Boä Giaùo Lyù Ñöùc Tin
ra thoâng baùo veà nhöõng taùc phaåm
cuûa linh muïc Doøng Teân
Anthony de Mello, ngöôøi AÁn Ñoä

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Boä Giaùo Lyù Ñöùc Tin ra thoâng baùo veà nhöõng taùc phaåm cuûa linh muïc Doøng Teân, Anthony de Mello, ngöôøi AÁn Ñoä.

(RG 22/08/98) - Theo baûn tin haèng ngaøy cuûa Ñaøi Phaùt Thanh Vatican, thì saùng thöù Baûy, ngaøy 22 thaùng 8/1998, Boä Giaùo Lyù Ñöùc Tin ñaõ coâng boá moät Vaên Kieän ngaén, do Ñöùc Hoàng Y Joseph Ratzinger kyù teân, vaø vôùi söï pheâ chuaån cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II, ñeå löu yù caùc tín höõu trong giaùo hoäi Coâng Giaùo veà nhöõng tö töôûng ñöôïc trình baøy trong caùc taùc phaåm cuûa Cha Anthony de Mello, linh muïc Doøng Teân, ngöôøi AÁn Ñoä. Trong khi chôø ñôïi coù ñöôïc nguyeân vaên cuûa Vaên Kieän, ñeå chuyeån dòch sang Vieät Ngöõ, chuùng toâi xin chia seû vôùi quyù vò vaø caùc baïn nhöõng löôïc toùm sau ñaây cuûa baûn tin ngaøy 22 thaùng 8/1998 cuûa Ñaøi Phaùt Thanh Vatican.

Cha Anthony de Mello ñaõ qua ñôøi naêm 1987. Ngaøi ñaõ vieát nhieàu saùch vaø ñöôïc nhieàu nguôøi bieát ñeán. Baûn "Thoâng Baùo" (Notificazione) cuûa Boä Giaùo Lyù Ñöùc Tin tröôùc heát nhaän ñònh caùch chung raèng: "nhöõng taùc phaåm cuûa cha Anthony de Mello coù tích chöùa moät vaøi yeáu toá coù giaù trò cuûa kho taøng khoân ngoan ñoâng phöông vaø chòu aûnh höôûng roõ raøng cuûa nhöõng doøng tö töôûng thieâng lieâng Phaät Giaùo vaø Laõo Giaùo, maëc duø luùc ñaàu thì tö töôûng cuûa cha vaãn coøn naèm trong nhöõng ñöôøng neùt cuûa tinh thaàn tu ñöùc Kitoâ." Nhöng daàn daàn, trong nhöõng taùc phaåm keá tieáp, ngöôøi ta nhaän thaáy laø tö töôûng cuûa cha "töø töø rôøi xa nhöõng noäi dung thieát yeáu cuûa Ñöùc Tin Kitoâ."

Sau nhaän ñònh chung nhö treân, Vaên Kieän cuûa Boä Giaùo Lyù Ñöùc Tin keå ra vaøi ñieåm caên baûn "xa rôøi" vôùi noäi dung ñöùc tin Kitoâ, nhö sau:

Döïa treân nhöõng ñieåm treân vaø nhöõng ñieåm khaùc nöõa, Boä Giaùo Lyù Ñöùc Tin quaû quyeát nhö sau:

Vaên Kieän cuûa Boä Giaùo Lyù Ñöùc Tin veà nhöõng taùc phaåm cuûa Cha Anthony de Mello coøn ñöôïc ñi keøm theo moät baûn giaûi thích (Nota Illustrativa) trong ñoù coù ghi theâm nhöõng chi tieát roõ raøng veà caùc taùc phaåm coù vaán ñeà; trong nhöõng taùc phaåm naày coù nhöõng ñieåm "haøm hoà" vaø nhöõng quaû quyeát "laï luøng", khoâng phuø hôïp vôùi Giaùo Lyù cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo. Baûn giaûi thích keát luaän raèng: Nguôøi coù traùch nhieäm baûo toaøn giaùo lyù ñöùc tin khoâng theå naøo khoâng leân tieáng noùi roõ raøng ra, ñeå löu yù caùc tín höõu veà nhöõng nguy hieåm trong nhöõng taùc phaåm cuûa Cha Antony de mello, hoaëc trong nhöõng taùc phaåm ñöôïc noùi laø cuûa Cha de Mello.

Ñoù laø vaøi ñieåm ñaùng löu yù trong Vaên Kieän Thoâng Baùo cuûa Boä Giaùo Lyù Ñöùc Tin veà nhöõng taùc phaåm cuûa Cha Anthony de Mello. Khi naøo coù ñöôïc nguyeân vaên cuûa vaên Kieän, chuùng toâ seõ chuyeån dòch ngay sang Vieät Ngöõ ñeå chia seû vôùi quyù vò vaø caùc baïn.


Back to Radio Veritas Asia Home Page