ÑTC boå nhieäm
nhöõng vò chuû chaên cho moät soá
Toøa Giaùm Muïc quan troïng

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC boå nhieäm nhöõng vò chuû chaên cho moät soá Toøa Giaùm Muïc quan troïng.

Vatican - 10.07.98 - Thöù Saùu 10/07/98, ÑTC vöøa boå nhieäm Linh Muïc Alphonse Georger, 62 tuoåi thuoäc Haøng Giaùo Só Toång Giaùo Phaän Alger (beân Algeùrie), hieän laø Giaùm Ñoác Trung Taâm Nghieân Cöùu cuûa Giaùo Phaän, laøm Giaùm Muïc giaùo phaän Oran, thay theá Ñöùc Cha Pierre Lucien Claverie, bò nhoùm Hoài Giaùo quaù khích saùt haïi moàng 1 thaùng 8 naêm ngoaùi (1997) cuøng vôùi ngöôøi taøi xeá, luùc vöøa veà tôùi Toøa Giaùm Muïc.

Ñöùc taân giaùm muïc laø ngöôøi Phaùp, thuï phong linh muïc naêm 1965; laø moäât chuyeân gia nghieân cöùu veà AÛ Raäp vaø Hoài Giaùo; ñaäu Tieán Só Giaùo Luaät taïi Ñaïi Hoïc Strasbourg. Tröôùc ñaây ngaøi laø cha sôû nhaø thôø chính Toøa Alger, sau ñoù laøm ñaïi dieän tö phaùp cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc mieàn Baéc Chaâu Phi, cho tôùi luùc ñöôïc boå nhieäm laøm giaùm muïc Oran. Töø naêm 1993 ñeán 1995, ngaøi cuõng coäng taùc vôùi Toøa Söù Thaàn Toøa Thaùnh taïi Algeùrie.

Taïi Phaùp - Cuõng thöù Saùu 10.07.98, ÑTC boå nhieäm Ñöùc Cha Louis-Marie Billeù, hieän laø Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Aix vaø chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Phaùp, laøm Toång Giaùm Muïc Giaùo Phaän Lyon, thay theá Ñöùc Hoàng Y Jean Balland, qua ñôøi moàng moät thaùng 3/1998 naêm nay, moät tuaàn leã sau khi ñöôïc taán phong Hoàng Y (22.02.1998).

Ñöùc taân Toång Giaùm Muïc Lyon sinh naêm 1938, thuï phong linh muïc naêm 1962; ñöôïc boå nhieäm laøm Giaùm Muïc giaùo phaän Laval naêm 1984; thaêng Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Aix naêm 1995; ñöôïc baàu laøm chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Phaùp naêm 1996. Toøa Toång Giaùm Muïc Lyon cuõng laø Toøa Giaùo Chuû cuûa Nöôùc Phaùp, ñöôïc thieát laäp töø theá kyû thöù hai, thôøi Thaùnh Ireùneùe (khoaûng töø 130 ñeán 208), giaùm muïc ñaàu tieân cuûa LYON,vaø laø vò Thaùnh Töû Ñaïo.

Taïi Canada - Cuõng thöù Saùu 10.07.98, ÑTC boå nhieäm Linh Muïc Sleiman Hajjar, 48 tuoåi, ngöôøi Liban, thuoäc Doøng Thaùnh Basilio, hieän coäng taùc taïi giaùo xöù Hy Laïp Melkite taïi Ottawa (Canada), laøm giaùm muïc "Saint Sauveur de Montreùal" cuûa caùc ngöôøi Coâng Giaùo Hy Laïp Melkites. Sau khi thuï phong linh muïc naêm 1979, Cha Sleiman Hajjar phuï traùch vieäc huaán luyeän caùc chuûng sinh. Ngoaøi ra, cha coøn lo vieäc cöùu trôï nhi ñoàng Liban trong nöôùc vaø taïi caùc cô quan theá giôùi veà Nhi Ñoàng.

Taïi Lieân Bang Yougoslavie, ÑTC chaáp nhaän ñôn töø chöùc cuûa Ñöùc Toång Giaùm Muïc Petar Perkovic vì lyù do tuoåi taùc, ñoàng thôøi boå nhieäm Linh Muïc Zef Gashi, Giaùm Ñoác Trung Taâm Giaùo Lyù quoác gia cuûa Giaùo Phaän Scutari (Albania) laøm Toång Giaùm Muïc Giaùo Phaän Bar thay theá Ñöùc Cha Perkovic. Ñöùc Taân Toång Giaùm Muïc naêm nay 62 tuoåi, thuï phong linh muïc naêm 1964; töø nhieàu naêm ngaøi thi haønh thöøa taùc vuï linh muïc taïi caùc ñòa ñieåm Pristina vaø Podgorica. Toång Giaùo Phaän Bar tröïc thuoäc Toøa Thaùnh. Xeùt veà phöông dieän ñòa dö, thì Toång Giaùo Phaän naèm trong laõnh thoå cuûa Coäng Hoøa Montenegro (goàm khoaûng 635 ngaøn daân cö). Ña soá daân cö thuoäc goác Slavoâ (Montenegro, Serbie, Croatie), thieåu soá thuoäc goác Albania. Veà phöông dieäân toân giaùo, phaàn lôùn daân cö theo Giaùo Hoäi Chính Thoáng. Tín höõu Hoài Giaùo thuoäc leã nghi Sunnite khoaûng 100 ngaøn. Toång giaùo phaän Bar chieám 13 ngaøn caây soá vuoâng vôùi khoaûng 550 ngaøn daân cö, trong soá naøy coù 16 ngaøn ngöôøi Coâng Giaùo, chia thaønh 19 giaùo xöù, trong ñoù coù 5 giaùo xöù lôùn, haàu heát do caùc Cha Doøng Phanxico Heøn moïn ñieàu khieån. Trong giaùo phaän coù 15 linh muïc vaø 38 nöõ tu.


Back to Radio Veritas Asia Home Page