Buoåi Tieáp Kieán
Thöù Tö haèng tuaàn cuûa ÑTC
"Hoaït ñoäng cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn"

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Buoåi Tieáp Kieán cuûa ÑTC vaøo saùng Thöù Tö 12/08/98.

"Chuùa Thaùnh Thaàn hoaït ñoäng caû ngoaøi bieân giôùi Giaùo Hoäi": ñoù laø ñeà taøi cuûa baøi giaùo lyù ñaõ ñöôïc ÑTC khai trieån trong buoåi tieáp kieán chung vaøo luùc 9:30 saùng thöù tö 12.08.98, daønh cho khoaûng 8 ngaøn tín höõu, ñeán töø caùc nöôùc khaùc nhau treân theá giôùi, tuï hoïp beân trong Thính Ñöôøng Phaoloâ VI.

Trong caùc nhoùm haønh höông hieän dieän trong buoåi tieáp kieán, ñaëc bieät coù ñoaøn haønh höông Vieät Nam goàm 40 ngöôøi, ñeán töø Ñöùc Quoác. Khi xöôùng teân, caû nhoùm tín höõu Vieät Nam ñaõ ñöùng daäy haùt baøi kính Ñöùc Meï vaø ñöôïc moïi ngöôøi voã tay hoan hoâ. Cuøng vôùi nhoùm Vieät Nam, ÑTC chaøo thaêm ñoaøn höông ñeán töø Coâte d'Ivoire vaø töø Ñaûo Maurice.

Trong baøi huaán ñöùc veà ñeà taøi: "Chuùa Thaùnh Thaàn hoaït ñoäng caû ngoaøi bieân giôùi Giaùo Hoäi", ÑTC ñaõ quaû quyeát nhö sau:

"Hoaït Ñoäng cuûaThaùnh Thaàn khoâng theå chæ ñöôïc giôùi haïn trong phaïm vi theå cheá cuûa Giaùo Hoäi: maëc duø trong Giaùo Hoäi Chuùa Thaùnh Thaàn hoaït ñoäng moät caùch ñaëc bieät vaø ñaày ñuû, nhöng hoaït ñoäng naày coøn ñöôïc coâng nhaän caû ngoaøi bieân giôùi höõu hình cuûa Nhieäm Theå Chuùa Kitoâ nöõa." ÑTC trích laïi soá 22 cuûa Hieán Cheá veà Giaùo Hoäi trong theá giôùi, Vui Möøng Vaø Hy Voïng, vaø soá 16 cuûa hieán cheá tín lyù veà Giaùo Hoäi, AÙnh Saùng Muoân Daân.

ÑTC noùi tieáp nhö sau: "Khoâng coù goùc trôøi naøo cuûa vieäc taïo döïng vaø khoâng coù luùc naøo cuûa lòch söû maø bò vaéng boùng söùc hoaït ñoäng cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn." "Thaùnh Thaàn Thieân Chuùa, hieän dieän trong taïo döïng vaø hoaït ñoäng trong taát caû caùc giai ñoaïn cuûa lòch söû cöùu roãi, ñaãn ñöa moïi söï ñeán bieán coá nhaäp theå cuûa Ngoâi Lôøi."

Vì theá ñöôïc pheùp nghó raèng, ôû ñaâu coù nhöõng yeáu toá veà chaân lyù, veà nhaân haäu, veà thaåm myõ vaø khoân ngoan ñích thöïc, ôû ñaâu coù thöïc hieän nhöõng noã löïc ñeå xaây döïng moät xaõ hoäi nhaân ñaïo hôn vaø phuø hôïp vôùi chöông trình Thieân Chuùa, thì ôû ñoù con ñöôøng ñöa ñeán ôn cöùu roãi ñöôïc môû ra. Hôn nöõa, ôû ñaâu coù moät söï chôø ñôïi thaønh thöïc vieäc maïc khaûi Thieân Chuùa vaø moät nieàm hy voïng môû ra ñoùn nhaän maàu nhieäm ñem ôn cöùu roãi, thì nôi ñoù coù theå ñoùn nhaän coâng vieäc thaàm kín vaø hieäu nghieäm cuûa Thaùnh Thaàn Thieân Chuùa, Thaùnh Thaàn naøy thuùc ñaåy con ngöôøi ñi gaëp Chuùa Kitoâ" laø Ñöôøng Ñi, laø Söï Thaät vaø laø Söï Soáng" (Ga 14, 6).

Trong muïc Gaëp Gôõ ÑTC vaøo laàn tôùi, chuùng toâi seõ keå laïi ñaày ñuû hôn veà baøi huaán ñöùc naày.


Back to Radio Veritas Asia Home Page