ÑTC tieáp
caùc Giaùm Muïc Australia
vieáng Toøa Thaùnh "Ad Limina"

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC tieáp caùc Giaùm Muïc Australia vieáng Toøa Thaùnh "Ad Limina".

Vatican - 14.12.98 - Caùc Giaùm Muïc Australia (39 vò) cuõng nhö caùc Giaùm Muïc cuûa Chaâu Ñaïi Döông ñeán Roma vöøa ñeå tham döï Khoùa Hoïp ñaëc bieät cuûa Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc veà Chaâu Ñaïi Döông, vöøa ñeå vieáng Toøa Thaùnh (Ad Limina), do Ñöùc Hoàng Y Clancy, chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc UÙc Chaâu, höôùng daãn, ñöôïc ÑTC tieáp chung saùng thöù Hai 14.12.98, sau thaùnh leã ñoàng teá vôùi ngaøi trong nhaø nguyeän rieâng. Trong nhöõng ngaøy tröôùc ñaây ÑTC ñaõ tieáp caùc Giaùm Muïc thuoäc Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Thaùi Bình Döông (C.E.PAC ), (18 vò) do Ñöùc Hoàng Y Pio Taofinu’u, chuû tòch, laõnh ñaïo - Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Papua Nuova Guinea vaø Ñaûo Salomon (21 vò) do Ñöùc Giaùm Muïc Kalisz, chuû tòch, caàm ñaàu vaø Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc New Zealand (10 vò) do Ñöùc Giaùm Muïc James Cullinane, chuû tòch, höôùng daãn.

Trong dieãn vaên ñoïc cho caùc Giaùm Muïc Australia, ñieåm then choát ñöôïc ÑTC nhaán maïnh hôn caû laø vieäc tham döï thaùnh leã ngaøy Chuùa Nhaät vaø vieäc laõnh caùc Bí Tích, caùch rieâng Bí Tích Hoøa Giaûi. Roài Ngaøi gôïi laïi hình aûnh cuûa caùc giaùm muïc giaùo phaän, do Coâng Ñoàng ñeà cao moät caùch maïnh meõ, ñeå nhaéc laïi boån phaän cuûa caùc Giaùm Muïc phaûi coå voõ vaø baûo toàn söï hieäp nhaát ñöùc tin vaø baõo ñaûm kyû luaät cuûa Giaùo Hoäi hoaøn caàu. ÑTC noùi: "Moãi moät vò giaùm muïc ñöôïc môøi goïi laõnh nhaän traùch nhieäm ñaày ñuû cuûa mình, baèng vieäc ñoái phoù moät caùch cöông quyeát vôùi taát caû nhöõng gì coù theå gaây haïi ñeán ñöùc tin vaø ñeå Thöøa Taùc Vuï cuûa mình ñöôïc thöïc söï hieäu nghieäm, giaùm muïc phaûi soáng caùch coâng khai moät ñôøi soáng khoâng theå bò phieàn traùch vaøo ñaâu ñöôïc".

ÑTC noùi tieáp: Trong boái caûnh xaõ hoäi Australia hieän ñang ôõ giöõa nhöõng thay ñoåi ñaùng lo ngaïi, caàn phaûi ñeà phoøng nhöõng khuynh höôùng thu heïp bieân giôùi giöõa Giaùo Hoäi vaø Theá Giôùi, vôùi nhöõng haäu quaû tieâu cöïc ñoái vôùi coäng ñoàng Kitoâ, neáu ngöôøi ta ñeå mình bò ñieàu kieän hoùa bôûi neàn vaên hoùa thoáng trò. Nhöõng thaùi ñoä nhö vaäy ñöôïc cuï theå hoùa trong vieäc laïi gaàn khoâng pheâ phaùn vôùi söï döõ luaân lyù vaø trong vieäc lo sôï khoâng daùm coâng nhaän thöïc taïi cuûa toäi loãi vaø söï caàn thieát cuûa ôn tha thöù, cuõng nhö ñöôïc cuï theå hoùa trong moät caùi nhìn quaù laïc quan veà nhöõng ñieàu môùi laï thôøi ñaïi.

