngöôøi phaûi ñöông ñaàu vôùi thöïc taïi khoâng traùnh neù ñöôïc cuûa nhöõng ñau khoå vaø caùi cheát. Vaäy thì con ngöôøi phaûi tìm laáy naêng löïc ôû ñaâu, ñeå ñoùn nhaän thöïc taïi? ÑTC traû lôøi cho caâu hoûi naày nhö sau: "Nhöõng ngöôøi Kitoâ coù traùch vuï rao giaûng moät caùch can ñaûm cho con ngöôøi ngaøy nay raèng caàn phaûi khaån thieát trôû veà laïi vôùi lôøi höùa ñöôïc khaéc ghi trong baûn theå con ngöôøi, khoâng phaûi do bôûi moät thaàn linh coù aùc yù vaø muoán laøm khoå con ngöôøi, nhöng bôûi moät vì Thieân Chuùa ñaày tình yeâu thöông, Ñaáng ñaõ ñaët vaøo trong noäi taâm con ngöôøi moät naêng löïc tìm veà yù nghóa; naêng löïc ñi tìm yù nghóa naày ñöôïc theå hieän trong moät nieàm khao khaùt khoâng bao giôø ñöôïc thoõa maõn vaø trong moät nieàm lo aâu khoaéc khoaûi noäi taâm vì khoâng gaëp ñöôïc caâu traû lôøi. Ñoù laø con ñöôøng daãn con ngöôøi ñeán vôùi thöïc taïi, trong ñoù coù theå gaëp ñöôïc caâu traû lôøi. Khi ñöôïc tra cöùu vôùi loøng thaønh thaät, thöïc taïi seõ khoâng laøm con ngöôøi thaát voïng, nhöng seõ toû ra cho con ngöôøi nhìn thaáy yù nghóa cuûa noù. Thöïc taïi seõ bieåu loä chính mình cho con ngöôøi, nhö laø daáu chæ cuûa Ñaáng ñaõ taïo döïng neân noù." Nhö theá, ÑTC Gioan Phaoloâ II nhaéc laïi söù maïng cuûa ngöôøi Kitoâ trong theá giôùi nhö laø nhöõng keû laøm chöùng vaø giaûi thích yù nghóa cuûa caùc thöïc taïi. Ngaøi nhaán maïnh moät laàn nöõa raèng: "Con Thieân Chuùa ñaõ ñeán ñoàng haønh vôùi con ngöôøi trong cuoäc haønh trình ñi tìm yù nghóa cuoäc soáng, ñeå chöõa laønh con ngöôøi khoûi moïi söï vong thaân, vaø ñeå maïc khaûi chính mình cho con ngöôøi nhö laø Ñaáng ñaõ phuïc sinh, nhö laø Cöûa Môû roäng cho con ngöôøi böôùc vaøo söï soáng traøn ñaày sung maõn."


Back to Radio Veritas Asia Home Page