ÑTC tieáp caùc vò tham döï
Toång Coâng Hoäi Palottini

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC tieáp caùc vò tham döï Toång Coâng Hoäi Palottini.

Vatican - 06.10.98 - Trôû veà Vatican luùc 9:30 toái Chuùa Nhaät 4/10/98, sau ba ngaøy vieáng thaêm Coäng Hoøa Croat, ÑTC ñaõ nghæ ngaøy thöù Hai 5/10/98. Saùng thöù Ba 6/10/98, Ngaøi trôû laïi laøm vieäc nhö thöôøng. Ngaøi tieáp hôn 100 vò Linh Muïc vaø Tu Huynh tham ñöï Toång Coâng Hoäi cuûa Tu Hoäi Toâng Ñoà Coâng Giaùo, do Thaùnh Vincenzo Palotti saùng laäp theá kyû vöøa qua.

Trong dieãn vaên ñoïc cho caùc vò tham döï, ÑTC noùi: "Anh em haõy hoaït ñoäng, soáng hieäp nhaát vaø hoøa hôïp vôùi nhau ñeå trôû neân nhöõng chöùng nhaân cuûa Tin Möøng tröôùc maët taát caû nhöõng ai maø anh em gaëp trong khi thi haønh haèng ngaøy thöøa taùc vuï cuûa anh em". Nhaéc ñeán ñeà taøi cuûa Toång Coâng Hoäi, laø: "Trung thaønh vôùi töông lai, baèng vieäc nhìn ngaém Chuùa Gieâsu, Ñaáng Saùng Taïo vaø hoaøn haûo ñöùc tin", ÑTC noùi: Ñeà taøi naøy bieåu loä söï öôùc muoán nhaéc laïi vaø cuûng coá theâm moãi ngaøy loøng trung thaønh vôùi vieäc daán thaân toâng ñoà. Ñaây laø moät öôùc muoán caàn ñöôïc coå voõ; nhöng cuõng neân nhôù laïi raèng: caàn trung thaønh vôùi ñöùc tin, vì ñöùc tin laø neàn taûng cuûa cuoäc soáng ngöôøi tín höõu". Vôùi caùc Linh Muïc vaø Tu Huynh ñöôïc taùi baàu theâm moät nhieäm kyø môùi, do Cha Seamus Freeman, ngöôøi AÙi Nhó Lieân, Toång Giaùm Ñoác Tu Hoäi Hoäi Toâng Ñoà Coâng Giaùo, laõnh ñaïo, ÑTC khuyeán khích caùch rieâng baèng nhöõng lôøi sau ñaây: "Anh em haõy nhìn vaøo töông lai vôùi nieàm hy voïng vaø haõy ñoùn nhaän vôùi tín nhieäm nhöõng thaùch ñoá cuûa Ngaøn naêm thöù ba, vaø haõy yù thöùc raèng: Chuùa Kitoâ ôû beân caïnh anh em vaø Ngöôøi vaãn laø moät: hoâm qua, hoâm nay vaø maõi maõi. Ngöôøi ban cho anh em Thaùnh Thaàn cuûa Ngöôøi: Thaùnh Thaàn seõ höôùng daãn anh em tieán ñeán söï sung maõn cuûa Chaân Lyù vaø Tình Yeâu".

Noùi chung vôùi taát caû caùc vò tham döï Toång Coâng Hoäi vaø thaønh vieân cuûa Hoäi, ÑTC caên daën: "Ñöôïc goïi trong söùc maïnh cuûa ñaëc suûng, ñeå anh em laøm soáng laïi ñöùc tin vaø söôûi noùng laïi ñöùc aùi trong moïi moâi tröôøng, anh em haõy luoân luoân chieáu doïi hình aûnh cuûa Thieân Chuùa: hình aûnh naøy chôø ñôïi ñöôïc bieåu loä trong cuoäc soáng cuûa moãi ngöôøi anh, chò em". ÑTC noùi theâm nhö sau: "Anh em haõy nhaän ra khuoân maët cuûa Chuùa Kitoâ nôi moïi ngöôøi , baèng ñeà cao giaù trò cuûa moãi moät con ngöôøi maø khoâng nhìn vaøo hoaøn caûnh hay ñòa vò cuûa hoï".

Veà vaán ñeà taùi rao giaûng Tin Möøng, ÑTC chæ cho caùc con caùi Thaùnh Vincenzo Palotti hai muïc tieâu öu tieân: thaùnh hoùa baûn thaân vaø ñôøi soáng huynh ñeä. Ngaøi noùi: "Chính trong luùc minh chöùng ñôøi soáng huynh ñeä, ñöôïc hieåu nhö ñôøi soáng chia seû trong tình yeâu thöông, anh em trôû neân daáu chæ huøng hoàn cuûa söï hieäp thoâng Giaùo Hoäi".

Theo tinh thaàn cuûa Thaùnh Saùng laäp, ÑTC khuyeán khích söï tham döï cuûa nguôøi giaùo daân vaøo coâng vieäc toâng ñoà. Ngaøi noùi: "Anh em haõy môøi goïi hoï daán thaân vaø ñoùn tieáp hoï trong ñôøi soáng coäng ñoaøn cuûa anh em".

Trong phaàn keát thuùc baøi dieãn vaên, ÑTC khaån xin lôøi baàu cöû cuûa Ñöùc Trinh Nöõõ raát thaùnh, ñeå Thieân Chuùa laøm laïi nhöõng vieäc kyø dieäu cuûa Ngaøy Leã Hieän xuoáng nôi caùc Hoäi vieân Palottini.


Back to Radio Veritas Asia Home Page