Cuoäc gaëp gôõ quoác teá
laàn thöù boán cuûa caùc linh muïc
höôùng veà Gieârusalem

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Cuoäc gaëp gôõ quoác teá laàn thöù boán cuûa caùc linh muïc höôùng veà Gieârusalem.

Vatican - 16.07.98 - Ñöùc Toång Giaùm Muïc Crescenzo Sepe, hieän laø Toång Thö Kyù UÛy Ban trung öông Naêm Thaùnh, tröôùc ñoù laø Thöù Kyù Boä Giaùo Só , vaø laø ngöôøi coå voõ vaø toå chöùc caùc cuoäc gaëp gôõ quoác teá caùc linh muïc töø tröôùc ñeán nay: laàn thöù nhaát taïi Fatima naêm 1996, laàn gaëp gôõ thöù hai taïi Yamoussoukro naêm 1997 vaø taïi Guadalupe naêm 1998. Trong nhöõng ngaøy vöøa qua, Ñöùc Toång Giaùm Muïc ñaõ tham döï cuoäc gaëp gôõ taïi Mexico. Ñaùp laïi cuoäc phoûng vaán cuûa Ñaøi Vatican, Ñöùc Cha Sepe tuyeân boá:

"Cuoäc gaëp gôõ taïi Guadalupe, trong ñaëc tính cuûa noù, ñaõ ñeà cao nhöõng khía caïnh thöïc haønh, toâi coù theå noùi, lieân heä caùch rieâng ñeán taát caû thöïc taïi khoâng nhöõng cuûa Chaâu Myõ Latinh, vaø cuûa caû Baéc Myõ nöõa. Toâi muoán noùi: taïi ñaây, chuùng toâi coù caûm giaùc, hay noùi ñuùng hôn nöõa, chuùng toâi coù theå thaáy roõ caùc linh muïc Chaâu Myõ Latinh soáng nhö theá naøo chöùc Linh Muïc maø hoï ñaõ laõnh nhaän, trong boái caûnh rieâng bieät vaø vôùi nhöõng khoù khaên vaø nhöõng nieàm vui rieâng cuûa Luïc ñòa naøy".

Ñöùc Toång Giaùm Muïc noùi tieáp. "Naêm ngoaùi taïi Yamoussoukro, ngoaøi linh ñaïo chung cho caùc linh muïc, chuùng toâi thaáy coù moät linh ñaïo rieâng bieät, moät linh ñaïo höùa veà hoaøn toaøn Chaâu Phi. Nhöng caû Linh Ñaïo Phi Chaâu, caû Linh Ñaïo Myõ Chaâu, caùch rieâng Chaâu Myõ Latinh, laø nhöõng taøi saûn lôùn lao maø caùc linh muïc khaùc, ñeán töø Chaâu AÂu, Chaâu AÙ ñaõ tìm ñöôïc, trong söï trao ñoåi nhöõng kinh nghieäm, moät söï phong phuù raát ñaùng keå cho Thöøa Taùc Vuï cuûa linh muïc vaø nhaát laø cho ñôøi soáng thieâng lieâng saâu xa hôn".

Noùi ñeán vieäc toå chöùc, Ñöùc Toång Giaùm Muïc cho bieát: vieäc toå chöùc taïi Guadalupe naêm nay, phaûn chieáu, trong thöïc haønh, vieäc toå chöùc naêm ngoaùi taïi Yamoussoukro, trong yù nghóa naøy, laø ñöôïc taäp trung nhieàu vaøo chieàu kích Thaùnh Theå, nghóa laø vieäc cöû haønh Thaùnh Leã, giôø chaàu Thaùnh Theå vaø caû nhöõng ñeà taøi lieân heä ñeán caùc vaán ñeà hieän nay cuûa chöùc linh muïc Coâng Giaùo. Ñieåm ñaùng löu yù hôn taïi Guadalupe laø Kinh Maân Coâi vaø Ñaøng Thaùnh Giaù suy ngaém vaø vieäc trao ñoåi veà nhöõng nhaän xeùt do caùc linh muïc neâu leân, lieân heä ñeán caùch soáng Thöøa Taùc Vuï Linh Muïc tröôùc theàm cuûa Ngaøn Naêm thöù ba. Thöïc söï caùi chung cho caùc cuoäc gaëp gôõ quoác teá naøy laø vieãn töôïng cuûa Naêm 2000, töùc laø vieäc taùi rao giaûng Tin Möøng vaø vieäc chuaån bò caùc linh muïc löôùt thaéng caùc thaùch ñoá cuûa Ngaøn Naêm thöù ba.

