Congratulation
The new Auxiliary Bishop
of the diocese of Kaohsiung (Taiwan)
Reverend Fr Philip Huang Chao-Ming

(from Fides news, number issued on july 16,1998).

The new Auxiliary Bishop of the diocese of Kaohsiung (Taiwan) Reverend Fr Philip Huang Chao-Ming, was born on August 23rd 1954, in Fuli diocese of Hwalien. He attended Hwalien minor seminary and St Pius X major seminary in Tainan. He obtained a Licence in Pastoral Theology at the Pontifical Lateran University.

Ordained as priest on April 12th 1983, for the Hwalien diocese he has since ministered as follows: Rector of the minor seminary and Parish Priest at Pei-Ping; Student in Rome; Challencor and Vicar General of Hwalien; since 1995 Vice-Rector of Tapei Regional Major Seminary.

The diocese of Kaohsiung, created in 1961 is a suffragan of the metropolitan see of Taipei. It has an area of 5,723 sq km and a population of 3,530,790.

Although today there are only 45,187 Catholics, Kaohsiung is famous because it was here that the first missionaries arrived in the 17th century. They were Spanish Dominicans who set out from the Province of Fuken in southern China. And it was from here that about 140 years ago that evangelization was resumed after an interruption.

In the interior there are still a few entirely Catholic villages from where vocations have come and continue to come. There are 62 parishes, 86 priests, 144 women Religious and 27 major seminarians. The shrine of Our Lady of Wan-chin, elevated as Minor Basilica, is a centre of pilgrimage for the whole island.


ÑTC boå nhieäm Giaùm Muïc phuï taù Giaùo Phaän CAO HUØNG (Kaoshiung, Ñaøi Loan).

Vatican - 16.07.98. Thöù Naêm 16.07.98, ÑTC boå nhieäm Linh Muïc Philip Huang Chao-Ming, thuoäïc Haøng Giaùo Só giaùo phaän Hoa Lieân (Hwalien), laøm Giaùm Muïc phuï taù Giaùo Phaän Cao Huøng, laø Giaùo Phaän cuûa Ñöùc Hoàng Y Paul Ñan Quoác Tæ (Shan Kuo Hsi).

Cha Huang Chao-Ming naêm nay 44 tuoåi, thuï phong linh muïc naêm 1983, ñaäu cöû nhaân Thaàn Hoïc muïc vuï taïi Ñaïi Hoïc Lateranense ôû Roma, hieän laøm phoù giaùm ñoác Ñaïi Chuûng Vieän mieàn taïi Ñaøi Baéc. Tröôùc ñaây Cha cuõng ñaõ laøm Giaùm Ñoác Tieåu Chuûng Vieän vaø cha sôû.

Giaùo phaän Cao Huøng coù khoaûng 3 trieäu röôûi daân cö, trong ñoù coù 45 ngaøn ngöôøi Coâng Giaùo. Duø thuoäc thieåu soá, coäng ñoàng Coâng Giaùo Cao Huøng raát quan troïng vaø hoaït ñoäng. Giaùo phaän Cao Huøng ñöôïc chia thaønh 62 giaùo xöù do 82 linh muïc höôùng daãn, vôùi söï coäng taùc cuûa 144 Nöõ tu vaø 27 ñaïi chuûng sinh.

Ñeàn Thaùnh Ñöùc Meï Wan-Chin, ñöôïc caát nhaéc leân Tieåu Vöông Cung Thaùnh Ñöôøng, hieän nay trôû neân trung taâm Haønh Höông vaø Tu Ñöùc cho toaøn Ñaûo.

Vaøo theá kyû 16 caùc nhaø truyeàn giaùo ñaàu tieân ngöôøi Taây Ban Nha ñaõ ñeán Ñaûo Ñaøi Loan ñeå truyeàn giaùo. Caùch ñaây 140 naêm, caùc nhaø truyeàn giaùo khaùc laïi ñoå boä leân ñaûo naøy, ñeå tieáp tuïc coâng vieäc truyeàn giaùo bò giaùn ñoaïn. Thöïc söï trong ñaûo, luøc ñoù caùc ngaøi thaáy coù moät soá laøng maïc hoaøn toaøn Coâng Giaùo. Caùc laøng Coâng Giaùo naøy ñaõ cung caáp vaø coøn tieáp tuïc cung caáp nhieàu ôn keâu goïi linh muïc vaø tu doøng cho Giaùo Hoäi Ñaøi Loan.


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page