Beá maïc
cuoâïc gaëp gôõ giôùi treû Myõ Chaâu
taïi Santiago beân Chileâ

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Beá maïc cuoâïc gaëp gôõ giôùi treû Myõ Chaâu taïi Santiago beân Chileâ.

Santiago de Chile - 12.10.98 - Cuoäc gaëp gôõ giôùi treû Chaâu Myõ trong 5 ngaøy ñaõ keát thuùc baèng buoåi canh thöùc chieàu thöù Baåy 10/10/98 vaø Thaùnh Leã troïng theå taïi Santiago de Chile, döôùi quyeàn chuû toïa cuûa Ñöùc Hoàng Y Angelo Sodano, Quoác Vuï Khanh Toøa Thaùnh, Ñaëc Söù cuûa ÑTC.

Trong buoåi leã keát thuùc, 500 ngaøn thanh nieân nam nöõ ñaõ ñöôïc nghe söù ñieäp cuûa ÑTC göûi cho hoï trong dòp naøy. Ngaøi noùi: "Caû Cha nöõa, Cha vui möøng bieát bao ñöôïc ñeán vôùi caùc con taïi Santiago de Chile". Vôùi lôøi naøy, ÑTC noùi leân nieàm vui vaø ñoàng thôøi noãi buoàn cuûa ngaøi, vì khoâng theå ñích thaân ñeán vôùi giôùi treû.

Vôùi 500 ngaøn thanh nieân nam nöõ laéng nghe söù ñieäp ñöôïc ghi baêng, ÑTC laëp laïi lôøi môøi goïi cuûa ngaøi "Caùc con haõy trôû neân nhöõng chuû choát cuûa lòch söû cuûa Ngaøn Naêm thöù ba. Cha bieát raèng: trong taâm hoàn caùc con coù moät öôùc muoán saâu xa veà tình lieân ñôùi vaø veà vieäc phuïc vuï tha nhaân. Ñaây laø ngaøy giôø, laø luùc caùc con noùi leân lôøi naøy "Taát caû cho Chuùa Kitoâ" vaø cuøng vôùi Ngöôøi xaây döïng lòch söû cuûa Chaâu Myõ môùi".

Sau ñoù, trong baøi giaûng Thaùnh Leã, Ñöùc Hoàng Y Sodano, ñaëc söù cuûa ÑTC, Ñaõ noùi vôùi giôùi treû raèng:

Tröôùc ngöôûng cöûa cuûa Ñaïi Toaøn Xaù naêm 2000, thôøi gian quan troïng vaø döùt khoaùt maø chuùng ta ñang soáng, "Theá heä cuûa caùc con laø theá heä ñöôïc môøi goïi trôû neân ngöôøi ñoùng vai troø chính cuûa Ngaøn Naêm môùi". Ñöùc Hoàng Y haân haïnh ñöôïc ñaïi dieän ÑTC ñem ñeán cho giôùi treû Chaâu Myõ lôøi chaøo thaêm vaø tình yeâu meán cuûa ngaøi.

Ñöùc Hoàng Y öôùc mong raèng Chaâu Myõ trôû neân luïc ñòa cuûa anh chò em vôùi nhau, bình ñaúng trong phaåm chöùc, trong toân troïng nhau vaø trong ñieàu kieän thuaän lôïi cuûa cuoâïc soáng.

Cuoái thaùnh leã, Ñöùc Hoàng Y Ñaëc Söù vui möøng vì nhöõng thaønh coâng toát ñeïp cuûa cuoäc gaëp gôõ. Ngaøi noùi: "Hoâm nay chuùng ta ñaõ thaáy moät Giaùo Hoäi hoaït ñoäng trong moät vöôøn ñaày söùc soáng, döôùi baàu trôøi cuûa Chileâ vaø cuûa Chaâu Myõ, moät Chaâu chieám tôùi nöûa daân soá Coâng Giaùo theá giôùi. Duø vaäy, chuùng ta khoâng ñöôïc pheùp nghæ ngôi, vì trong doøng lòch söû cuûa Giaùo Hoäi, thöôøng coù nhöõng khoù khaên lôùn lao xaåy ñeán; chæ coù daán thaân quaûng ñaïi vaø yù chí maïnh meõ môùi löôùt thaéng ñöôïc maø thoâi".


Back to Radio Veritas Asia Home Page