Sau cuoäc gaëp gôõ taïi Guadalupe, söï chuù yù nay ñöôïc chuyeån veà Gieârusalem, ñòa dieåm gaàn cuoái cuøng cuûa cuoäc gaëp gôõ quoác teá. Cuoäc gaëp gôõ sau cuøng seõ ñöôïc toå chöùc ôû Roma vaøo Naêm 2000. Taïi Gieârusalem, cuoäc gaëp gôõ muoán coù ñoù, lieân luïy AÙ Chaâu; nhöng vieäc löïa choïn ñòa ñieåm naøy thöïc ra vì Gieârusalem coù nghóa laø "Coenaculum" (Nhaø Tieäc Ly), "Calvarium" (nôi Chuùa chòu ñoùng ñanh vaø chòu cheát) vaø coøn coù nghóa laø "Risurrectio Christi" (Vieäc Chuùa phuïc sinh). Ñöùc Toång Giaùm Muïc Sepe giaûi thích:

"Chuùng toâi muoán ñi Gieârusalem ñeå muùc kín taän nguoàn maïch Chöùc Linh Muïc, nghóa laø töø Nhaø Tieäc Ly, söùc maïnh kia, moät söùc maïnh phaûi trôû neân ñoäng löïc chính vaø neàn taûng cho thöøa taùc vuï, thöøa taùc vuï naøy phaûi moãi ngaøy moãi ñöôïc nhaäp theå vaøo thöïc taïi, nhöng cuõng phaûi phaûn chieáu luoân luoân thaùnh yù Chuùa Kitoâ, Ñaáng ñaõ goïi chuùng toâi laøm linh muïc cuûa Ngöôøi. Vì theá coù theå noùi veà moät vieäc trôû veà nguoàn goác rieâng cuûa mình ñeå soáng thöøa taùc vuï linh muïc trong thôøi ñaïi naøy, trong Naêm 2000, vaø ño ñoù, trong boái caûnh rieâng cuûa xaõ hoäi ngaøy nay. Gieârusalem coøn coù nghóa naøy nöõa: moät yù thöùc maïnh meõ hôn cuûa Thöøa taùc vuï rieâng, cuõng coù nghóa: moät yù chí cöông quyeát hôn soáng con döøôøng tu ñöùc cuûa linh muïc, baèng caùch ñöøng ñeå mình bò loâi cuoán theo nhöõng caùm doã cuûa thôøi ñaïi, laøm haï giaù vaø sai laïc yù nghóa maàu nhieäm cuûa chöùc Linh Muïc Coâng Giaùo".

Cuoäc gaëp gôõ taïi Gieârusalem - theo döï tính - seõ raát ñoâng, haàu nhö taát caû caùc linh muïc (hôn hai ngaøn) tham döï cuoäc gaëp gôõ Guadalupe ñaõ xin ghi teân, khoâng keå caùc nôi khaùc. Hieän nay ñang tính ñeán vaán ñeà toå chöùc, laøm sao giaûi quyeát ñöôïc caùc vaán ñeà kyõ thuaät. Ngaøy khai maïc cuoäc gaëp gôõ Gieârusalem coù theå seõ ñöôïc aán ñònh vaøo nhöõng tuaàn ñaàu thaùng 7, vì trong thôøi gian naøy caùc linh muïc ít maéc coâng vieäc muïc vuï hôn.


Back to Radio Veritas Asia Home Page