Huaán Ñöùc cuûa ÑTC
giôø Kinh Truyeàn Tin
Tröa Chuùa Nhaät 29/11/98

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Huaán Ñöùc cuûa ÑTC giôø Kinh Truyeàn Tin Tröa Chuùa Nhaät 29/11/98: Chuùa Nhaät I Muøa Voïng, Naêm A. ÑTC nhaéc ñeán naêm thöù ba cuûa Tam Nieân chuaån bò Naêm Thaùnh 2000. Naêm thöù ba naày (1999) ñöôïc daønh cho Thieân Chuùa Cha. Môû ñaàu baøi huaán ñöùc tröôùc khi ñoïc kinh truyeàn tin tröa Chuùa Nhaät, ÑTC ñaõ noùi nhö sau:

1. Anh chò em thaân meán, vôùi Muøa Voïng baét ñaàu, Giaùo Hoäi baét ñaàu Naêm Phuïng Vuï môùi. Ñaây laø naêm cuûa Giaùo Hoäi, ñöôïc quy höôùng veà hai Maàu Nhieäm Nhaäp Theå vaø Cöùu Chuoäc, Giaùng Sinh vaø Phuïc Sinh. Ñaây laø thôøi gian cuûa Thieân Chuùa, ñöôïc trao ban cho con ngöôøi, ngoõ haàu nhöõng coâng vieäc vaø nhöõng ngaøy thaùng ñöôïc môû ra ñoùn nhaän Ñaáng Haèng Höõu. Keå töø giaây phuùt Thieân Chuùa laøm ngöôøi vaø böôùc vaøo trong thôøi gian, nhöõng chu kyø cuûa naêm thaùng, cuûa caùc theá kyû vaø cuûa nhöõng ngaøn naêm, ñeàu nhaän ñöôïc yù nghóa vaø ñònh höôùng cuûa chuùng: toaøn theå vuõ truï, sau khi ñaõ ñöôïc taïo döïng vaø cöùu chuoäc bôûi Thieân Chuùa, ñang tieán böôùc ñeán luùc vieân maõn; vaø söï vieân maõn naày phaàn naøo ñaõ ñöôïc thöïc hieän tröôùc trong Maàu Nhieäm Vöôït Qua cuûa Chuùa Kitoâ.

Taát caû nhöõng ñieàu naày laø moät chöông trình cuûa tình yeâu thöông, vaø nhö theá khoâng ñöôïc thöïc hieän moät caùch cöùng ngaéc do theo ñònh meänh, nhöng trong söï töï do, vaø nhö theá trong khung caûnh cuûa moät cuoäc chieán bi thaûm giöõa thieän vaø aùc. Moãi moät ngöôøi ñeàu ñöôïc môøi goïi ñoùng goùp phaàn saün saøng cuûa mình tuaân theo yù ñònh cuûa Thieân Chuùa, theo maãu göông Meï Maria raát thaùnh, Ñaáng ñaõ ñoùn nhaän Ngoâi Lôøi Nhaäp Theå vaø nhö theá trôû thaønh baø Eâvaø môùi, Meï cuûa nhaân loaïi ñaõ ñöôïc cöùu chuoäc.

2. Muøa Voïng ñöôïc baét ñaàu vôùi Chuùa Nhaät I Muøa Voïng, coù mang laáy moät yù nghóa ñaëc bieät, bôûi vì ñaây laø Naêm Cuoái Cuøng cuûa Ngaøn Naêm Thöù Hai. Caùi nhìn cuûa nhöõng ngöôøi Kitoâ vaø cuûa taát caû moïi ngöôøi ñöôïc thu huùt bôûi Naêm Toaøn Xaù ñang gaàn keà, Naêm cöû haønh hai ngaøn naêm bieán coá Nhaäp Theå cuûa Con Thieân Chuùa.

