Huaán Ñöùc cuûa ÑTC
dòp tieáp kieán chung
saùng thöù Tö 26/08/98
Söï thuùc ñaåy cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Vaøi ñieåm ñaùng chuù yù trong baøi Huaán Ñöùc cuûa ÑTC dòp tieáp kieán chung saùng thöù Tö 26/08/98, taïi Roma.

"Lòch söû cöùu roãi laø lòch söû vieäc Thieân Chuùa töø töø thoâng ban chính mình cho con ngöôøi; söï thoâng ban chính mình naày ñaït ñeán choùp ñænh cuûa noù trong Chuùa Gieâsu Kitoâ. Trong Ngoâi Lôøi nhaäp theå laøm ngöôøi, Thieân Chuùa Cha muoán laøm cho taát caû moïi ngöôøi ñöôïc chia seû chính söï soáng cuûa Ngaøi; Thieân Chuùa muoán thoâng truyeàn chính mình, moät caùch vónh vieãn quyeát ñònh. Söï thoâng truyeàn chính mình nhö vöøa noùi ñöôïc thöïc hieän trong Chuùa Thaùnh Thaàn, moái giaây yeâu thöông giöõa söï ñôøi ñôøi vaø thôøi gian, giöõa Thieân Chuùa Ba Ngoâi vaø lòch söû. Neáu Thieân Chuùa, trong Thaùnh Thaàn cuûa Ngöôøi, môû roäng chính mình cho con ngöôøi, thì töø phía mình, con ngöôøi ñöôïc taïo döïng nhö laø chuû theå coù khaû naêng tieáp nhaän söï töï thoâng ban cuûa Thieân Chuùa. Nhö truyeàn thoáng suy tö Kitoâ cho bieát, con ngöôøi laø chuû theå "capax Dei", coù khaû naêng ñoùn nhaän Thieân Chuùa; coù khaû naêng bieát Thieân Chuùa vaø tieáp nhaän hoàng aân maø Ngaøi ban laø chính mình Ngaøi. Thaät vaäy, ñöôïc taïo döïng gioáng hình aûnh Thieân Chuùa, con ngöôøi coù khaû naêng soáng moái töông quan lieân ngoâi vò vôùi Thieân Chuùa, vaø coù khaû naêng ñaùp laïi, baèng söï vaâng phuïc ñaày moä meán yeâu thöông, (ñaùp laïi) moái töông quan giao öôùc maø Ñaáng Taïo Hoùa ñeà ra cho con ngöôøi."

"Neáu Thieân Chuùa, qua Chuùa Thaùnh Thaàn, thoâng ban chính mình cho con ngöôøi, thì con ngöôøi luoân luoân ñöôïc môøi goïi hieán daâng chính mình cho Thieân Chuùa vôùi troïn caû höõu theå mình. Vaø ñoù laø ôn goïi saâu xa nhaát cuûa con ngöôøi. Vaø Chuùa Thaùnh Thaàn luoân thoâi thuùc con ngöôøi laøm nhö vaäy; qua vieäc soi saùng cho trí khoân vaø naâng ñôõ cho yù chí con ngöôøi, Chuùa Thaùnh Thaàn daãn ñöa con ngöôøi vaøo trong maàu nhieäm laøm con Thieân Chuùa trong Chuùa Gieâsu Kitoâ vaø môøi goïi con ngöôøi soáng maàu nhieäm laøm con Thieân Chuùa moät caùch ñaày ñuû, phuø hôïp vôùi ôn goïi laõnh nhaän. Taát caû nhöõng coá gaéng quaûng ñaïi vaø chaân thaønh cuûa trí khoân vaø cuûa söï töï do nôi con ngöôøi, trong doøng thôøi gian qua caùc theá kyû, ñeå tieán gaàn ñeán maàu nhieäm khoân taû vaø sieâu vieät cuûa Thieân Chuùa, (taát caû nhöõng coá gaéng ñoù) ñeàu do Chuùa Thaùnh Thaàn khôi daäy".

