ÑTC nhaéc ñeán
caùc bieán coá cuûa Giaùo Hoäi trong naêm 1998
nhaân dòp tieáp Giaùo Trieàu Roma
ñeán chuùc Leã Giaùng Sinh vaø Naêm Môùi 1999

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC tieáp Giaùo Trieàu Roma ñeán chuùc Leã Giaùng Sinh vaø Naêm Môùi 1999.

Vatican - 22.12.98 - Luùc 11 giôø saùng thöù Ba 22 thaùng 12/1998, trong Phoøng Khaùnh Tieát Clementina, ÑTC tieáp caùc Ñöùc Hoàng Y, Toång Giaùm Muïc, Giaùm Muïc vaø caùc Vieân Chöùc thuoäc Giaùo Trieàu Roma ñeán chuùc möøng Leã Giaùng Sinh vaø Naêm Môùi 1999.

Trong dieãn vaên daøi ñoïc cho Giaùo Trieàu , ÑTC nhaéc laïi raèng: cuoäc gaëp gôõ naøy laø moät cuoäc gaëp gôõ coù tính caùch gia ñình aám cuùng. Giaùo Hoäi ñöôïc Coâng Ñoàng goïi laø "Casa e Famiglia" (Nhaø ÔÛ vaø Gia Ñình). Trong nhaø naøy, trong gia ñình naøy, Giaùo Trieàu Roma laø moät bieåu loä ñaëc bieät. ÑTC noùi: "Thöïc söï, ñaây laø nôi caùc giaùm muïc treân caû theá giôùi ñeán vieáng thaêm (Ad Limina) vaø cuõng ñeán vì nhöõng cuoäc gaëp gôõ thöôøng leä vaø ngoaïi leä, nhö vöøa xaåy ra trong Khoùa Hoïp khoaùng ñaïi cuûa Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc veà Chaâu Ñaïi Döông vaø, tröôùc ñoù, caùc Khoùa Hoïp Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc veà caùc Luïc Ñòa khaùc. Ñuùng vaäy, Toøa Thaùnh muoán laø nhaø ôû cuûa taát caû Giaùo Hoäi, trong Giaùo Hoäi naøy chuùng ta soát saéng chôø ñôïi vieäc Con Thieân Chuùa sinh ra".

Sau ñoù, ÑTC nhaán maïnh raèng: bieán coá Toaøn Xaù tôùi ñaây phaûi tìm ñöôïc trong taát caû Giaùo Hoäi vaø caùch rieâng trong Giaùo Trieàu moät baàu khí chôø ñôïi vaø loøng nhieät thaønh ñaëc bieät. Veà ñieåm naøy, ÑTC gôïi laïi vôùi söï haøi loøng cuûa ngaøi veà caùc saùng kieán chuaån bò Naêm Thaùnh, thí duï nhö, trong Giaùo Phaän Roma, coù nhöõng chieán dòch giaûng tuaàn ñaïi phuùc. Vaø ngaøi cuõng nhaéc qua ñeán 20 naêm Trieàu Giaùo Hoaøng cuûa ngaøi. "Trong dòp kyû nieäm 20 naêm naøy, toâi caûm thaáy ñöôïc bao vaây baèng tình yeâu meán cuûa taát caû Giaùo Hoäi Coâng Giaùo, luoân luoân gaàn guõi toâi baèng lôøi caàu nguyeän vaø baèng raát nhieàu cöû chæ tham döï caùch soát saéng".

Ngoaøi nhöõng cöû chæ yeâu meán cuûa caùc Coäng Ñoàng Giaùo Hoäi, ÑTC nhaéc laïi vôùi loøng bieát ôn nhöõng lôøi chuùc möøng do ñaïi dieän caùc toân giaùo, caùc vò quoác tröôûng, caùc nhaân vaät chính trò, vaên hoùa, kinh teá cuõng nhö caùc tö nhaân, caû caùc treû em vaø nhöõng ngöôøi ñau khoå vaø beänh nhaân göûi ñeán ngaøi.

