Ñaïi Hoäi Quoác Teá Laàn Thöù Tö
veà Muïc Vuï
Cho Nguôøi Di Daân vaø Tò Naïn

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ñaïi Hoäi Quoác Teá Laàn Thöù Tö veà Muïc Vuï Cho Nguôøi Di Daân vaø Tò Naïn.

(VIS 10/09/98) Tin Vatican. Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh ñaëc traùch muïc vuï cho Nguôøi Di Cö vaø Tò Naïn, seõ toå chöùc taïi Vatican, Ñaïi Hoäi Quoác Teá laàn thöù tö, töø ngaøy muøng 5 ñeán muøng 10 thaùng 10/1998 tôùi ñaây. Chuû ñeà cuûa Ñaïi Hoäi Quoác Teá laàn naày laø: "Nhöõng ngöôøi Di Daân luùc saép böôùc vaøo Ngaøn Naêm Thöù Ba". Trong soá khoaûng 415 tham döï vieân Ñaïi Hoäi, ngöôøi ta thaáy trong danh saùch coù 5 vò Hoàng Y, 75 vò Giaùm Muïc, 123 Linh Muïc, 58 giaùo sö ñaïi hoïc, vaø nhöõng ñaïi dieän cho caùc Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc, ñeán töø 95 quoác gia treân theá giôùi coù lieân heä vôùi nhöõng vaán ñeà do hieän töôïng di daân vaø tò naïn gaây ra.

Trong baûn thoâng baùo veà Ñaïi Hoäi Quoác Teá saép ñeán, Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh ñaëc traùch muïc vuï cho ngöôøi di daân vaø tò naïn ñaõ nhaéc laïi raèng: trong soá nhöõng nhaân quyeàn ñöôïc ñöa vaøo trong baûn Tuyeân Ngoân Quoác Teá veà Nhaân Quyeàn, thì coù quyeàn cuûa moãi moät ngöôøi ñöôïc rôøi khoûi ñaát nöôùc mình sinh soáng, keå caû chính queâ höông mình, vaø quyeàn ñöôïc trôû laïi ñaát nöôùc queâ höông.

Theo chöông trình ñöôïc döï truø cho Ñaïi Hoäi saép ñeán, thì trong boán ngaøy ñaàu cuûa Ñaïi Hoäi, moãi ngaøy ñeàu ñöôïc höôùng veà moät chuû ñeà rieâng; vaø moãi chuû ñeà rieâng ñöôïc khai trieån trong caùc baøi thuyeát trình vaø thaûo luaän trong ngaøy. Ngaøy cuoái cuøng, töùc ngaøy thöù naêm cuûa Ñaïi Hoäi, thì seõ ñöôïc daønh ñeå ñuùc keát nhöõng thaønh quaû trong moät Vaên Kieän chung keát.

Ngaøy thöù nhaát seõ höôùng veà chuû ñeà: "Hieän Töôïng Di Daân Ngaøy Nay". Chuû ñeà naày seõ ñöôïc khai trieån trong ba ñeà taøi thuyeát trình chính: (1.) "Hieän Töôïng Di Daân Trong Moät Nöôùc"; (2.) "Nguôøi Di cö trong thôøi ñaïi toaøn caàu hoùa"; vaø (3.) "Ngöôøi Phuï Nöõ vaø Söï Di Daân".

Chuû ñeà cuûa Ngaøy thöù hai laø: "Nguôøi Di cö vaø Xaõ Hoäi ñoùn tieáp"; vaø chuû ñeà naày seõ ñöôïc khai trieån trong hai ñeà taøi thuyeát trình: (1.) "Vieäc ñoùn tieáp nguôøi nöôùc ngoaøi xöa vaø nay"; (2.) "Hieän Töôïng Di Daân leùn luùt."

Chuû ñeà cuûa ngaøy thöù ba laø: "Nguôøi di cö vaø coäng ñoaøn quoác teá". Chuû ñeà naày seõ ñöôïc khai trieån trong ba baøi thuyeát trình nhö sau: (1.) "Nguôøi di cö nhö laø ñoái töôïng cuûa nhöõng ñöôøng loái chính trò quoác teá"; (2.) "Vai troø cuûa vaøi hình thöùc hoäi nhaäp ñòa phöông trong chính saùch Di daân taïi Phi Chaâu"; (3.) "Ngaøn naêm thöù ba: lôøi môøi goïi hoøa giaûi: vieäc tha nôï nöôùc ngoaøi cho nhöõng quoác gia ngheøo vaø vieäc hôïp thöùc hoùa nhöõng ngöôøi di cö baát hôïp phaùp".

Ngaøy thöù tö cuûa Ñaïi Hoäi seõ ñöôïc höôùng veà chuû ñeà chính laø: "Giaùo Hoäi vaø Hieän Töôïng Di Daân ngaøy nay". Chuû ñeà naày seõ ñöôïc khai trieån trong hai baøi thuyeát trình nhö sau: (1.) "Vieäc muïc vuï cho nhöõng ngöôøi di cö theo caùi nhìn cuûa Chaân Phöôùc Giovanni Battista Scalabrini, Ñaáng saùng laäp doøng Nhöõng Thöøa Sai cuûa Thaùnh Carlo phuïc vuï ngöôøi di cö"; (2.) "Vieäc huaán luyeän nhöõng taùc vieân muïc vuï di daân".

Ngaøy thöù naêm, ngaøy cuoái cuøng cuûa Ñaïi Hoäi, seõ ñöôïc daønh ñeå soaïn thaûo vaø bieåu quyeát vaên kieän hung keát cuûa Ñaïi Hoäi. Ban toå chöùc cuõng döï truø moät buoåi tieáp kieán cuûa ÑTC daønh cho nhöõng tham döï vieân Ñaïi Hoäi.

Ñoù laø vaøi ñieåm chính lieân quan ñeán Ñaïi Hoäi Quoác Teá laàn thöù tö veà Muïc Vuï Di Daân, seõ ñöôïc toå chöùc taïi Phoøng Hoïp Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc trong noäi thaønh Vatican, töø ngaøy 5 ñeán 10 thaùng 10/1998 tôùi ñaây. Nhöõng Ñaïi Hoäi Quoác Teá tröôùc ñaây ñaõ ñöôïc toå chöùc vaøo caùc naêm 1979, 1985 vaø 1991.


Back to Radio Veritas Asia Home Page