Buoåi tieáp kieán chung
thöù Tö haèng tuaàn cuûa ÑTC
(09.12.98)

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Buoåi tieáp kieán chung thöù Tö haèng tuaàn cuûa ÑTC (09.12.98).

Vatican - 09.12.98 -Luùc 10 giôø saùng thöù Tö 09.12.98 taïi Thính Ñöôøng Phaoloâ VI, ÑTC tieáp chung caùc ñoaøn haønh höông ñeán töø nhieàu nôi khaùc nhau, nhöng ña soá laø ñeán töø Italia. Trong Muøa Ñoâng giaù laïnh, soá caùc ñoaøn haønh höông giaûm bôùt nhieàu. Toång soá ngöôøi tham döï buoåi tieáp kieán chung laàn naøy khoaûng 5 ngaøn ngöôøi.

Trong baøi giaùo lyù, ÑTC khai trieån ñeà taøi: "Ñöùc Maria, ngöôøi Meï ñöôïc linh ñoäng bôûi Chuùa Thaùnh Thaàn". Ñeà taøi naøy nhö ñeå keát thuùc Naêm daønh cho Chuùa Thaùnh Thaàn, trong boái caûnh chuaån bò Ñaïi Toaøn Xaù cuûa naêm 2000. ÑTC ñaõ khai trieån ñeà taøi nhö sau:

"Söï coäng taùc cuûa Ñöùc Maria vôùi Chuùa Thaùnh Thaàn, trong bieán coá Truyeàn Tin vaø Vieáng Thaêm Baø Elisabet, (söï coäng taùc ñoù) ñöôïc dieãn taû trong moät thaùi ñoä lieân læ vaâng theo nhöõng soi saùng cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn. Luùc daâng Chuùa trong Ñeàn Thaùnh, Chuùa Thaùnh Thaàn gôïi leân cuoäc gaëp gôõ giöõa Ñöùc Maria, Thaùnh Giuse vaø OÂng Simeon, ñeå chieáu saùng caùc quoác gia vaø ñeå laøm "vinh danh daân toäc Israel" (Lc 2, 32).

ÑTC noùi tieáp: Döôùi chaân Thaùnh Giaù, Chuùa Gieâsu ñaõ xin Meï Ngöôøi keát hieäp vôùi hy sinh cuûa Con, ñeå trôû neân Meï cuûa nhieàu ngöôøi con khaùc nöõa. Chuùa Thaùnh Thaàn baûo ñaûm cho leã hy sinh sau cuøng naøy coù ñöôïc moät thaønh quaû voâ bieân: ñoù laø chöùc laøm meï môùi cuûa Ñöùc Maria, ñöôïc môû roäng cho taát caû moïi ngöôøi. Ñöùc Maria thoâng coâng vaøo ñôøi soáng cuûa Coäng Ñoaøn Kitoâ ñaàu tieân vaø vaøo vieäc caàu nguyeän lieân læ vaø hieäp nhaát. Chaéc chaén Meï hieän dieän trong luùc Chuùa Thaùnh Thaàn hieän xuoáng Ngaøy Leã Nguõ Tuaàn: luùc ñoù Meï Maria laõnh nhaän caùc ôn vaø caùc ñaëc suûng caàn thieát cho vieäc thi haønh chöùc laøm meï thieâng lieâng cuûa Ngöôøi. Keát thuùc baøi huaán ñöùc, ÑTC môøi goïi caùc tín höõu haõy yeâu meán Ñuùc Maria nhö Chuùa ñaõ yeâu meán Meï.

Sau khi ñaõ löôïc toùm baøi giaùo lyù baèng caùc tieáng Phaùp, Anh, Ñöùc, Taây Ban Nha vaø Boà Ñaøo Nha, ÑTC chaøo thaêm chung caùc ñoaøn haønh höông baèng vieäc phuù thaùc moïi ngöôøi cho söï che chôû cuûa Ñöùc Trinh Nöõ voâ nhieãm, ñöôïc Giaùo hoäi vöøa möøng leã ngaøy thöù Ba vöøa qua, muøng 8 thaùng 12/1998. Ñaëc bieät, ÑTC chaøo thaêm caùc baïn treû, caùc beänh nhaân vaø caùc ñoâi taân hoân. Ngaøi noùi: "Leã Ñöùc Maria voâ nhieãm maø chuùng ta möøng hoâm thöù Ba vöøa qua (8/12/98), nhaéc laïi cho chuùng ta vieäc gaén boù caùch rieâng cuûa Meï Maria vôùi chöông trình cöùu roãi cuûa Thieân Chuùa. Ñöôïc gìn giöõ khoûi moïi boùng toái cuûa toäi loãi, ñeå trôû neân nôi cö nguï raát thaùnh cuûa Ngoâi Lôøi Nhaäp theå, Meï hoaøn toaøn tín nhieäm vaøo Chuùa. Caùc baïn treû thaân meán, caùc con haõy coá gaéng theo göông Meï vôùi taâm hoàn trong saïch vaø trong traéng, vöøa chaáp nhaän ñeå cho Thieân Chuùa huaán luyeän caùc con. Thieân Chuùa cuõng muoán laøm nhöõng vieäc cao troïng nôi caùc con - Caùc beänh nhaân thaân meán, vôùi söï giuùp ñôõ cuûa Ñöùc Maria, anh chò em haõy tín nhieäm luoân luoân nôi Chuùa: Chuùa bieát nhöõng söï ñau khoå cuûa anh chò em vaø, trong khi hieäp nhaát nhöõng ñau khoå naøy vôùi ñau khoå cuûa Ngöôøi, Ngöôøi daâng leân Chuùa Cha ñeå cöùu roãi theá gian. Vaø caùc ñoâi taân hoân thaân meán, caùc con muoán xaây döïng gia ñình caùc con treân ôn thaùnh Chuùa, caùc con haõy laøm cho nhaø cuûa caùc con trôû neân gioáng gia thaát Nagiaret, nôi ñoùn nhaän ôn cuûa tình yeâu. Cha chuùc laønh cho heát thaûy".


Back to Radio Veritas Asia Home Page