Sau ñoù, ÑTC nhìn laïi nhöõng kinh nghieäm muïc vuï chính trong naêm 1998 saép keát thuùc, baét ñaàu baèng caùc chuyeán vieáng thaêm, tröôùc heát taïi Cuba cuoái thaùng Gieâng 1998; chuyeán vieáng thaêm naøy ñaõ gôïi leân moät ñaø tieán ñaày höùa heïn veà cuoäc canh taân thieâng lieâng. Roài ñeán chuyeán vieáng thaêm Nigeria ñeå toân phong Cha Cyprian Tansi leân baäc Chaân Phöôùc; tieáp ñeán chuyeán vieáng thaêm AÙo Quoác ñeå toân phong ba Chaân Phöôùc cuûa quoác gia naøy vaø sau cuøng chuyeán vieáng thaêm taïi Coäng Hoøa Croat cuõng ñeå toân phong Ñöùc Hoàng Y Alojzije Stepinac, Töû Ñaïo döôùi cheá ñoä coäng saûn, leân baäc Chaân Phöôùc. Trong tay Chuùa Quan Phoøng, ÑTC phuù thaùc caùc chuyeán vieáng thaêm trong naêm 1999 tôùi ñaây, ñöôïc khôûi söï baèng cuoäc haønh höông taïi Ñeàn Thaùnh Ñöùc Meï Guadalupe beân Mexico, ñeå coâng boá Vaên Kieän Haäu Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Chaâu Myõ vaø sau ñoù vieáng thaêm Toång Giaùo Phaän Saint-Louis (bang Missouri -Hoa Kyø) vaøo cuoái thaùng Gieâng 1999.

Trong söù meänh rao giaûng Tin Möøng, ÑTC nhaéc ñeán Thoâng Ñieäp ñöôïc coâng boá môùi ñaây coù töïa ñeà laø Ñöùc Tin vaø Lyù Trí (Fides et Ratio). Vôùi vaên kieän naøy ÑTC muoán bieåu loä söï tín nhieäm nôi caùc noã löïc cuûa tö töôûng con ngöôøi, vöøa môøi goïi ngöôøi thôøi nay taùi khaùm phaù vai troø cuûa lyù trí vaø coâng nhaän nôi ñöùc tin moät "baïn ñoàng haønh quí giaù" treân con ñöôøng tieán ñeán chaân lyù. Nhöõng chöùng nhaân cuûa chaân lyù Phuùc AÂm laø nhöõng Vò Chaân Phöôùc vaø Hieån Thaùnh ñöôïc toân phong tröôùc ñaây vaø trong naêm 1998. Cuøng vôùi nhöõng vò naøy, ÑTC nhaéc caùch rieâng ñeán Thaùnh Nöõ Teâreâsa Benedicta Thaùnh Giaù vôùi nhöõng lôøi nhö sau: Trong caùc Vò Thaùnh naøy, toâi muoán nhaéc laïi caùch rieâng Nöõ Tu Benedicta Thaùnh Giaù, Edith Stein, phuï nöõ Do Thaùi, trieát gia, nöõ tu doøng kín, töû ñaïo. Trong moät theá kyû bò ñaûo loän nhö theá kyû chuùng ta ñang soáng, thaùnh nöõ xuaát hieän tröôùc maét chuùng ta ñeå môøi goïi chuùng ta ñi vaøo cöûa heïp cuûa vieäc suy tö vaø cuûa vieäc chaáp nhaän Thaùnh Giaù, nhöng khoâng bao giôø baèng vieäc taùch lìa khoûi loøng yeâu meán chaân lyù, ñeå khoâng lieàu ñi ñeán söï doái traù huûy hoaïi".

Nghó ñeán taát caû nhöõng ai ñau khoå taïi Chaâu AÙ, Chaâu Phi vaø Chaâu Myõ vaø nhieàu luùc phaûi traû giaù baèng vieäc ñoå maùu ñeå trung thaønh vôùi Chuùa Kitoâ vaø Giaùo Hoäi trong naêm 1998 naøy, ÑTC cuõng nhaéc ñeán taát caû nhöõng ai ñang noã löïc laøm cho tình yeâu thöông cuûa Thieân Chuùa ñoái vôùi moïi ngöôøi trôû neân cuï theå hôn baèng vieäc phuïc vuï trung thaønh, nhieàu luùc khieâm toán vaø aâm thaàm, nhaát laø trong dòp xaåy ra nhöõng thieân tai phaù hoaïi, nhö traän baõo Mitch taïi Trung Myõ Chaâu. ÑTC cuõng nghó ñeán vieäc hieäp nhaát caùc tín höõu Kitoâ, baèng vieäc keå laïi nhieàu cuoäc gaëp gôõ vaø saùng kieán ñaïi keát, ñaõ giuùp vaøo vieäc cuûng coá trong naêm 1998 baàu khí chuù yù ñeán vieäc ñoái thoaïi. ÑTC noùi: "Trong vieäc ñeà cao, vôùi nieàm an vui, söï coäng taùc bình thaûn hieän ñang ñöôïc thieât laäp giöõa caùc tín höõu tin kính Chuùa Kitoâ, toâi caàu chuùc raèng chuùng ta coù theå höôûng moät muøa hieäp nhaát môùi qua söï thuùc ñaåy cuûa Ñaïi Toaøn Xaù".

