ÑTC tieáp
caùc vò tham döï Khoùa Hoïp khoaùng ñaïi
cuûa Boä Giaùo Só

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC tieáp caùc vò tham döï Khoùa Hoïp khoaùng ñaïi cuûa Boä Giaùo Só.

Vatican - 15.10.98 - Saùng thöù Naêm 15.10.98, trong Ñeàn Vatican, ÑTC tieáp 60 vò tham döï Khoùa Hoïp khoaùng ñaïi cuûa Boä Giaùo Só, do Ñöùc Hoàng Y Dario Castrillon Hoyos, Toång Tröôûng, höôùng daãn.

Trong dieãn vaên ñoïc cho caùc vò tham döï Khoùa Hoïp, ÑTC nhaán maïnh raèng: Chöùc Linh Muïc thöøa taùc, ôn ban vaø maàu nhieäm, trong Giaùo Hoäi Coâng Giaùo laø moät thöïc taïi khoâng theå thay theá ñöôïc; thöïc taïi naøy, do vieäc phong chöùc, ban cho linh muïc moät aán daáu rieâng bieät vaø khoâng theå xoùa nhoøa ñöôïc.

Nhaéc ñeán ñeà taøi cuûa Khoùa Hoïp Khoaùng Ñaïi: "Linh muïc, ngöôøi höôùng daãn coäng ñoàng Daân Chuùa, thaày giaûng daïy Lôøi Chuùa vaø thöøa taùc vieân cuûa caùc Bí Tích, trong vieãn töôïng cuûa vieäc taùi rao giaûng Tin Möøng", ÑTC noùi: Thaät laø moät ñeà taøi ñaõ ñöôïc löïa choïn ñuùng luùc vaø laø moät haønh ñoäng cuûa Chuùa Quan Phoøng, tröôùc nhöõng möu toan coâng khai hay ngaám ngaàm nhaèm laøm sai laïc taát caû bieán coá giaùo hoäi naøy". ÑTC giaûi thích: Thöïc ra, theo yù muoán cuûa Chuùa Kitoâ, Giaùo Hoäi laø moät xaõ hoäi phaåm traät, trong ñoù, moïi ngöôøi ñöôïc quyeàn höôûng cuõng moät phaåm giaù, khoâng phaûi moïi ngöôøi chuùng ta ñeàu coù nhöõng boån phaän nhö nhau, nhöng vôùi söï khaùc bieät veà thöøa taùc vuï, nghóa laø veà chöùc vuï hoaëc vieäc phuïc vuï; moãi ngöôøi trong chuùng ta haõy goùp coâng tuøy theo baäc rieâng cuûa mình vaøo vieäc minh chöùng Tin Möøng treân theá giôùi. ÑTC noùi: "Cô caáu cuûa Giaùo Hoäi vöôït haún caû kieåu maãu "daân chuû", laãn kieåu maãu "quaân chuû chuyeân cheá", bôûi vì Giaùo Hoäi ñöôïc thieát laäp treân "söï sai ñeán" cuûa Con Thieân Chuùa töø phía Chuùa Cha vaø treân vieäc trao phoù söù meänh qua ôn ban cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn cho Möôøi Hai Toâng Ñoà vaø caùc Vò Keá Nghieäp caùc ngaøi".

ÑTC nhaéc laïi giaùo huaán cuûa Coâng Ñoàng veà quyeàn bính: "vôùi quyeàn naøy Chuùa Kitoâ laøm cho Daân Ngöôøi lôùn leân, thaùnh hoùa vaø quaûn trò". Quyeàn naøy khoâng do töø döôùi vaø vì theá khoâng theå töï ñoäng ñònh nghóa do baát cöù moät ngöôøi naøo töø döôùi ban cho.

Vì theá, neáu moïi tín höõu ñöôïc môøi goïi chu toaøn söù meänh rao giaûng Tin Möøng, thì "Thöøa taùc vuï do vieäc Phong Chöùc" chu toaøn söù meänh naøy vôùi uy tín vaø vôùi ôn thaùnh: uy tín vaø ôn thaùnh khoâng ñeán bôûi söï thoâng thaùi vaø sôû tröôøng, tuy laø caàn thieát, nhöng bôûi vieäc phong chöùc. Vì theá "caên cöôùc vaø tính caùch ñaëc thuø cuûa moãi ngöôøi trong Coäng Ñoàng Giaùo Hoäi "caàn ñöôïc xaùc ñònh cho thaät roõ raøng".


Back to Radio Veritas Asia Home Page