Caùc thaùch ñoá cuûa
Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Macau
tröôùc ngaøy ñöôïc trao laïi
chuû quyeàn cuûa Trung Quoác

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Caùc thaùch ñoá cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Macau tröôùc ngaøy ñöôïc trao laïi chuû quyeàn cuûa Trung Quoác.

(UCAN MA0882. 0992 8/09/98) - Macau - Vôùi chæ coøn 16 thaùng tröôùc ngaøy laõnh thoå Macau ñöôïc trao traû laïi chuû quyeàn cuûa Trung Quoác, giaùo hoäi Coâng Giaùo Macau ñang ñöông ñaàu vôùi moät traùch nhieäm naëng neà phaùt sinh töø vaán ñeà haøng linh muïc cuûa giaùo hoäi ngaøy moät giaø ñi trong khi ôn goïi thì laïi thieáu.

Trong cuoäc phoûng vaán vôùi haõng thoâng taán UCAN, linh muïc Claudio Maria Leao Lo, 65 tuoåi, cha chính giaùo phaän Macau, noùi ñaây laø hai thaùch ñoá lôùn cho giaùo hoäi, hôn caû vieäc thay ñoåi chuû quyeàn cai trò taïi Macau vaøo ngaøy 20 thaùng 12 naêm tôùi 1999 tôùi. Caùc linh muïc khaùc ñöôïc phoûng vaán cuõng ñoàng yù nhö vaäy. Trong voøng töø ñaây cho ñeán thaäp nieân tôùi, giaùo hoäi Coâng Giaùo Macau seõ khoâng coù theâm moät linh muïc naøo ñöôïc chòu chöùc, trong khi ña soá caùc linh muïc trieàu cuûa Macau nay ñeàu ñaõ quaù 50 tuoåi. Laàn thuï phong linh muïc cuoái cuøng cuûa giaùo phaän Macau laø vaøo naêm 1992 vaø hieän nay giaùo hoäi khoâng coù moät chuûng sinh naøo. Caùc thoâng keâ môùi nhaát cho thaáy, haøng linh muïc Macau goàm coù moät Giaùm Muïc, 20 linh muïc trieàu ngöôøi Hoa vaø Boà Ñaøo Nha, 32 linh muïc doøng, phuïc vuï cho khoaûng 20 ngaøn tín höõu Coâng Giaùo.

Cha Luis Leo Xavier, giaùm ñoác ñaïi chuûng vieän Thaùnh Giuse ôû Macau noùi raèng, do tình traïng baáp beânh veà maët chính trò, chuûng vieän naøy ñaõ ñoùng cöûa keå töø sau bieán coá ngaøy 3/12 naêm 1966. Coù 3 ngöôøi bò thieät maïng vaø 63 ngöôøi khaùc bò thöông trong bieán coá naøy do cuoäc ñaøn aùp cuûa chính quyeàn thöïc daân nhaém vaøo ngöôøi daân ñòa phöông phaûn ñoái söï cai trò cuûa Boà Ñaøo Nha. Tuy nhieân caû cha Luis Xavier cuõng nhö Ñöùc Cha Domingos Lam Ka Tseung, Giaùm Muïc Macau, ñeàu baøy toû hy voïng laø khoâng bao laâu nöõa seõ coù moät tieåu chuûng vieän ñöôïc môû cöûa. Ñöùc Cha Domingos, 70 tuoåi, ñaõ noùi nhö sau: "Nieàm hy voïng cuûa toâi laø chuûng vieän taïi Macau ñöôïc môû cöûa laïi tröôùc khi toâi veà höu. Tuy nhieân, chöông trình huaán luyeän cuûa chuûng vieän naøy trong töông lai phaûi toaøn dieän, ñeå caùc chuûng sinh, duø trôû thaønh linh muïc hay khoâng, cuõng ñeàu coù theå phuïc vuï giaùo hoäi toát hôn".


Back to Radio Veritas Asia Home Page