ÑTC tieáp caùc daân bieåu
nghò só Chaâu AÂu
tham döï cuoäc gaëp gôõ laàn thöù hai
veà Gia Ñình

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC tieáp caùc daân bieåu, nghò só Chaâu AÂu tham döï cuoäc gaëp gôõ laàn thöù hai veà Gia Ñình.

Vatican - 23.10.98 - Saùng thöù Saùu 23.10.98, ÑTC tieáp khoaûng 200 vò daân bieåu, nghò só thuoäc 24 quoác gia Chaâu AÂu, tham döï trong nhöõng ngaøy vöøa qua cuoäc gaëp gôõ laàn thöù hai veà Gia Ñình, do Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh phuï traùch Hoân Nhaân vaø Gia Ñình toå chöùc, döôùi quyeàn chuû toïa cuûa Ñöùc Hoàng Y Alfonso Lopez Trujillo, chuû tòch Hoäi Ñoàng. Trong dieãn vaên ñoïc cho caùc vò tham döï cuoäc gaëp gôõ, ÑTC noùi: Caùc vò traùch nhieäm veà xaõ hoäi daân söï, caùc vò laäp phaùp vaø caùc nhaø chính trò, ñöôïc môøi goïi taïo nhöõng ñieàu kieän caàn thieát cho baûn chaát rieâng bieät cuûa Hoân Nhaân, cho söï oån ñònh gia ñình vaø cho vieäc ñoùn nhaän hoàng aân söï soáng. ÑTC noùi: "Trong vieäc tìm kieám caùc giaûi phaùp hôïp lyù cho xaõ hoäi ngaøy nay, gia ñình khoâng theå ñöôïc ñaët ngang haøng treân cuøng bình dieän vôùi nhöõng hoäi ñoaøn hay nhöõng tuï hoïp ñôn giaûn. Nhöõng tuï hoïp naøy khoâng theå ñöôïc höôûng nhöõng quyeàn rieâng bieät chæ daønh rieâng cho vieäc baûo veä moái giaây cam keát cuûa vôï choàng vaø cuûa gia ñình, ñöôïc thieát laäp treân Hoân Nhaân, nhö coäng ñoàng beàn bæ veà ñôøi soáng vaø tình yeâu, thaønh quaû cuûa vieäc trao taëng hoaøn toaøn vaø trung thaønh cuûa vôï choàng, daãn ñöa ñeán vieäc sinh con caùi". ÑTC nhaán maïnh raèng: duø toân troïng töï do chính ñaùng cuûa con ngöôøi, vieäc laøm cho caùc hình thöùc keát hôïp giöõa con ngöôøi vôùi nhau, baèng vieäc hôïp thöùc hoùa, laø moät quyeát ñònh traàm troïng: quyeát ñònh naøy chæ ñöa ñeán nhöõng thieät haïi cho cô caáu gia ñình vaø hoân nhaân. Nhöõng luaät leä coâng nhaän qui cheá phaùp lyù cho nhöõng hình thöùc khaùc nhau cuûa ñôøi soáng chung, khoâng phaûi laø gia ñình, seõ ñem ñeán nhöõng thieät haïi laâu daøi vaø nhieàu hoãn loaïn. ÑTC noùi theâm: Nhöõng caûi caùch lieân heä ñeán cô caáu gia ñình heä taïi tröôùc heát nôi vieäc cuûng coá giaây lieân keát vôï choàng vaø nôi vieäc naâng ñôõ caøng ngaøy caøng nhieàu hôn daønh cho caùc cô caáu gia ñình, baèng vieäc nhaän ra raèng: caùc treû em ngaøy mai seõ laø nhöõng ngöôøi ñoùng vai troø chuû choát cuûa ñôøi soáng xaõ hoäi, laø nhöõng ngöôøi thöøa höôûng gia taøi cuûa caùc giaù trò cao quí ñaõ laõnh nhaän ñöôïc vaø cuûa söï lo laéng veà giaùo duïc thieâng lieâng, luaân lyù vaø nhaân baûn. ÑTC nhaéc laïi: ngöôøi ta khoâng bao giôø ñöôïc pheùp ñaët phaåm giaù con ngöôøi vaø gia ñình leä thuoäc vaøo caùc quyeàn lôïi chính trò vaø kinh teá hoaëc tuøy thuoäc vaøo nhöõng yù kieán aùp ñaûo cuûa nhoùm naøy nhoùm khaùc, duø nhöõng nhoùm naøy ñöôïc coi laø quan troïng". ÑTC keát thuùc: "Thöïc ra, vieäc thi haønh quyeàn bính döïa treân vieäc tìm kieám chaân lyù khaùch quan vaø treân chieàu kích cuûa vieäc phuïc vuï con ngöôøi vaø xaõ hoäi. Caùc vò tham döï thaân meán cuûa cuoäc gaëp gôõ naøy: caùc vò haõy laø nhöõng ngöôøi laäp luaät, nhöõng nhaø chính trò, nhöõng nguôøi traùch nhieäm caùc ñoaøn theå gia ñình hay ñaïi hoïc, toâi khuyeán khích caùc vò tieáp tuïc suy tö vaø roài thoâng truyeàn nhöõng xaùc tín rieâng cuûa mình veà luaân lyù vaø thieâng lieâng cho nhöõng ngöôøi maø caùc vò coäng taùc vôùi hoï. Ñaây laø moät phuïc vuï ñem ñeán cho con ngöôøi, ñeå ñôøi soáng cuûa hoï ñöôïc hoøa hôïp vôùi nhöõng gì maø hoï thöïc söï ñöôïc goïi trôû neân.


Back to Radio Veritas Asia Home Page