Ñöùc Gioan Phaoloâ II nhaéc laïi giaùo huaán cuûa Ñöùc Phaoloâ VI, Vò Tieàn Nhieäm cuûa ngaøi nhö sau: Vieäc ñoái thoaïi vôùi theá giôùi khoâng phaûi laø muïc tieâu cho chính mình, nhöng laø moät vieäc ñoái thoaïi coù nguoàn maïch nôi chaân lyù vaø tìm caùch thoâng truyeàn chaân lyù "giaûi phoùng vaø cöùu roãi", baèng vieäc rao giaûng "Maàu Nhieäm Phuïc Sinh". Vì theá moät giaùm muïc ñöôïc môøi goïi thi haønh moät phuïc vuï khieâm toán vaø kieân nhaãn cuûa chaân lyù, tröôùc heát trong Phuïng Vuï. Chính ôû ñieåm quan troïng naøy, ÑTC nhaén nhuû caùch rieâng vieäc tham döï thaùnh leã Chuùa Nhaät, caû vôùi nhöõng hy sinh lôùn lao. Vaãn trong laõnh vöïc Phuïng Vuï, ngoaøi vieäc huaán luyeän lieân tuïc vaø vieäc giaûng daïy giaùo lyù coù heä thoáng, ÑTC neâu leân söï caàn thieát naøy laø vieäc xaây caát vaø cô caáu cuûa nhaø thôø phaûi hoøa hôïp hoaøn toaøn vôùi nhöõng giaù trò neàn taûng cuûa truyeàn thoáng Coâng Giaùo.

Ngoaøi vieäc tham döï thaùnh leã, ÑTC noùi daøi veà noã löïc cuûa vieäc giaûng daïy veà Bí Tích Hoøa Giaûi. Bí Tích naøy ñoøi luoân luoân vieäc xöng thuù caù nhaân vaø vieäc ñoïc lôøi tha giaûi caù nhaân. Saùch Giaùo Lyù cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo, thöïc söï, nhaán maïnh ñeán vieäc xöng toäi caù nhaân naøy nhö sau: "Ñaây laø con ñöôøng thoâng thöôøng ñeå ñöôïc hoøa giaûi vôùi Thieân Chuùa vaø vôùi Giaùo Hoäi".

ÑTC coøn nhaéc laïi vai troø thieát yeáu cuûa Linh Muïc vôùi caùc tín höõu giaùo daân. "Tinh thaàn bình ñaúng tieâu bieåu cuûa Australia - ÑTC noùi - khoâng ñöôïc aùp duïng nhö moät lyù do ñeå ruùt ñi quyeàn bính cuûa cha sôû vaø nhöõng boån phaän thuoäc veà chöùc vuï cuûa ngaøi.

Sau cuøng trong moät boái caûnh vaên hoùa bò thoáng trò bôûi tö töôûng chuû quan vaø bôûi thuyeát töông ñoái luaân lyù, ÑTC phaøn naøn raèng: trong moät soá tröôøng hôïp caùc phöông tieän truyeàn thoâng xaõ hoäi bò lôïi duïng nhö moät loaïi möu moâ ñeå cöôõng eùp Giaùo Hoäi ñi ñeán nhöõng thay ñoåi maø Giaùo Hoäi khoâng theå laøm ñöôïc, hay khoâng coù quyeàn laøm".

Trong phaàn keát thuùc, ÑTC môøi caùc Giaùm Muïc Australia hôïp yù vôùi ngaøi trong lôøi caàu khaån daâng leân Chuùa Thaùnh Thaàn, vì chæ mình Ngöôøi vaø vôùi söùc thoåi maïnh cuûa Ngöôøi, coâng vieäc ñoái thoaïi vôùi theá giôùi môùi coù theå phaùt sinh nhöõng thaønh quaû toát ñeïp.


Back to Radio Veritas Asia Home Page