ÑTC göûi söù ñieäp
cho Khoùa hoïp khoaùng ñaïi hoïp ngoaïi leä
cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc YÙ

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

THÔØI SÖÏ: ÑTC göûi söù ñieäp cho Khoùa hoïp khoaùng ñaïi hoïp ngoaïi leä cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc YÙ.

Khoùa hoïp khoaùng ñaïi ngoaïi leä cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc YÙ ñaõ ñöôïc khai maïc chieàu thöù Hai vöøa qua, muøng 9 thaùng 11/1998, taïi Collevalenza (tænh Perugia) mieàn trung nöôùc YÙ, vôùi baøi dieãn vaên khai maïc cuûa Ñöùc Hoàng Y Camillo Ruini, chuû tòch Hoäi Ñoàng, ñoïc tröôùc khoaûng 300 vò chuû chaên cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi YÙ.

Tröôùc ñoù, Ñöùc Hoàng Y Chuû Tòch ñoïc söù ñieäp cuûa ÑTC göûi cho caùc vò tham döï Khoùa Hoïp khoaùng ñaïi. Vì khoâng theå ñích thaân hieän dieän ñöôïc, neân ÑTC göûi söù ñieäp cho caùc vò tham döï, trong ñoù ngaøi nhaán maïnh ñeán moät soá vaán ñeà ñöôïc thaûo luaän caùch rieâng trong Khoùa ngoaïi leä naøy nhö: vaán ñeà giaùo duïc giôùi treû, vaán ñeà gia ñình, vaán ñeà tröôøng Coâng Giaùo.

Theo cuoäc thaêm doø daân yù do nhaät baùo Töông Lai (Avvenire) soá ra ngaøy 10.11.98, thöïc hieän , coù tôùi 77% thanh nieân YÙ tin Thieân Chuùa; nhöng vieäc soáng ñöùc tin coøn quaù thaáp: chæ coù 22% döï thaùnh leã caùc ngaøy Chuùa Nhaät. Vì theá, veà vaán ñeà giaùo duïc giôùi treû, ÑTC vieát: "Vieäc giaùo duïc thanh nieân veà ñöùc tin laø ñeà taøi chính cuûa Khoùa Hoïp laàn naøy. Ñeà taøi naøy ñöôïc ñaët trong khung caûnh cuûa vieäc chuaån bò Ngaøy theá giôùi Thanh Nieân, ñöôïc toå chöùc taïi Roma vaøo naêm 2000. Muïc tieâu neàn taûng cuûa Naêm Ñaïi Toaøn Xaù laø cuûng coá vaø ñaåy maïnh theâm vieäc rao giaûng Tin Möøng vaø vieäc minh chöùng ñöùc tin nôi Chuùa Gieâsu Kitoâ, Ñaáng Cöùu Theá duy nhaát cuûa nhaân loaïi trong Ngaøn Naêm môùi. Söù vuï naøy ñöôïc trao phoù caùch rieâng cho giôùi treû, laø nhöõng keû coù traùch nhieäm taïo neân boä maët Kitoâ môùi cho neàn vaên minh töông lai". Thaønh laäp Ngaøy theá giôùi Thanh Nieân, ÑTC nhìn xa thaáy roäng vaø ngaøi vaãn thöôøng noùi vôùi giôùi treû raèng: "Caùc con laø töông lai Quoác Gia, töông lai Giaùo Hoäi, töông lai Theá Giôùi". Thöïc vaäy, giôùi treû ngaøy nay seõ laø nhöõng ngöôøi laõnh ñaïo Quoác Gia, Giaùo Hoäi vaø Theá Giôùi ngaøy mai. Xaõ hoäi laønh maïnh, theá giôùi bình an vaø tieán boä treân con ñöôøng ñaïo ñöùc, luaân lyù, taát caû ñeàu nhôø vaøo vieäc huaán luyeän giôùi treû.

