Huaán Ñöùc cuûa ÑTC
Giôø Kinh Truyeàn Tin
Tröa Chuùa Nhaät 12/07/98
YÙ nghóa cuûa Ngaøy Chuùa Nhaät

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC Gioan Phaoloâ II noùi veà yù nghóa cuûa Ngaøy Chuùa Nhaät trong buoåi ñoïc kinh Truyeàn Tin Tröa Chuùa Nhaät vöøa qua 12/07/98, taïi nôi Ngaøi ñang nghæ heø.

Anhchò em raát thaân meán,
1. Toâi xin gôûi lôøi chaøo chaân thaønh ñeán taát caû anh chò em.
Töø nôi nghæ heø naày, trong caûnh huøng vó cuûa caùc ngoïn nuùi cuûa mieàn Cadore, Toâi xin nhaéc ñeán böùc Toâng Thö "Ngaøy cuûa Chuùa" (Dies Domini), ñaõ ñöôïc coâng boá hoâm thöù Ba vöøa qua, muøng 7/07/98. Moät caùch ñaëc bieät, toâi muoán noùi ñeán moät khía caïnh cuûa Ngaøy Chuùa Nhaät, khía caïnh lieân keát ngaøy thaùnh naày cuûa nhöõng ngöôøi Kitoâ vôùi nhöõng gì Kinh Thaùnh noùi veà ngaøy Sabbat, ngaøy cuûa Thieân Chuùa trong Cöïu Öôùc, ngaøy maø nhöõng anh chò em Do Thaùi Giaùo cuûa chuùng ta ngaøy nay vaãn cöû haønh. Keát thuùc baøi töôøng thuaät veà moät tuaàn leã taïo döïng vuõ truï, chöông thöù nhaát cuûa saùch Saùng Theá noùi raèng Thieân Chuùa nghæ vieäc "vaøo ngaøy thöù Baûy", vaø Ngaøi "chuùc laønh cho Ngaøy Thöù Baûy vaø thaùnh hoùa ngaøy aáy" (STK 2,2-3). Ngaøy Sabaùt, Ngaøy thöù Baûy trong Kinh Thaùnh Cöïu Öôùc, coù lieân heä ñeán Maàu Nhieäm cuûa vieäc Thieân Chuùa nghæ ngôi. Neáu chuùng ta, nhöõng ngöôøi Kitoâ, chuùng ta cöû haønh ngaøy cuûa Chuùa vaøo ngaøy Chuùa Nhaät, ñoù laø bôûi vì trong ngaøy naày, ñaõ xaûy ra bieán Coá Chuùa Kitoâ phuïc sinh, ngaøy hoaøn taát coâng vieäc taïo döïng ñaàu tieân vaø baét ñaàu coâng vieäc taïo döïng môùi. Trong Chuùa Kitoâ Phuïc Sinh, vieäc nghæ ngôi cuûa Thieân Chuùa ñaït ñeán söï theå hieän troïn ñaày nhaát cuûa noù.

2. Qua hình aûnh Thieân Chuùa nghæ vieäc, Kinh Thaùnh noùi ñeán söï vui möøng thoûa maõn cuûa Ñaáng taïo hoùa tröôùc nhöõng coâng cuoäc do Tay Ngaøi laøm ra. Vaøo ngaøy thöù Baûy, Thieân Chuùa quay laïi nhìn ñeán con ngöôøi vaø theá giôùi, vôùi loøng khaâm phuïc vaø ñaày tình yeâu thöông, moät taâm tình ñöôïc xaùc nhaän trong doøng lòchsöû cöùu roãi, khi Ñaáng Taïo Hoùa, ñaëc bieät trong nhöõng bieán coá cuûa cuoäc xuaát haønh, trôû thaønh Ñaáng cöùu chuoäc cuûa daân Ngaøi.

Nhö theá, "Ngaøy cuûa Chuùa" laø ngaøy maïc khaûi tình thöông cuûa Thieân Chuùa ñoái vôùi nhöõng taïo vaät cuûa Ngaøi. Caùc ngoân söù ñaõ khoâng ngaïi nguøng ca ngôïi moái töông quan tình thöông naày baèng nhöõng töø ngöõ cuûa tình yeâu hoân nhaân (x. Os 1,16-24) Gier 2,2 van van): Laø Ñaáng Taïo Hoùa, Thieân Chuùa trôû thaønh nhö vò hoân phu cuûa nhaân loaïi, vaø vieäc nhaäp theå cuûa Con Moät Ngaøi keát thaønh ñieåm cao choùp ñænh cuûa cuoäc hoân nhaân huyeàn nhieäm naày.

Vaøo ngaøy Chuùa Nhaät, ngöôøi Kitoâ ñöôïc môøi goïi khaùm phaù laïi caùi nhìn ñaày neùt töôi vui cuûa Thieân Chuùa vaø caûm thaáy mình nhö ñöôïc bao goàm vaø ñöôïc baûo veä bôûi caùi nhìn naày. Cuoäc soáng chuùng ta, trong thôøi ñaïi cuûa kyû thuaät, lieàu bò laøm cho caøng ngaøy caøng trôû thaønh nhö voâ danh hôn, vaø chæ quy höôùng veà (chæ phuïc vuï cho) tieán trình saûn xuaát. Nhö theá con ngöôøi khoâng coøn coù theå vui höôûng nhöõng veû ñeïp cuûa taïo vaät, vaø hôn nöõa, khoâng coøn coù theå ñoïc thaáy trong nhöõng veû ñeïp naày moät phaûn aûnh dung maïo cuûa Thieân Chuùa. Nhöõng ngöôøi kitoâ döøng laïi moãi ngaøy Chuùa Nhaät, khoâng nhöõng vì lyù do ñeå nghæ ngôi hôïp lyù, nhöng coøn nhaát laø ñeå cöû haønh coâng vieäc cuûa Thieân Chuùa Taïo Hoùa vaø Cöùu Chuoäc. Töø vieäc cöû haønh naày, phaùt sinh nhöõng lyù do ñeå vui möøng vaø hy voïng, laøm cho ñôøi soáng haèng ngaøy coù ñöôïc muøi vò môùi, vaø cung caáp moät phöông thuoác caên baûn ñeå chöûa trò beänh buoàn chaùn, maát yù nghóa soáng, thaát voïng, maø ñoâi khi hoï coù theå bò caùm doã caûm thaáy nhö vaäy.

3. Linh hoàn toâi ngôïi khen Chuùa. Chuùng ta haõy chuùc tuïng Chuùa vôùi nhöõng lôøi cuûa Meï Maria Ñoàng Trinh, Ñaáng maø Giaùo Hoäi nhìn veà nhö laø ñaáng tuyeät ñeïp, tota pulchra, ngöôøi nöõ coù ñöôïc veû ñeïp cuûa söï taïo döïng ñaàu tieân cuõng nhö veû ñeïp cuûa söï taïo döïng môùi. Xin Meï giuùp chuùng ta yù thöùc veà nhöõng hoàng aân cuûa Thieân Chuùa, vaø nhö theá Ngaøy Chuùa Nhaät caøng ngaøy caøng trôû thaønh Ngaøy maø trong ñoù caùc caù nhaân cuõng nhö caùc gia ñình, ñöôïc quy tuï laïi vôùi nhau bôûi bí tích Thaùnh Theå vaø ñöôïc nghæ ngôi trong nieàm vui Kitoâ vaø trong tình lieân ñôùi, vaø haùt leân lôøi chuùc tuïng Thieân Chuùa cuøng vôùi chính nhöõng taâm tình cuûa Meï Maria.


Back to Radio Veritas Asia Home Page