Buoåi Tieáp Kieán
Thöù Tö haèng tuaàn cuûa ÑTC
"Taùc ñoäng cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn
trong vuõ truï"

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC noùi veà taùc ñoäng cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn trong vuõ truï.

Tin Roma (VA 19/08/98): Saùng thöù Tö 19/08/98, töø Castelgandolfo, ÑTC trôû veà laïi Vatican, ñeå tieáp kieán chung caùc ñoaøn tín höõu haønh höông, vaøo luùc 9:30 saùng, trong Ñaïi Thính Ñöôøng Phaoloâ VI. Döïa treân ñoaïn Kinh Thaùnh ñöôïc trích töø Thô Roma chöông 8, caâu 19-23, ÑTC ñaõ trình baøy veà ñeà taøi: "Hoaït ñoäng cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn trong vuõ truï". ÑTC noùi nhö sau:

"Nôi chöông thöù 8 cuûa thô Roma, thaùnh Phaoloâ Toâng Ñoà, khi nhaán maïnh ñeán taùc ñoäng cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn laøm cho chuùng ta trôû thaønh nhöõng con caùi cuûa Thieân Chuùa Cha trong Chuùa Gieâsu Kitoâ, thì ngaøi ñöa vaøo ñeà taøi veà theá giôùi ñang tieán ñeán söï thaønh toaøn chính mình, theo chöông trình cuûa Thieân Chuùa. Nhö chuùng ta ñaõ giaûi thích trong caùc baøi giaùo lyù tröôùc, Chuùa Thaùnh Thaàn hieän dieän vaø taùc ñoäng trong taïo vaät vuõ ruï vaø trong lòch söû cöùu roãi. Chuùng ta coù theå noùi raèng Chuùa Thaùnh Thaàn bao phuû vuõ truï baèng tình thöông vaø loøng nhaân töø cuûa Thieân Chuùa, vaø nhö theá, Ngaøi höôùng daãn lòch söû cuûa nhaân loaïi tieán ñeán muïc tieâu cuoái cuøng".

"Vuõ truï naày ñöôïc Thieân Chuùa taïo döïng nhö nôi cö nguï cuûa con nguôøi, vaø nhö laø dieãn ñaøn cuûa cuoäc phieâu löu cuûa töï do. Trong töông quan vôùi aân suûng, moãi ngöôøi ñöôïc môøi goïi haõy chaáp nhaän moät caùch coù traùch nhieäm, hoàng aân ñöôïc laøm con caùi Thieân Chuùa trong Chuùa Gieâsu Kitoâ. Vì theá, theá giôùi thuï taïo naày coù ñöôïc yù nghóa ñích thöïc cuûa noù trong vaø qua con ngöôøi. Nhö theá, con ngöôøi khoâng theå xöû duïng vuõ truï naày tuøy theo yù thích rieâng cuûa mình, nhöng phaûi xöû duïng khaû naêng trí khoân vaø söï töï do cuûa mình, ñeå ñöa toaøn boä coâng vieäc cuûa Ñaáng Taïo Hoùa ñeán möùc ñoä vieân maõn. Nhôø hoàng aân Chuùa Thaùnh Thaàn, theá giôùi con ngöôøi trôû thaønh "khoaûng roäng thöïc hieän tình huynh ñeä ñích thöïc" (VMHV, soá 37). Söï bieán ñoåi naày cuûa haønh ñoäng cuûa con ngöôøi cuõng nhö cuûa nhöõng töông quan xaõ hoäi, (söï bieán ñoåi ñoù) ñöôïc theå hieän trong sinh hoaït cuûa Giaùo Hoäi, trong söï daán thaân vaøo nhöõng thöïc taïi traàn gian, vaø trong söï ñoái thoaïi vôùi taát caû moïi nguôøi thieän chí. Lôøi chöùng naày cuûa nguôøi Kitoâ, trôû thaønh daáu chæ tieân tri vaø laø nguyeân taéc laøm cho theá giôùi ñöôïc daäy men vaø tieán veà Nöôùc Chuùa vöøa vöôït qua ñöôïc taát caû nhöõng gì ngaên caûn söï hieäp thoâng giöõa moïi ngöôøi."

Keát thuùc baøi huaán ñöùc, ÑTC ruùt ra keát luaän nhö sau: "Chuùa Thaùnh Thaàn laø nieàm hy voïng ñích thaät cuûa theá giôùi. Ngaøi khoâng nhöõng hoaït ñoäng trong con tim con ngöôøi, maø coøn naâng cao vaø kieän toaøn nhöõng hoaït ñoäng cuûa con ngöôøi trong vuõ truï".

Sau buoåi tieáp kieán, saùng thöù Tö 19/08/98, ÑTC rôøi Vatican ra Nhaø Nghæ Maùt ôû Castelgandolfo.


Back to Radio Veritas Asia Home Page