Huaán Ñöùc cuûa ÑTC
Giôø kinh Truyeàn Tin
Tröa Chuùa Nhaät 19/07/98
Ñi tìm Thieân Chuùa

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Huaán Ñöùc cuûa ÑTC giôø Kinh Truyeàn Tin Tröa Chuùa Nhaät 19/07/98 taïi BORNO.

Anh chò em raát thaân meán,
Vôùi nieàm vui to lôùn, hoâm nay toâi ñeán thaêm BORNO, nôi ñeïp ñeõ beân nhöõng ngoïn nuùi huøng vó höôùng veà trôøi cao. Toâi xin chaøo taát caø anh chò em sinh soáng taïi Borno, vaø caùm ôn anh chò em ñaõ tieáp röôùc toâi. Toâi cuõng chaøo nhöõng anh chò em ñeán ñaây trong muøa heø ñeå thôû baàu khí trong laønh vaø tìm laïi söùc khoûe giöõa caùc ñoài nuùi naày. Toâi cuõng xin gôûi lôøi chaøo ñeán taát caû moïi ngöôøi trong vuøng Val Camonica naày, vuøng coù nhieàu truyeàn thoáng toân giaùo vaø nhieàu veõ ñeïp thieân nhieân. Toâi xin chaøo ñaëc bieät Ñöùc Cha Bruno Foresti, giaùm muïc Brescia, Ñöùc Cha Vigilio Olmi, giaùm muïc phuï taù, vaø cha sôû Giuseppe Maffi. Toâi caùm ôn nhöõng lôøi cha vöøa noùi ñeå chaøo ñoùn toâi. Toâi cuõng vui möøng ñöôïc gaëp laïi nôi ñaây, taïi queâ höông cuûa ngaøi, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Giovanni Battista RE, nguôøi coäng taùc gaàn guõi, thaân meán nhaát vaø trung thaønh nhaát cuûa toâi.

Anh chò em thaân meán taïi BORNO, anh chò em ñaõ muoán ñoùn tieáp toâi tröôùc Nhaø Thôø Giaùo Xöù cuûa anh chò em. Nhaø Thôø naèm treân ñòa ñieåm cao nhìn xuoáng treân caùc daûi nhaø cuûa anh chò em, vaø nhö theá Nhaø Thôø Giaùo Xöù naày laø ñieåm quy chieáu coù yù nghóa cho ñöùc tin cuõng nhö cho lòch söû cuûa anh chò em. Töø nôi thaân yeâu naày, toâi muoán noùi vôùi taát caû moïi ngöôøi raèng: xin anh chò em haõy yeâu meán Ñöùc Tin cuûa mình, haõy laøm chöùng cho ñöùc tin moät caùch vui töôi, haõy laøm cho ñöùc tin ñöôïc soáng ñoäng, nhôø qua bôûi tình yeâu thöông huynh ñeä, söï tha thöù quaûng ñaïi, söï trôï giuùp hoå töông vaø tình lieân ñôùi.

Vôùi nhöõng anh chò em ñaõ lìa xa giaùo hoäi, hoaëc khoâng coøn tin töôûng nöõa, toâi muoán gôûi ñeán lôøi môøi goïi naày: xin anh chò em ñöøng sôï ñi tìm Thieân Chuùa, bôûi vì ngaøi ñang ñi tìm anh chò em vaø yeâu thöông anh chò em. Vôùi nhöõng ngöôøi treû, nieàm hy voïng cuûa ngaøn naêm thöù ba, toâi muoán ngoû lôøi vôùi caùc baïn nhö sau: xin caùc baïn haõy ñaàu tö toát cuoäc ñôøi cuûa mình; ñaây laø moät neùn baïc caàn ñöôïc laøm sinh lôïi; chuùng con haõy nhôù raèng con ngöôøi chæ soáng coù moät laàn maø thoâi.

Khi nghó ñeán caùc baïn treû, toâi cuõng nhôù laïi raèng Ñöùc Giovanni Battista Montini, sau laø Giaùo Hoaøng Phaoloâ VI, trong nhöõng naêm tuoåi treû, ñaõ thöôøng ñeán Borno naày nghæ heø cuøng vôùi cha meï. Naêm 1920, khoâng laâu sau khi ñöôïc thuï phong linh muïc, Ngaøi ñaõ daâng thaùnh leã trong Nhaø Thôø cuûa anh chò em ñaây. Naêm 1998 naày laø naêm kyûø nieäm 100 ngaøi sinh ra. Vaø trong khi chôø ñôïi ngaøy möøng leã long troïng taïi Brescia vaøo thaùng 9/1998 tôùi ñaây, thì ngay töø baây giôø, toâi muoán xin anh chò em haõy caàu nguyeän, ngoõ haàu theo göông cuûa ngaøi, nhieàu baïn treû taïi Borno, taïi Valle Camonica, vaø trong toaøn giaùo phaän Brescia, soáng theo maãu göông cuûa loøng gaén boù trung thaønh vaøo Chuùa trong con ñöôøng cuûa chöùc linh muïc hoaëc cuûa ñôøi taän hieán.

Anh chò em raát thaân meán, trong khung caûnh thieân nhieân ñeïp ñeõ naày, thaät laø deã höôùng caùi nhìn veà Ñaáng Taïo Hoùa vaø chuùc tuïng Ngaøi vì nhöõng vieäc ngaøi thöïc hieän. Trong toâng thö Dies Domini, Ngaøy cuûa Chuùa, toâi ñaõ laøm noåi baät raèng chính caùi nhìn chieâm nieäm naày phaûi laø ñaëc ñieåm cuûa Ngaøy Chuùa Nhaät, Ngaøy cuûa Chuùa.

Lôøi caàu chuùc cuûa toâi laø öôùc gì thôøi gian nghæ heø trôû thaønh thôøi thuaän tieän, ñeå khaùm phaù laïi yù nghóa Kitoâ cuûa ngaøy Chuùa Nhaät, ngaøy ñeå nghæ ngôi, nhöng nhaát laø ngaøy caàu nguyeän chung vôùi nhau; ñaây laø ngaøy trong ñoù Chuùa Kitoâ Phuïc Sinh ñoå traøn nieàm vui vaø hy voïng xuoáng treân chuùng ta; ñaây laø ngaøy ñöôïc trao ban cho con ngöôøi, ñeå laøm ích cho con ngöôøi.

Nguyeän xin meï Maria, maø chuùng ta ñeán caàu khaån vôùi lôøi kinh Truyeàn Tin, xin Meï giuùp chuùng ta trong söï daán thaân ñaøo saâu ñôøi soáng thieâng lieâng, vaø trôï giuùp cho taát caû anh chò em bieát luoân laøm soáng laïi ñöùc tin vaø söï gaén boù vôùi nhöõng giaù trò Kitoâ, laø nhöõng giaù trò naèm ôû goác reã cuûa Borno cuõng nhö cuûa nhöõng truyeàn thoáng cuûa queâ höông anh chò em, nôi raát phong phuù veà loøng ñaïo ñöùc vaø loøng trung thaønh cuï theå vôùi Phuùc AÂm Chuùa.


Back to Radio Veritas Asia Home Page