Nhaéc ñeán Thoâng Ñieäp "Fides et Ratio" (veà moái lieân quan giöõa Ñöùc Tin vaø Lyù Trí) vöøa môùi ñöôïc ban haønh, ÑTC noùi: Vaên kieän naøy giuùp ñaøo saâu moái lieân quan giöõa maïc khaûi cuûa Thieân Chuùa vaø trí tueä con ngöôøi. Do caùc moái quan heä naøy, chöông trình vaên hoùa cuûa Giaùo Hoäi taïi YÙ vaø nhöõng saùng kieán cuûa caùc phöông tieän truyeàn thoâng xaõ hoäi coù theå laõnh nhaän ñöôïc moät ñaø thuùc ñaåy cho vieäc phaùt trieån, vaø nhaát laø giuùp cho giôùi treû coù moät loái thoaùt ra khoûi moâi tröôøng quaù nhoû heïp cuûa söï chuû quan, baèng vieäc tìm ra moät chaân trôøi chung vaø môùi veà Chaân Lyù vaø veà caùc giaù trò, ñeå cuøng chia seû vaø cuøng hoaït ñoäng.

Vaán ñeà thöù hai cuõng raát quan troïng vaø gaây nhieàu lo laéng cho chính ÑTC vaø caùc vò chuû chaên khoâng rieâng taïi YÙ, nhöng treân caû theá giôùi laø vaán ñeà gia ñình. ÑTC vieát: "Toâi nghó caùch rieâng ñeán gia ñình, ñöôïc thieát laäp treân Hoân Nhaân, ngaøy nay taïo neân gia taøi quí giaù vaø quan troïng hôn caû, maø Nöôùc YÙ ñang ñöôïc höôûng nhôø; nhöng tieác thay, cho tôùi luùc naøy gia ñình ít ñöôïc giuùp ñôõ vì söï yeáu ôùt cuûa ñöôøng loái chính trò veà gia ñình; hôn nöõa gia ñình coøn bò nhieàu taán coâng baèng nhieàu caùch: treân bình dieän vaên hoùa, chính trò, luaät phaùp vaø haønh chaùnh".

Lieân heä maät thieát vôùi vaán ñeà gia ñình laø vaán ñeà baûo veä söï soáng, töø luùc thuï thai trong loøng meï cho tôùi caùi cheát töï nhieân. Bieát bao laàn ÑTC leân tieáng choáng laïi vieäc hôïp thöùc hoùa phaù thai vaø vieäc laøm cho cheát eâm dòu, taïi YÙ cuõng nhö taïi caùc nöôùc khaùc treân theá giôùi. Ngaøy moàng Moät thaùng 8/1996 caùch ñaây hai naêm, luùc Quoác Hoäi Ba Lan, goàm ña soá daân bieåu cöïu coäng saûn, boû phieáu chaáp thuaän vieäc hôïp thöùc hoùa phaù thai, taïi Castelgandolfo, ÑTC ñaõ leân tieáng caûnh caùo: "Moät quoác gia saùt haïi treû em, con caùi cuûa mình, laø moät quoác gia khoâng coù töông lai". Nhöõng lôøi naøy khoâng phaûi chæ aùp duïng cho Ba Lan, maø cho taát caû caùc quoác gia treân theá giôùi hôïp thöùc hoùa vieäc phaù thai. Veà vaán ñeà naøy, ÑTC nhìn xa thaáy roäng. Ngaøi xaùc tín raèng: Muoán caûi toå xaõ hoäi, caàn phaûi baét ñaàu töø gia ñình.

