Ñöùc Giaùm Muïc giaùo phaän Bissau
daâng thaùnh leã taï ôn
veà cuoäc ñình chieán

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ñöùc Giaùm Muïc giaùo phaän Bissau daâng thaùnh leã taï ôn veà cuoäc ñình chieán.

Bissau - 03.8.98- Chuùa Nhaät 02.08.98 vöøa qua, sau gaàn hai thaùng trôøi, ngöôøi daân Coâng Giaùo Guinea-Bissau ñöôïc trôû laïi nhaø thôø Chính Toøa ñeå döï thaùnh leã do Ñöùc Cha Settimio Arturo Ferrazzetta, giaùm muïc giaùo phaän, cöû haønh ñeå taï ôn veà cuoäc ñình chieán giöõa phe chính phuû vaø phe noåi loaïn.

Trong nhöõng ngaøy noäi chieán, nhaø thôø chính toøa trôû neân nôi truù aån cho caùc ngöôøi tò naïn. Nhöng vöøa ñöôïc tin qua ñaøi phaùt thanh laø: Ñöùc Giaùm Muïc seõ cöû haønh thaùnh leã taï ôn vaøo Chuùa Nhaät, thì moïi ngöôøi lieàn rôøi nôi truù aån naøy vaø queùt töôùc saïch seõ, ñeå cöû haønh thaùnh leã.

Tuyeân boá treân ñaøi phaùt thanh Vatican, qua ñöôøng ñieän thoaïi, Ñöùc Cha Ferrazzetta noùi: "Thöïc laø moät ngaøy bieåu loä ñöùc tin, moät ngaøy taï ôn Chuùa, moät ngaøy hun noùng nieàm hy voïng trong taâm hoàn moïi ngöôøi hieän dieän trong thaùnh leã. Soá nguôøi döï thaùnh leã ñoâng khaùc thöôøng; khoâng ai ngôø con soá ñoâng nhö vaäy, vì töø hai thaùng nay khoâng coù leã trong nhaø thôø Chính Toøa naøy. Chæ caàn loan baùo treân ñaøi phaùt thanh laø daân chuùng tuoán ñeán ñaày nhaø thôø. Ñaây chaéc chaén laø daáu hieäu toát, bôûi vì ngöôøi daân hy voïng vaøo töông lai hoøa bình cuûa Guinena-Bissau".

Guinea-Bissau tröôùc ñaây laø thuoäc ñòa Boà Ñaøo Nha, ñöôïc ñoäc laäp naêm 1973, Vaø laø moät quoác gia beù nhoû giaùp Ñaïi Taây Döông. Dieän tích 36 ngaøn caây soá vuoâng. Daân soá khoaûng hôn moät trieäu, trong ñoù coù hôn 80 ngaøn tín höõu Coâng Giaùo trong moät giaùo phaän duy nhaát: giaùo phaän Bissau, thuû ñoâ; khoaûng 65% daân soá theo caùc ñaïo ñòa phöông vaø 30% theo Hoài Giaùo. Caùch ñaây 50 ngaøy, coù cuoäc noåi loaïn cuûa moät soá quaân nhaân do töôùng Ansumane Maneù caàm ñaàu choáng laïi chính phuû cuûa Toång Thoáng Joao Bernardo Vieria. Nhôø trung gian nhaãn naïi cuûa Ñöùc Cha Settimio Arturo Ferrazzetta, giaùm muïc Bissau vaø söï hieän dieän cuûa Ñöùc Toång Giaùm Muïc Jean Paul Gobel, söù thaàn Toøa Thaùnh taïi Dakar, hai phe tranh chaáp ñaõ ñi ñeán cuoäc ñình chieán, ñöôïc kyù keát Chuùa Nhaät 26.07.98 vöøa qua. Nhôø cuoäc ñình chieán naøy moät soá hoaït ñoäng baét ñaàu trôû laïi bình thöôøng. Nhaø thôø Chính Toøa ñöôïc môû laïi ñeå cöû haønh thaùnh leã chuùa nhaät 02.08.98 vôùi söï coù maët cuûa Ñöùc Toång Giaùm Muïc Gobel. Tieåu chuûng vieän bò hö haïi do cuoäc noäi chieán baét ñaàu ñöôïc söûa laïi. Veà phöông dieän cöùu trôï nhaân ñaïo, tình hình coøn raát traàm troïng, nhaát laø thöïc phaåm vaø thuoác men cho töøng traêm ngaøn ngöôøi di taûn. Vieäc cöùu trôï trôû neân khoù khaên hôn vì muøa möa baét ñaàu. Ngoaøi ra coøn vaán ñeà caùc traùi mìn ñöôïc ñaët nôi naøy choã kia, luoân luoân laø moät nguy hieåm. Ñaõ coù 6 ngöôøi cheát vì mìn noå.

Ñöùc Cha Ferrazzetta tuyeân boá (vaãn treân ñaøi phaùt thanh Vatican): "Tình hình yeân oån, khaù yeân oån. Thoûa öôùc, ñöôïc kyù keát Chuùa Nhaät tröôùc, 26/07/98, ñaõ ñöôïc toân troïng töø moät tuaàn qua; vì theá khoâng thaáy nhöõng vaán ñeà traàm troïng cho tôùi luùc naøy. Nhöng ngöôøi daân vaãn lo sôï, bôûi vì cuoäc ñoái thoaïi giöõa hai beân, ñaùng leõ phaûi baét ñaàu hoâm thöù hai 3.08.98 thì bò hoaõn laïi tôùi thöù Saùu 7.08.98. Vì theá coøn nghi ngôø veà thieän chí theo ñuoåi con ñöôøng hoøa bình. Veà phaàn chuùng toâi, chuùng toâi hy voïng thoûa öôùc seõ ñöôïc toân troïng vaø coù theå tieán ñeán hoøa bình thöïc söï. Ñaây laø söï öôùc mong cuûa toaøn daân".


Back to Radio Veritas Asia Home Page