Söù Ñieäp cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II
ñeå Keát Thuùc Ñaïi Hoäi Lieân Toân laàn thöù 12
do Coäng Ñoaøn Thaùnh Eâgidioâ toå chöùc,
taïi BUCAREST, Roumani

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Söù Ñieäp cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II ñeå Keát Thuùc Ñaïi Hoäi Lieân Toân laàn thöù 12, do Coäng Ñoaøn Thaùnh Eâgidioâ toå chöùc, taïi BUCAREST, Roumani.

Tin Roma (RG 1/09/98 vaø Apic 1/09/98): Coäng Ñoaøn Thaùnh Eâgidioâ ôû Roma ñaõ coäng taùc vôùi Giaùo Hoäi Chính Thoáng taïi Roumani, ñeå toå chöùc Ñaïi Hoäi Lieân Toân laàn thöù 12, taïi BUCAREST, töø ngaøy 30 thaùng 8 cho ñeán muøng 1 thaùng 9/1998. Ñaây laø laàn ñaàu tieân Ñaïi Hoäi Lieân Toân naày ñöôïc toå chöùc taïi moät quoác gia coù 80 phaàn traêm daân soá theo Chính Thoáng Giaùo. Roumani hieän coù khoaûng 23 trieäu daân, trong soá naày 80% theo Chính Thoáng Giaùo vaø 12 phaàn traêm theo Coâng Giaùo, nhöng thuoäc nghi thöùc Byzantin ñoâng phöông. Hôn nöõa, keå töø khi Roumani thoaùt ra khoûi cheá ñoä coäng saûn, thì giöõa giaùo hoäi Chính Thoáng Giaùo vaø giaùo hoäi Coâng Giaùo ñoâng phöông laïi phaùt sinh cuoäc tranh chaáp, vì vaán ñeà taøi saûn cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo bò chính quyeàn coäng saûn Roumani tröôùc ñaây tòch thu vaø trao cho Giaùo Hoäi Chính Thoáng. Moät UÛy Ban ñaõ ñöôïc thaønh laäp ñeå tìm giaûi phaùp cho vaán ñeà traû laïi taøi saûn cho Giaùo Hoäi Coâng Giaùo, vöøa ñoàng thôøi chuaån bò cho chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II taïi Roumani, vaøo thaùng 5/1999 naêm tôùi.

Trong söù ñieäp gôûi ñeán Ñaïi Hoäi Lieân Toân nhaân ngaøy beá maïc, muøng 1 thaùng 9/1998, ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ khaúng ñònh raèng "toân giaùo caàn phaûi laø nguoàn döï tröõ söùc maïnh nuoâi soáng Hoøa Bình, tröôùc nhieàu hoaøn caûnh chieán tranh hieän nay". Maëc cho coù nhöõng tieán boä treân bình dieän xaây döïng hoøa bình, nhöng nhöõng xung ñoät môùi laïi phaùt sinh, laøm cho caûnh ngheøo cuøng khoå cöïc cuûa daân chuùng gia taêng theâm. ÑTC ñaõ taâm söï trong söù ñieäp cuûa ngaøi nhö sau: "Toâi nghó ñeán Phi Chaâu ñang chòu khoå bôûi nhöõng cuoäc xung ñoät vaø bôûi hoaøn caûnh baát an. Toâi cuõng nghó ñeán vuøng ñaát KOSOVO gaàn beân, nôi maø töø laâu roài, nhieàu daân toäc phaûi traûi qua nhöõng noãi thoáng khoå vaø bò tra taán, vì cuoäc tranh chaáp voâ nghóa giöõa caùc chuûng toäc . Toâi cuõng nghó ñeán nhöõng dieãn tieán Hoøa Bình taïi Trung Ñoâng vaø taïi nhöõng nôi khaùc treân theá giôùi; nhöng nhöõng dieãn tieán Hoøa Bình naày ñang bò nguy hieåm vì nhöõng khoù khaên phaùt sinh theâm maõi." Nhaéc laïi baûn tuyeân ngoân cuûa Ñaïi Hoäi Lieân Toân naêm 1993 taïi Milanoâ, mieàn baéc Italia, ÑTC quaû quyeát maïnh meõ nhö sau:

"Öôùc chi khoâng moät haän thuø naøo, khoâng moät xung ñoät naøo, khoâng moät chieán tranh naøo, ñöôïc gôïi höùng töø caùc toân giaùo. Chieán tranh khoâng bao giôø coù theå ñöôïc khôi daäy bôûi toân giaùo. Öôùc chi nhöõng Lôøi Noùi cuûa Toân Giaùo luoân luoân laø nhöõng Lôøi cuûa Hoøa Bình. Öôùc chi con ñöôøng ñöùc tin daån ñeán söï ñoái thoaïi vaø thoâng caûm nhau. Öôùc chi caùc toân giaùo höôùng daãn con tim con ngöôøi, ñeå laøm cho traùi ñaát naày trôû thaønh nôi cuûa Hoøa Bình. Öôùc chi caùc toân giaùo trôï giuùp cho taát caû moïi ngöôøi bieát yeâu meán queâ höông vaø daân toäc cuûa hoï!"

Ñoái vôùi ÑTC Gioan Phaoloâ II, vai troø cuûa toân giaùo trong ñôøi soáng con ngöôøi, laø bieåu loä söï hieäp nhaát caùc quoác gia, laø giaùo duïc soáng hoøa bình vaø kính troïng laãn nhau, laø vun troàng tình baèng höõu vaø söï ñoái thoaïi.


Back to Radio Veritas Asia Home Page