ÑTC tieáp
Hoäi Ñoàng cuûa Lieân Hieäp Quoác Hoäi
tham döï khoùa hoïp taïi Roma
veà naïn ñoùi treân theá giôùi

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC tieáp Hoäi Ñoàng cuûa Lieân Hieäp Quoác Hoäi tham döï khoùa hoïp taïi Roma veà naïn ñoùi treân theá giôùi.

Vatican - 30.11.98 - Saùng thöù Hai 30.11.98, ÑTC tieáp Hoäi Ñoàng cuûa Lieân Hieäp Quoác Hoäi, hieän ñang nhoùm hoïp taïi Roma, do Cô quan FAO vaø Quoác Hoäi YÙ toå chöùc, sau hai naêm Hoäi Nghò thöôïng ñænh quoác teá veà thöïc phaåm. Trong dieãn vaên ñoïc cho caùc vò khaùch, ÑTC nhaéc laïi raèng moät söï nhaän thöùc töông xöùng cuûa neàn kinh teá theá giôùi, phaûi nhaèm ñaùp öùng , trong moïi tröôøng hôïp vaø khoâng loaïi tröø ai, (ñaùp öùng) quyeàn coù thöïc phaåm cho moïi daân cö treân traùi ñaát naøy. ÑTC nhaéc laïi raèng: Sau hai naêm Hoäi Nghò thöôïng ñænh veà Thöïc Phaåm, thì giôø ñaây 300 ñaïi bieåu thuoäc 72 quoác gia, ñaõ trôû laïi Roma ñeå thaûo luaän veà "ba ñeà taøi cuï theå neàn taûng".

Tröôùc heát laøm theá naøo ñi ñeán nhöõng möùc oån ñònh veà thöïc phaåm, ñeå coù theå ñaùp laïi nhöõng ñoøi hoûi moãi ngaøy moãi gia taêng - laøm theá naøo ñeå coù theå höôùng vieäc saûn xuaát , vieäc phaân phaùt , vieäc thöông maïi quoác teá , vieäc söu taàm khoa hoïc, nhöõng cuoäc ñaàu tö, tieán tôùi muïc tieâu. Roài laøm theá naøo baûo toàn ñöôïc nhöõng taøi saûn thieân nhieân vaø coå voõõ vieäc phaùt trieån ñeàu hoøa tö saûn cuûa con ngöôøi, phaùt trieån kyõ thuaät vaø taøi chaùnh. Vaø sau cuøng nhöõng hoaït ñoäng naøo cuûa quoác hoäi laø caàn thieát ñeå ñem laïi giaûi phaùp cho caùc vaán ñeà khaån caáp cuûa naïn ñoùi ,vaø ñeå ñoái phoù vôùi nhöõng lyù do saâu xa cuûa caûnh ngheøo khoå. Ñaây laø moät chöông trình thöïc teá , nhöng cuõng laø chöông trình ñaày tham voïng vaø quaûng ñaïi, bôûi vì ñoøi khaû naêng ñaùp laïi cuûa con ngöôøi cho bieát bao vaán ñeà. ÑTC giaûi thích theâm raèng: Moät tình lieân ñôùi quoác teá phaûi laøm caùch naøo ñeå taát caû caùc quyeát ñònh quoác gia vaø quoác teá coù theå quan taâm ñeán nhöõng lôïi ích cuûa moãi quoác gia cuõng nhö ø cuûa nhöõng nhu caàu caùc nöôùc ngoaøi , baèng vieäc traùnh taïo neân nhöõng trôû ngaïi cho vieäc phaùt trieån cuûa ngöôøi khaùc vaø baèng vieäc luoân ñem ñeán moät söï ñoùng goùp cho vieäc phaùt trieån theá giôùi, nhaát laø cho vieäc phaùt trieån cuûa caùc quoác gia chaäm tieán hôn". ÑTC nhaán maïnh raèng: laøm sao laïi khoâng nhaéc ñeán trong boái caûnh naøy vaán ñeà caùc moùn nôï ngoaïi quoác cuûa caùc Quoác Gia ngheøo naøn hôn? Roài ÑTC daâng lôøi caàu xin Thieân Chuùa höôùng daãn caùc ngöôøi laøm chính trò cuûa caùc quoác gia giaàu thònh hôn, ñeå caùc vò tìm ra caùch laøm nheï bôùt hay toát hôn huûy boû hoaøn toaøn soá nôï lôùn lao , luoân luoân ñeø naëng treân caùc quoác gia ngheøo naøn taïi nhieàu mieàn treân theá giôùi. ÑTC ca ngôïi saùng kieán cuûa Hoäi Nghò naøy nhö laø moät "daáu hieäu ñaùng möøng cuûa hy voïng" ñeå toân troïng Baûn Tuyeân Ngoân Nhaân Quyeàn vaø ñeå thöïc hieän Chöông Trình hoaït ñoäng cuûa Hoäi Nghò thöôïng ñænh Roma, caùch ñaây hai naêm, bôûi vì ai cuõng thaáy roõ raøng raèng: nhöõng lôøi tuyeân boá chính trò quoác teá, cuõng nhö taát caû caùc duïng cuï luaät phaùp cuûa nhieàu quoác gia , khoâng ñem ñeán coâng hieäu naøo , neáu khoâng ñöôïc uûng hoä baèng moät luaät phaùp quoác gia höõu hieäu vaø baèng moät yù chí chính trò quyeát taâm thöïc haønh nhöõng tuyeân boá vaø nhöõng quyeát ñònh ñaõ ñöôïc moïi ngöôøi coâng nhaän vaø kyù keát.


Back to Radio Veritas Asia Home Page