Sau cuøng, ÑTC baøy toû söï bieát ôn cuûa ngaøi ñoái vôùi caùc vò coäng taùc taïi Giaùo Trieàu Roma; nhôø ñoù ngaøi coù theå thi haønh caùch cuï theå söù meänh lamø "vieân ñaù", treân ñoù Giaùo Hoäi Chuùa Kitoâ ñöôïc xaây döïng vaø coù theå thi haønh söù meänh cuûng coá, naêng ñôõ vaø höôùng daãn anh em mình trong ñöùc tin. "Toâi muoán caûm ôn anh em caùch rieâng veà loøng quaûng ñaïi, veà sôû tröôøng vaø veà söï aâm thaàm phuïc vuï Toøa Thaùnh".

Traùi vôùi söï pheâ phaùn lo laéng cuûa nhieàu ngöôøi, dieãn vaên cuûa ÑTC ñoïc cho Giaùo Trieàu hoâm saùng thöù Ba 22 thaùng 12/1998, bieåu loäï söï laïc quan cuûa ngaøi veà töông lai. Ngaøi môøi moïi nguôøi moät laàn nöõa haõy nhìn vôùi con maét ñaày ngaïc nhieân Maàu Nhieäm Giaùng Sinh cuûa Chuùa; caû trong naêm nay nöõa, Chuùa vaãn luoân mang ñeán cho chuùng ta ôn cuûa nieàm an vui.

Tröôùc khi ÑTC ñoïc dieãn vaên, thì Ñöùc Hoàng Y Bernardin Gantin, Nieân Tröôûng Hoàng Y Ñoaøn, ñoïc dieãn vaên chuùc möøng. Ñaây laø moät dieãn vaên ñaày xuùc ñoäng, caûm meán. Ñöùc Hoàng Y noùi: "Tröôùc heát, chuùng con muoán noùi leân vôùi ÑTC, khoâng bao giôø nhö trong naêm nay 1998, naêm saép keát thuùc, chuùng con caûm thaáy, moät caùch maïnh meõ vaø saâu xa nhö vaäy, (caûm thaáy) taát caû nhöõng gì Chuùa Thaùnh Thaàn thöïc hieän nôi ÑTC vaø cho chuùng con, töø ngaøy ÑTC ñöôïc choïn leân Ngai Toøa Thaùnh Pheâroâ".

Sau khi thuaät laïi nhöõng daán thaân chính cuûa ÑTC trong naêm 1998, Ñöùc Hoàng Y noùi: "Naêm thaùng qua ñi nhanh choùng... Vaø neáu chæ mình Thieân Chuùa laø khoâng giaø ñi bao giôø, thì ôn thaùnh vaø söùc maïnh cuûa Thaàn Khí cuûa Ngöôøi bieát naâng ñôõ vaø giöõ laïi tuoåi xuaân xanh baát taän cuûa caùc taâm hoàn, nôi maø Ngöôøi truù nguï beân trong. Chuùng con tin raèng: lôøi caàu nguyeän cuûa taát caû Giaùo Hoäi cho Pheâroâ, bò khom löng döôùi söùc ñeø cuûa gaùnh naëng, nhöng vaãn luoân luoân ñöùng vöõng vôùi söï can ñaûm laï luøng vaø vôùi ñöùc tin baát khuaát, seõ ñöôïc chaáp nhaän, ñeå mang laïi nieàm an vui vaø söï ích lôïi cho toaøn Daân Chuùa".


Back to Radio Veritas Asia Home Page