Ñaây coù theå noùi laø vai troø cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn laøm cho con ngöôøi caøng ngaøy caøng ñöôïc tieán saâu vaøo trong maàu nhieäm Thieân Chuùa. ÑTC nhaéc laïi moät caùch toång quaùt ñieàu ñaõ ñöôïc thöïc hieän trong lòch söû cöïu öôùc, giöõa GiaVeâ Thieân Chuùa vaø daân Israel. Chuùa Thaùnh Thaàn giuùp con ngöôøi gaëp gôõ Thieân Chuùa vaø soáng hieäp thoâng vôùi ngaøi. Ñeán thôøi ñieåm cuûa Chuùa Gieâsu Kitoâ, vaø nôi Chuùa Gieâsu Kitoâ, chuùng ta coù ñöôïc moät kieåu maãu troïn haûo cho cuoäc gaëp gôõ giöõa Thieân Chuùa vaø con ngöôøi. Chuùa Gieâsu vöøa laø Thieân Chuùa thaät vöøa laø con ngöôøi thaät, qua vieäc Ngaøi maïc khaûi Maàu Nhieäm Thieân Chuùa Cha vaø maïc khaûi maàu nhieäm Tình yeâu Thöông cuûa Thieân Chuùa cho con ngöôøi, thì ngaøi cuõng maïc khaûi troïn veïn con ngöôøi cho con ngöôøi, vöøa laøm cho con ngöôøi bieát veà ôn goïi cao caû cuûa mình" (Vui Möøng vaø Hy Voïng, soá 22). Vaø Chuùa Gieâsu chu toaøn coâng cuoäc maïc khaûi naày vôùi troïn caû ñôøi soáng Ngaøi (treân traàn gian). Nhôø taùc ñoäng cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn, Chuùa Gieâsu luoân ñöôïc höôùng ñeán vieäc hoaøn taát thaùnh yù Thieân Chuùa Cha, vaø treân thaäp giaù Chuùa daâng hieán vónh vieãn chính mình cho Thieân Chuùa Cha (x. DT 9,14). Qua bieán coá Vöôït Qua, Chuùa Kitoâ daïy cho chuùng ta bieát taïi sao "con ngöôøi, moät taïo vaät duy nhaát treân maët ñaát naày ñöôïc Thieân Chuùa muoán taïo döïng cho chính mình, (taïi sao con ngöôøi ñoù) khoâng theå naøo gaëp laïi chính mình moät caùch troïn ñaày, neáu khoâng nhôø qua vieäc chaân thaønh cho ñi chính mình" (Vui Möøng vaø Hy Voïng soá 24). Chính Chuùa Thaùnh Thaàn, ñöôïc Chuùa Gieâsu thoâng ban troïn veïn cho Giaùo Hoäi, lo lieäu sao cho con ngöôøi, nhôø gaëp laïi chính mình trong Chuùa Kitoâ, thì ñöôïc gaëp laïi chính mình moät caùch toát ñeïp hôn qua vieäc chaân thaønh cho ñi chính mình".

"Söï Thaät ñôøi ñôøi veà con ngöôøi ñöôïc Chuùa Gieâsu Kitoâ maïc khaûi cho chuùng ta; söï thaät naày ngaøy hoâm nay trong thôøi ñaïi chuùng ta coù tính caùch thôøi söï ñaëc bieät. Maëc duø coù nhöõng maâu thuaån heát söùc traàm troïng, theá giôùi ngaøy nay ñang traûi qua giai ñoaïn cuûa vieäc "xaõ hoäi hoùa" maïnh meõ (Vui Möøng vaø Hy Voïng soá 6), hoaëc treân bình dieän nhöõng töông quan giöõa caùc ngoâi vò beân trong nhöõng coäng ñoaøn khaùc nhau, hoaëc treân bình dieän nhöõng töông quan giöõa caùc daân toäc, caùc chuûng toäc, caùc xaõ hoäi vaø nhöõng neàn vaên hoùa khaùc nhau. Trong troïn caû dieãn tieán ñi ñeán söï hieäp thoâng vaø hieäp nhaát naày, caùc coù taùc ñoäng cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn, caû ñeå vöôït qua nhöõng trôû ngaïi vaø nhöõng nguy hieãm ñang vaây laáy con ñöôøng tieán cuûa nhaân loaïi."

"Trong vieãn töôïng cuûa naêm hai ngaøn keå töø khi Chuùa Kitoâ sinh ra, thì caàn phaûi laøm sao ngoõ haàu moãi ngaøy moãi coù ñoâng ngöôøi hôn coù theå gaëp laïi ñöôïc chính mình hoaøn toaøn.. nhôø qua vieäc chaân thaønh cho ñi chính mình" "Öôùc chi döôùi taùc ñoäng cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn, Ñaáng An UÛi, ñöôïc thöïc hieän trong thôøi ñaïi chuùng ta dieãn tieán tröôûng thaønh hoùa trong nhaân tính, trong ñôøi soáng caù nhaân cuõng nhö trong sinh hoaït coäng ñoaøn; höôùng veà muïc tieâu tröôûng thaønh hoùa naày, Chuùa Gieâsu, khi Ngaøi caàu nguyeän xin Thieân Chuùa Cha ban cho "taát caû ñöôïc neân moät, nhö Cha vaø Con laø moät" (Gn 17,21-22), thì Chuùa ñaõ gôïi ra cho chuùng ta nhìn thaáy coù moät söï gioáng nhau naøo ñoù giöõa söï hieäp nhaát cuûa Ba Ngoâi Thieân Chuùa vaø söï hieäp nhaát cuûa nhöõng con caùi Thieân Chuùa trong söï thaät vaø trong tình thöông baùc aùi" (TÑ Dominum et Vivificantem, soá 59).


Back to Radio Veritas Asia Home Page