Tuaàn tónh taâm quoác teá
cuûa caùc linh muïc
taïi Guadalupe beân Mexico

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Tuaàn tónh taâm quoác teá cuûa caùc linh muïc taïi Guadalupe beân Mexico.

Guadalupe - 10.07.98 - Tuaàn tónh taâm cuûa gaàn 3 ngaøn Linh muïc (trong soá naøy coù khoaûng 80 Giaùm Muïc vaø Hoàng Y) taïi Ñeàn Thaùnh Ñöùc Meï Guadalupe beân Mexico, do Boä Giaùo Só toå chöùc, dieãn tieán toát ñeïp. Ñaây laø loä trình cuûa hieäp thoâng vaø cuûa trao ñoåi giöõa caùc linh muïc ñeán töø nhieàu mieàn khaùc nhau treân theá giôùi, trong boái caûnh chuaån bò Naêm Ñaïi Toaøn Xaù 2000. Fatima (Boà Ñaøo Nha, Chaâu AÂu, naêm 1996); Yamoussourkro (Coâte d'Ivoire, Chaâu Phi, naêm 1997); Guadalupe (Mexico, Chaâu Myõ, naêm 1998); Gieârusalem (Chaâu AÙ, naêm 1999); vaø Roma (naêm 2000) trung taâm Giaùo Hoäi, ñeå cuøng nhau cöû haønh Ñaïi Naêm Thaùnh 2000 vôùi Vò Keá nghieäp Thaùnh Pheâroâ, Chuû Chaên toaøn theå Giaùo Hoäi.

Sau ñaây laø caûm töôûng cuûa Ñöùc Cha Ivan Dias, Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Bombay (AÁn Ñoä), moät trong caùc vò thuyeát trình cuûa Tuaàn Tónh Taâm. Ñöùc Cha ñaõ noùi treân Ñaøi Vatican hoâm thöù Saùu 10.07.98. Ñöùc Cha noùi nhö sau:

"Ñaây laø cuoäc gaëp gôõ thöù ba trong chöông trình cuûa ÑTC, nhö moät trong caùc chaëng tieán veà Naêm Thaùnh 2000. Chaëng thöù nhaát taïi Fatima; chaëng thöù hai ôû Yamoussoukro. Giôø ñaây, caùch rieâng, döôùi chaân Ñöùc Meï Guadalupe, ñaây laø nhöõng giôø phuùt raát toát ñeïp vaø linh thieâng ñoái vôùi toâi, bôûi vì ñaây laø laàn ñaàu tieân toâi ñeán Chaâu Myõ. Nghó ñeán chuyeán vieáng thaêm ñaàu tieân cuûa toâi ñöôïc dieãn ra taïi chính Ñeàn Thaùnh Guadalupe, quaû laø moät ôn lôùn lao. Cuoäc gaëp gôõ laø luùc thuaän tieän vaø moät ôn Chuùa ban, qua Meï Maria, ñeå cuûng coá "caên cöôùc linh muïc" cuûa chuùng toâi, vaø cuõng nhôø vaøo caùc baøi giaûng maø chuùng toâi ñöôïc nghe, caùc thaùnh leã vaø caùc buoåi cöû haønh phuïng vuï, maø chuùng toâi cuøng tham döï trong tình huynh ñeä linh muïc. Nhôù laïi nhöõng giôø phuùt naøy thöïc laø vieäc raát höõu ích. Toâi coù thaønh tín naøy laø Ñöùc Meï Guadalupe laø Meï, laø Meï rieâng cuûa chuùng toâi caùc linh muïc. Thaønh tín naøy toâi caûm thaáy baát cöù ôû ñaâu, caû luùc toâi ôû Bombay, nôi toâi laø Toång Giaùm Muïc. Nhöng taïi ñaây, trong Ñeàn Thaùnh Guadalupe naøy, nuï cöôøi cuûa Ñöùc Maria, trong töôùc hieäu "Meï caùc linh muïc", (nuï cöôøi ñoù) thaém töôi hôn. Toâi trôû neân phong phuù hôn vaø haøi loøng hôn vì laø linh muïc, vaø nhaát laø vì giaùm muïc, coù traùch nhieäm lôùn lao veà caùc linh muïc trong giaùo phaän cuûa toâi".


Back to Radio Veritas Asia Home Page