Ngoaøi nhöõng dieãn vaên vaø nhöõng vaên kieän veà gia ñình, ÑTC coøn laäp Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh phuï traùch Hoân Nhaân vaø Gia Ñình, roài Vieän Cao Hoïc veà Hoân Nhaân vaø Gia Ñình, tröïc thuoäc vaøo Ñaïi Hoïc Lateran, chuyeân lo vieäc huaán luyeän caùc nhaân vieân muïc vuï Gia Ñình vaø Hoân Nhaân; ÑTC coøn laäp Ngaøy theá giôùi Gia Ñình, ñeå giuùp moïi ngöôøi yù thöùc veà söï quan troïng cuûa gia ñình, neàn taûng xaõ hoäi. Vaán ñeà quan troïng khaùc ñöôïc ñeà caäp ñeán trong söù ñieäp laø vaán ñeà tröôøng hoïc Coâng Giaùo: moät vaán ñeà ñöôïc tranh luaän nhieàu taïi YÙ trong luùc naøy. ÑTC vieát nhö sau: "Toâi nghó tôùi tröôøng Coâng Giaùo. Tröôøng Coâng Giaùo phaûi taùi khaùm phaù nhöõng muïc tieâu cao caû vaø vai troø quan troïng giaùo duïc cuûa mình, trong töï do hoaøn toaøn vaø trong söï bình ñaúng, nhö taïi caùc quoác gia Chaâu AÂu khaùc". Töø nhieàu naêm, tröôøng Coâng Giaùo tranh ñaáu ñeå ñöôïc quyeàn bình ñaêûng vaø söï giuùp ñôõ taøi chaùnh, ñeå coù theå chu toaøn söù meänh giaùo duïc vaø ñeå ñaùp laïi nhöõng ñoøi hoûi chính ñaùng cuûa caùc cha meï muoán moät neàn giaùo duïc ñaïo ñöùc vaø chaéc chaén cho con caùi mình. Vì thieáu taøi chaùnh vaø nhaân söï, nhieàu tröôøng Coâng Giaùo bò baét buoäc phaûi ñoùng cöûa. Taïi YÙ cuõng nhö taïi nhieàu quoác gia theá giôùi, tröôøng Coâng Giaùo coù moät truyeàn thoáng laâu ñôøi vaø coù coâng lôùn lao trong vieäc huaán luyeän caùc nhöõng coâng daân toát laønh vaø caû caùc vò laõnh ñaïo quoác gia nöõa. Naém giöõ ñoäc quyeàn giaùo duïc giôùi treû vaø nhoài soï hoï baèng nhöõng yù thöùc heä chính trò ñaûng phaùi... laø moät vi phaïm traàm troïng veà töï do cuûa con ngöôøi, cuûa gia ñình. Quyeàn giaùo duïc con caùi tröôùc heát laø quyeàn cuûa cha meï vaø laø moät quyeàn thieâng lieâng baát khaû xaâm phaïm. Gia ñình coù tröôùc vaø laø neàn taûng cuûa Xaõ Hoäi, cuûa Quoác Gia.

Trong phaàn keát thuùc söù ñieäp, ÑTC khuyeân caùc Giaùm Muïc YÙ haõy can ñaûm ñoái phoù vôùi caùc vaán ñeà khoù khaên tröôùc maét, ñöøng khöôùc töø söù meänh ñaõ ñöôïc trao phoù cho, ñöøng nhöôøng böôùc tröôùc nhöõng "thôøi trang" choùng qua; nhöng haõy cöông quyeát baùc boû chính saùch sai laàm muoán taùch bieät giöõa ñöùc tin, vaên hoùa vaø ñôøi soáng caù nhaân vaø xaõ hoäi. Haønh ñoäng trong hieäp thoâng vôùi nhau, vôùi taát caû caùc Giaùo Hoäi ñòa phöông vaø tieán ñi trong tình yeâu thöông vaø tín nhieäm, "chuùng ta seõ giuùp nöôùc YÙ khoûi laïc maát linh hoàn toân giaùo saâu xa vaø laøm cho gia taøi lôùn lao veà ñöùc tin vaø vaên hoùa, cuõng laø gia taøi quí giaù cho Chaâu AÂu vaø cho theá giôùi, ñem laïi nhieàu nhieàu hoa traùi toát laønh".


Back to Radio Veritas Asia Home Page