Huaán Ñöùc cuûa ÑTC
trong buoåi tieáp kieán caùc tín höõu
thöù Tö haèng tuaàn (22/07/98)

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC tieáp kieán caùc tín höõu trong Thính Ñöôøng Phaoloâ VI.

Hoâm thöù Tö tuaàn tröôùc, ngaøy 15/07/98, khoâng coù buoåi tieáp kieán, vì ÑTC nghæ heø taïi mieàn Nuùi Dolomiti. Saùng thöù Tö ngaøy 22.07.98, ÑTC ñaõ trôû laïi tieáp caùc ñoaøn haønh höông ñeán töø nhieàu nöôùc treân theá giôùi. Buoåi tieáp kieán dieãn ra beân trong Thính Ñöôøng Phaoloâ VI, vì soá ngöôøi haønh höông khoâng ñoâng, khoaûng 8 ngaøn, vaø nhaát laø vì trôøi Roma quaù noùng nöïc. Baùo chí vaø caùc ñaøi phaùt thanh, truyeàn hình loan tin raèng: caùch ñaây 100 naêm, nay môùi laïi coù moät Muøa Heø Noùng nhö vaäy taïi Roma. Coù nôi nhieät ñoä leân tôùi treân 40 ñoä C. Trong baøi giaùo lyù, ÑTC tieáp tuïc noùi veà Chuùa Thaùnh Thaùnh Thaàn, nguoàn maïch cuûa vieäc thaùnh hoùa. ÑTC ñaõ noùi nhö sau:

"Chieàu Ngaøy Phuïc Sinh, Chuùa Gieâsu hieän ñeán vaø thoåi hôi vaøo caùc Toâng Ñoà, ñeå thoâng truyeàn cho caùc ngaøi Chuùa Thaùnh Thaàn. Cöû chæ naøy gôïi laïi vieäc taïo döïng con ngöôøi, nhö Saùch Saùng Theá ñaõ moâ taû: Thieân Chuùa thoâng truyeàn "hôi thôû cuûa söï soáng" cho con ngöôøi. Chuùa Thaùnh Thaàn laø nhö "hôi thôû" cuûa Chuùa Phuïc Sinh, ban xuoáng söï soáng môùi cho Giaùo Hoäi, ñöôïc ñaïi dieän bôûi caùc moân ñeä ñaàu tieân. Daáu chæ roõ raøng cuûa söï soáng môùi naøy laø quyeàn tha toäi. Chuùa Gieâsu noùi: "Caùc con haõy laõnh nhaän Chuùa Thaùnh Thaàn; caùc con tha toäi cho ai thì nguôøi aáy ñöôïc khoûi" (Ga 20, 22-23). ÔÛ ñaâu Thaùnh Thaàn Thaùnh Hoùa ñöôïc ñoå xuoáng" (Rm 1, 4), thì ôû ñoù taát caû nhöõng gì ngaên trôû söï thaùnh thieän, töùc toäi loãi, ñeàu bò huûy dieät." Thaùnh Thaàn cuûa Chuùa khoâng nhöõng huûy dieät toäi loãi, maø coøn hoaït ñoäng cho vieäc thaùnh hoùa con ngöôøi nöõa. Thaùnh Phaoloâ vieát: "Thieân Chuùa ñaõ choïn chuùng ta ngay töø luùc ñaàu ñeå cöùu roãi chuùng ta nhôø Thaùnh Thaàn Thaùnh Hoùa vaø nhôø loøng tin vaøo chaân lyù" (2 Ts 2, 13).

Sau khi ñaõ löôïc toùm baøi giaùo lyù baèng caùc tieáng Phaùp, Anh, Ñöùc, Taây Ban Nha, Boà Ñaøo Nha, Ba Lan, ÑTC noùi ñeán vuï ñoäng bieån taïi Papua New Guinea xaåy ra trong nhöõng ngaøy vöøa qua. ÑTC noùi: "Tö töôûng vaø lôøi caàu nguyeän cuûa toâi saùng nay ñaây ñöôïc höôùng caùch rieâng veà daân chuùng Papua New Guinea. Nôi ñaây, ngaøy qua ngaøy vieäc tính ñeám con soá caùc naïn nhaân bò maát ñi trong taïi naïn, trôû neân moãi ngaøy moãi theâm traàm troïng hôn".

ÑTC keâu goïi coäng ñoàng theá giôùi ñöøng laõnh ñaïm tröôùc taïi naïn khuûng khieáp naøy. Cuøng vôùi lôøi keâu goïi cöùu trôï, ÑTC caàu nguyeän cho caùc ngöôøi ñaõ bò thieät maïng, ñöôïc höôûng phuùc bình an trong Chuùa Kitoâ Phuïc Sinh, vaø cho taát caû nhöõng ai khoùc thöông caùc ngöôøi thaân yeâu maát ñi, tìm ñöôïc söùc maïnh nôi Chuùa, Ñaáng ban moïi ôn an uûi.

Buoåi tieáp kieán keát thuùc vaøo luùc 11 giôø tröa, vôùi Kinh Laïy Cha vaø Pheùp laønh cuûa ÑTC vaø caùc giaùm muïc hieän dieän. Sau ñoù, ÑTC trôû veà Nhaø Nghæ Maùt taïi Castelgandolfo.


Back to Radio Veritas Asia Home Page