Huaán Ñöùc cuûa ÑTC
giôø kinh Truyeàn Tin
Tröa Chuùa Nhaät 26/07/98
Ngaøy Chuùa Nhaät, ngaøy cuûa Chuùa

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Kinh Truyeàn Tin Tröa Chuùa Nhaät 26/07/1998: ÑTC tieáp tuïc noùi veà yù nghóa cuûa Ngaøy Chuùa Nhaät, nhö ngaøi ñaõ vieát trong Toâng Thö Dies Domini (Ngaøy cuûa Chuùa). Ngaøy Chuùa Nhaät laø Ngaøy thöù nhaát cuûa Tuaàn Leã.

Anh chò em raát thaân meán,
1. Nhö Toâi ñaõ nhaéc laïi trong toâng thö môùi ñaây Dies Domini, Ngaøy cuûa Chuùa, ngay töø khôûi ñaàu cuûa Kitoâ giaùo, Ngaøy Chuùa Nhaät ñaõ ñöôïc xem nhö laø Ngaøy cuûa Chuùa Kitoâ, Dies Christi, vì ngaøy naày ñöôïc lieân keát maät thieát vôùi vieäc kính nhôù cuoäc Phuïc Sinh cuûa Chuùa. Thaät vaäy, Chuùa ñaõ soáng laïi vaøo "ngaøy thöù nhaát, lieàn sau ngaøy nghæ Sabaùt" (x. Mc 16,2.9; Luca 24,1; Gn 10,1), vaø trong chính ngaøy naày, caùc ngöôøi nöõ, töø saùng sôùm ñaõ ra ñi, vaø ñaõ gaëp thaáy Moä troáng. Phuùc AÂm keå laïi raèng Chuùa Gieâsu Phuïc Sinh ñaõ ñöôïc baø Maria Mañaleâna nhaän ra; roài Chuùa ñoàng haønh vôùi hai moân ñeä treân ñöôøng ñi veà Eâmau; Chuùa ñaõhieän ra cho möôøi moät toâng ñoà ñang hoïp nhau vaø hieän ra laïi cho hoï vaøo ngaøy Chuùa Nhaät tieáp sau ñeå thaéng vöôït nhöõng nghi ngôø cuûa toâng ñoà Toâma khoâng tin. Roài naêm möôi ngaøy sau, xaûy ra bieán coá Hieän Xuoáng, vôùi vieäc ñoå xuoáng traøn ñaày Chuùa Thaùnh Thaàn treân giaùo hoäi ñang ñöôïc khai sinh. Moät caùch naøo ñoù, Ngaøy Chuùa Nhaät tieáp tuïc nhöõng Ngaøy Chuùa Nhaät ñaàu tieân cuûa lòch söû Kitoâ: ñaây laø ngaøy cuûa Chuùa Kitoâ Phuïc Sinh vaø laø Ngaøy trao ban Hoàng AÂn Chuùa Thaùnh Thaàn.

2. Khaùc vôùi caùc lòch daân söï, Phuïng Vuï cuûa Giaùo Hoäi xem ngaøy Chuùa Nhaät khoâng phaûi laø ngaøy cuoái cuøng cuûa tuaàn leã, nhöng ngöôïc laïi, laø ngaøy ñaàu tieân. Baèng caùch naày, chuùng ta nhaán maïnh ñeán phaåm giaù cuûa ngaøy Chuùa Nhaät vaø laøm noåi baät raèng, vôùi bieán coá Chuùa Kitoâ Soáng Laïi, thôøi gian "nhö baét ñaàu tieán ñi laïi" vaø ñöôïc phong phuù hoùa bôûi maàm söï soáng ñôøi ñôøi, vaø ñaït ñeán cuøng ñích cuoái cuøng cuûa noù, laø bieán coá ngöï ñeán trong vinh quang cuûa Con Thieân Chuùa; vaø vieäc Chuùa ngöï ñeán naày ñöôïc baùo tröôùc vaø ñöôïc theå hieän qua bôûi chieán thaéng cuûa Chuùa treân söï cheát.

Nhö theá, Ngaøy Chuùa Nhaät laø ngaøy tuyeät haûo cuûa Ñöùc Tin, ngaøy maø trong ñoù nhöõng tín höõu chieâm ngaém dung nhan cuûa Chuùa Phuïc Sinh vaø ñöôïc môøi goïi laëp laïi vôùi Chuùa nhöõng lôøi cuûa toâng ñoà Toâma raèng: "Laïy Chuùa laø Chuùa Trôøi Con" (Gn 20,28). Ñaây laø ngaøy trong ñoù caùc tín höõu ñöôïc môøi goïi haõy soáng laïi trong bí tích Thaùnh Theå, (soáng laïi) kinh nghieäm cuûa caùc toâng ñoà, khi Chuùa hieän ñeán trong Nhaø Tieäc Ly vaø trao ban cho caùc ngaøi hoàng aân Chuùa Thaùnh Thaàn.

3. Anh chò em raát thaân meán, thaät khoâng khoù maø nhaän ra raèng Ngaøy Thaùnh naày coù moät yù nghóa heát söùc phong phuù. Chaéc chaén laø yù nghóa toân giaùo cuûa Ngaøy Chuùa Nhaät khoâng nghòch laïi vôùi nhöõng giaù trò nhaân baûn, xem ngaøy Chuùa Nhaät nhö laø moät ngaøy ñeå nghæ ngôi, ñeå thöôûng thöùc thieân nhieân vaø soáng nhöõng töông quan xaõ hoäi moät caùch thö thaû. Nhöng buoàn thay, nhöõng giaù trò vöøa noùi treân bò nguy hieåm bieán maát ñi, do haäu quaû cuûa moät quan nieäm soáng höôûng thuï vaø cuoàng loaïn voâ ñoä. Nhôø soáng nhöõng giaù trò nhaân baûn noùi treân theo aùnh saùng cuûa Phuùc AÂm, nhöõng ngöôøi Kitoâ khaéc ghi vaøo nhöõng giaù trò naày yù nghóa troïn ñaày cuûa chuùng.

Xin Meï Maria giuùp chuùng ta ñöôïc caûm thaáy Ngaøy Chuùa Nhaät nhö laø ngaøy nghæ leã vaø laø ngaøy cuûa Ñöùc Tin. Chuùng ta haõy hoïc nôi Meï caùch soáng qua Ngaøy Chuùa Nhaät, vöøa lieân keát vieäc chuùc tuïng Thieân Chuùa vôùi vieäc nghæ ngôi ñuùng ñaén cuûa gia ñình.


Back to Radio Veritas Asia Home Page