Naêm 1999 keát thuùc tam nieân chuaån bò lieàn ngay cho bieán coá lòch söû vaø thieâng lieâng naày: sau Naêm daønh cho Chuùa Gieâsu Kitoâ vaø naêm daønh cho Chuùa Thaùnh Thaàn, thì naêm 1999 naày daønh cho Thieân Chuùa Cha. Toâi môøi goïi taát caû haõy thöïc hieän moät cuoäc haønh höông noäi taâm tieán veà Nhaø Cha treân trôøi, Ñaáng giaøu loøng nhaân töø; ñaây laø moät cuoäc haønh höông ñeå hoaùn caûi trong ñöùc baùc aùi, trong söï chia seû vôùi nhöõng anh chò em ngheøo cuøng nhaát vaø trong söï ñoái thoaïi vôùi anh chò em.

3. Trong khung caûnh naày, vieäc toå chöùc "Chieán Dòch Ñaïi Phuùc" maø toâi ñaõ khai maïc ñeå giuùp cho caùc tín höõu taïi Roma canh taân ñöùc tin chuaån bò möøng Naêm Thaùnh cuõng nhö ñeå rao giaûng Chuùa Kitoâ cho moïi ngöôøi daân thaønh Roma naày trong chính moâi tröôøng hoï sinh soáng, hoaït ñoäng, hoïc hoûi, laøm vieäc hay chòu ñau khoå.

Toâi khuyeán khích nhöõng anh chò em tình nguyeän truyeàn giaùo ñaõ daán thaân ñi thaêm caùc gia ñình, haõy cuûng coá hình thöùc quan troïng naày ñeå rao giaûng phuùc aâm, vaø ñoàng thôøi toâi môøi goïi caùc nhaø truyeàn giaùo naày cuõng nhö môøi goïi moãi ngöôøi Kitoâ ñang laøm vieäc - nguôøi lao ñoäng, keû daïy hoïc, caùc chuyeân vieân, caùc ngheä só, nhöõng nhaø buoân baùn - (toâi môøi goïi moãi ngöôøi Kitoâ ñang laøm vieäc) haõy trôû thaønh nhöõng keû chuû ñoäng tích cöïc cuûa chieán dòch Ñaïi Phuùc, trong chính moâi tröôøng hoaït ñoäng cuûa hoï.

Ñeå hoã trôï cho giai ñoaïn môùi naày cuûa Chieán Dòch Ñaïi Phuùc, toâi ñaõ vieát cho toaøn theå giaùo phaän Roma moät böùc thô noùi veà Tin Möøng cuûa Lao Ñoäng; Böùc Thô naày seõ ñöôïc coâng boá vaøo ngaøy leã Meï Voâ Nhieãm, muøng 8 thaùng 12/1998 naày. Böùc Thô naày muoán laø daáu chæ cho nieàm hy voïng, vaø laø moät lôøi môøi goïi coäng taùc giöõa taát caû nhöõng ai ñang hoaït ñoäng trong nhöõng laõnh vöïc khaùc nhau hoaëc nhöõng ai buoàn thay ñang bò thaát nghieäp vaø ñang coá gaéng tìm coâng aên vieäc laøm.

Chuùng ta haõy caàu xin Meï Maria, Ñöùc Nöõ Ñoàng Trinh luoân trung thaønh, xin meï giuùp chuùng ta soáng Muøa Voïng caùch toát ñeïp. Öôùc chi khi Chuùa ngöï ñeán, ngaøi khoâng gaëp chuùng ta soáng ñoùng kín trong söï laûnh ñaïm hay trong söï kieâu ngaïo, nhöng gaëp thaáy chuùng ta tænh thöùc ñôïi chôø vaø hoaït ñoäng höõu hieäu thöïc hieän tình yeâu thöông.

Sau nhöõng lôøi treân, ÑTC ñoïc kinh truyeàn tin vôùi caùc tín höõu hieän dieän vaø ban Pheùp Laønh cho hoï.


Back to Radio Veritas Asia Home Page